שבת קודש שבת קודש "דיני הרופא בשבת, וביום טוב" שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

מרכז מאגרי מידע לרפואה אתיקה והלכה

מאמר זה לקוח מתוך מדריך הכיס "דיני הרופא בשבת, וביום טוב"

 

הבדלה

 

קמ. במוצאי שבת, אסור לעשות שום מלאכה קודם שמבדיל, בברכת "חונן הדעת" שבתפלת שמונה עשרה, או על הכוס, או אפילו רק באמירת "המבדיל" בלי שם ומלכות 271. ולכן, רופא הטרוד בעבודתו יאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" בלי שם ומלכות ואז ימשיך בעבודתו 272, והוא הדין בנשים 273. ואם הוא באמצע טיפול בחולה שיש בו סכנה, ימשיך בטיפולו ויברך רק אחרי שגמר לטפל בחולה 274.

 

קמא. אין לברך ברכת "מאורי האש" על נר של ניאון וגם יקפיד שלא לברך על נר של חשמל 275.

 

קמב. רופאה תשתדל לצאת ידי חובת הבדלה בשמיעת הבדלה מאיש שעדיין לא הבדיל 276. אם זה בלתי אפשרי, תבדיל בעצמה 277 ותשתה מהיין 278, אך ראה בכף החיים 279 שתאמר ברכת "המבדיל" בלי שם ומלכות, וגם לא תברך ברכת "מאורי האש" 280.

 

קמג. אסור לאכול או לשתות (פרט למים) עד שיבדיל הבדלה גמורה על הכוס 281 של יין או בירה 282.

 

קמד. רופא שהיה עסוק מאד בטיפול בחולים ולא הבדיל וגם לא שמע הבדלה במוצאי שבת, מבדיל והולך עד שקיעת החמה של יום שלישי בשבוע, וזאת אם שכח או שלא היתה לו אפשרות להבדיל קודם לכן. ולא יברך על הבשמים ועל הנר אלא במוצאי השבת 283.

 

קמה. רופא שהיה עסוק מאד בטיפול בחולים ולא הבדיל וגם לא שמע הבדלה במוצאי יום-טוב, יבדיל בהקדם האפשרי ולכל המאוחר עד שקיעת החמה שביום המחרת 284.

 

 

 

271. או"ח סי' רצט סע' י ומ"ב שם ס"ק לג.

272. או"ח שם ומשנה ברורה ס"ק לד.

273. רמ"א סי' רצט סע' י.

274. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

275. כף החיים סי' רצח ס"ק עא. וראה בשמירת שבת כהלכתה פרק ס"א הערה קו שכך נוטה דעתו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. וראה מחלוקת הפוסקים בזה, או"ח סי' רצח סע' טו ביאור הלכה ד"ה או ובלב אברהם חלק ב פרק כ"ה סע' יט.

276. רמ"א סי' רצו סע' ח ומ"ב ס"ק לו.

277. משנה ברורה שם ס"ק לה.

278. סי' רצו משנה ברורה ס"ק לה.

279. שם ס"ק נה.

280. או"ח סי' רצו סע' ח בביה"ל ד"ה לא.

281. שם סע' א ומשנה ברורה ס"ק לה.

282. או"ח סי' רצו סע' ב.

283. או"ח סי' רצט סע' ו.

284. משנה ברורה שם ס"ק טז.

 

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש