שבת קודש שבת קודש תפילה להצלחה פרנסה ולשאר עיניינים טובים שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
בית הכנסת "סיני" רח ' השחף 2 חולון   ת.ד 80 חולון   טלפון 03-5564010
                       נא לשמור על קדושת הדף
                      ***********************
       תפילה להצלחה פרנסה ולשאר עיניינים טובים 
             
אליהו הנביא זכור לטוב , אליהו הנביא זכור לטוב , אליהו הנביא זכור לטוב , אליהו הנביא זכור לטוב , אליהו הנביא זכור לטוב , אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב , {ויכון בשם אגלא }
בבקשה ממך להיות זכותך נמצא ונדרש עמי לרוממני ולגדלני , להקימני ולהדרכיני ולנשאני , ולרפאני ולהחלימני להחיות נפשי , ולהדריכני ולנשאני , ולרפאני ולהחלימני להחיות נפשי , ולהדריכני ולנשאני , ולרפאני ולהחלימני להחיות נפשי , ולהדריכני בדרך הישרה , ולקרבני לעבודתו יתברך שמו, ולהצליחני בדרכי ומעשה ידי , לטהרני ולקדשני ,והצילני ולשמרני מאויבי ומשונאי , ולכבדני ולפרנסני בכבוד, ולהחייני לעבודתו יתברך שמו , ולשמרני ולהדריכני בדרך הישרה ובנתיבי הישר המצוות והתורה והחוקים והמשפטים ולישר מחשבותי ודבורי ומעשי לטובה לעבודתו יתברך שמו ולעשות תמיד מצוות ומעשים טובים , לעסוק כל ימי חיי בדברים שיועילו לנפשי להרהר תמיד בדברי תורה ומעשים טובים וגמילות חסדים ולפארני בפאר וכבוד ולרפאת נפשי ולהסיר מלבי כל מחשבות רעות והרהורים רעים , ולזכרני לטובה כל הימים ולפקדני בישועה ורחמים ולברך א כל מעשה ידי ולקבל תפילתי שאני מתפלל לפניך בכל עת ובכל שעה ולכפר חטאתי ועונותי ולקרב הישועות ובכל מקום שאעמוד תברכני ותבשרני בשורות טובות וישועות ונחמות ותשמיעני ששון ושמחה ונסו יגון ואנחה כדיכתיב :" ופדויי ה' ישבון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה ובא לציון גואל , בזכותך אליהו , ובזכות כל הצדיקים והחסידים הנזכרים לעיל ובזכות רבי כרוספדאי זכרונו לברכה ורבי יהודה בר אלעאי ורבי יוסי דפקיעין ורבי חיא ובניו ורב המנונא סבא זכותם יגן עלינו אמן , יגן בעדנו שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבינו לטובה לעבודתו יתברך שמו לעד וכל חסרוננו ונזכה לראות בניין ביהמ"ק וביאת משיחינו במהרה בימנו אמן .

סגולה בדוקה כל מוצאי שבת לומר את התפילה והדליק נר לצדיק

הצלחה פרנסה טובה:רונן אליהו בן לבנה , רוני בן גוליה , דניאלה בת איבט, משה בן חנה ,
                  כל הבית ישראל ישועות טובות
       ה ק ד ו ש ב ר ו ך ה ו א א נ ח נ ו א ו ה ב י ם א ו ת ך
              להקמא שכינתא מעפרא למען ה' יתברך
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש