שבת קודש שבת קודש ספר תומר דבורה כב' לחודש שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


ספר תומר דבורה כב' לחודש


חמישית - הכנסת אורחים , הם התפארת והיסוד , לתת להם בית מנוחה שינוחו בה - דהיינו המלכות ,כיון שהם הולכי דרכים בסוד

הגלות ,לחזר על אבדתם ,צריך להכניסם שם , ולפי המתבאר בזוהר , {וירא דף דטז :} שזה מצווה מתקיימת בהולכי על דרך שיחו ,ף שהם המתגרשים מביתיהם לעסוק בתורה , שגורמים שיהיו האורחים עוסקים בצרכי המלכות , וכן כל הועשה יחוד אל התפארת במלכות מבחינה אחרת וקובע מקום לתורתו , גורם שהתפארת אחרת וקובע מקום לתורתו , גורם שהתפארת יעשה מלונו במלכות , וכן פרט בתקונים {בהקדמה ,ואל האורחים צריך להכין אכילה שתיה ,לויה ,דהיינו ,שצריך להכניס התפארת והיסוד אל המלכות , ולתת להם שם :" אכילה "- מעין "באתי לגני וג' אכלתי יעירי עם דבשי " {שיר שירים } ה ,א } שהוא שפע ראוי להנהגה התחתונה המתפשטת מצד הגבורה המתוקה "ושתיה "- מעין "שתיתי ייני עם חלבי " {שם }
שהוא שפע פנימי מן היין המשמר ומסוד החלב המתמתק לקשר התפארת והמלכות - יעקב ורחל , והגבורה - בנצח או בהוד , כי כן פרשו ברעיא מהימנא {ויקרא דף ד ,} "והלויה" - להביא עצמו ונשמתו שם עמהם בדיוקן עליון , ללוותם שם ,עוד להביא שאר הספירות שם עמהם לעשות להם לויה טובה ,וכמה דברים נכללים בתקון זה, כללו של דבר : ישתדל בצורך הדיוט ויכון ברמיזתו ומובטח הוא שיעשה למעלה כיוצא בו ף אחר שיהיה בקי בסודות ,ומה טוב להזכיר בפיו רמיזת כונתו הנכונה בשעת מעשה ,לקיים "בפיך ולבבך לעשותו {דברים ל ,יד}


ששית - עסק החי עם המת ודבר זה היאך יתיחס למעלה קשה מאוד ,כי הוא סוד הספירות שהם מתעלמות ומסתלקות אל נרתיקן למעלה , כמה צריך לתקנן ולהרחיצן מכל חלאת עון ולהלבישן לבנים - לבוני הספירות ,בואר המעשה הטוב , להתעלות בסוד אחד , לקשרם למעלה ולשאת אותם על הכתף - סוד עליו הספירות אחת אל אחת , עד שייתעלו למעלה מהכתף ,שהוא תחלת חבור הזרוע בגוף , ולמעלה מזה הוא סוד ההעלם שאין השגה בו , ויכון בסוד הקבורה לפסוק {דברים לד ,ו} "ויקבר אותו בני ", דמתרגמינן - "בתליסר מכילין דרחמי " {תקונים מזוה"ח} שהן נובעות בכתר בבחינותיו הפונות למטה לרחם בתחתונים , ומשם יעלה הנקבר אל העדן העליון -חכמה שבכתר , וצריך התישבות הדעת בזה מאוד


הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש