שבת קודש שבת קודש ספר תומר דבורה כא' לחודש שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


ספר תומר דבורה כא' לחודש

שניה -למול את הולד ,היינו לעשות בתקוני מצותיו ,שכל איזה צר קלפה וערלה המטפלת את היסוד ימול אותה ,וירדוף אחר כל אותם הגורמים שם ערלה ויחזירם בתשובה ,באופן שבהיותו מל את ערלת לבבם גורם שיהיה הצדיק העליון בלי ערלה ,ויעמוד בחזקה לתקן כל הדברים הגורמים שם ערלה ,ולזה פינחס כשמל ערלת בני ישראל זכה אל כהנה מפני שגמל חסד עם קונו בסוד המילה שמל היסוד מאותה ערלה ,זכה אל החסד , וכן מזה ילמוד אל כל שאר מדות החסד ,

שלישית - לבקר חולים ולרפאותם כך ידוע שהשכינה היא חולת אהבה מהיחוד , כדכתיב , שיר השירים ב,ה } "כי חולת אהבה אני ", ורפואתה ביד האדם להביא לה סמנים יפים , כדכתיב {דם} "סמכוני באשישות , רפדוני בתפוחים , ופרשו בתקונים {תיקון יט }, שסוד אשישות -היינו כל הדברים הקושרים המלכות , האש י' - חסד , ובאש ה' -גבורה ,בשני זרועות , ושם היא נסמכת עליהם ,ומי שעושה זה סומך החולה בחליו ,השני -"רפדוני בתפוחים "{ שם }פירוש ,לקשרה בין נצח והוד , ששם , היא דפידתה , בהיותה חור וסומק, בתפוחים הללו שגוניהם מזוגים מצד החסד , וצריך לבקרה ולזכור אותה , ולחלות פניה - תקבל מאכל ומשקה מהשפע העליון שהיא מונעת עצמה ממנו ,ותקצר נפשה בעמל ישראל כדרך שהוא בחולים הגשמיים ,כך צריך בחולים העליונים שהיא חולה , כדאמרן ,והוא חולה דנא מאתריה - עלמא דאתי , בינה ,ונד אבתרה בעלמא דין ,כדכתיב {משלי כז ,ת} "כצפור נודדת מן קנה "- שהיא השכינה , "כן איש נודד ממקומו " ונטיר לה ,ואומי "דלא יתיב לאתריה עד דיחזיר לה לאתרה {זוה"ק תצא דף רעת "} הנה גם הוא מחלל  מפשעינו מדכא לרצונו מעונותינו , ורפואת שניהם בידינו וראוי לבקרם ולהזמין צרכיהם בתורה ומצוות
רביעית -לתת צדקה לעניים ,ודגמתם יסוד ומלכות ,והצדקה הראוייה אליהם - פרשו
בתקונים {תיקון יח} לקוים צ' אמנים ד' קדושות , ק' ברכות ה' חומשי תורה בכל יום ,ועל דרך זה כל אחד כפי כוחו ימשיך צדקה מהתפארת לעניים הללו ויזמין אליהם "לקט" מהספירות כולם "שכחה " מסוד העומר העליון שהיא בינה ,"ופאה " מבחינת המלכות עצמה - שהיא פאה לשאר המידות וכתיב {ויקרא יט ,י } "לעני ולגר תעזוב אותם ", שאפילו בתפארת גר למטה במלכות וצריך לתת לו מאלו התקונים , וכן "מעשר עני " להעלות המלכות שהיא מעשר , אל היסוד הנקרא עני , ואם יקשרנה בתפארת ,יתן מן המעשר אל הנר וכמה תקונים נכללים בזה ,
הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש