שבת קודש שבת קודש ספר תומר דבורה כד' לחודש שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

ספר תומר דבורה כד' לחודש


פרק שביעי

היאך ירגיל ירגיל האדם עצמו במידת התפארת


אין ספק שמידת התפארת היא העסק בתורה ,

אמנם צריך זהירות גדול שלא יתגאה אדם כדברי תורה , שלא יגרום רעה גדולה ,שהרי כמו שהוא מתגאה כך גורם שמידת התפארת - שהיא התורה ,תתגאה ותסלק למעלה חס ושלום , אלא כל המשפיל עצמו דברי תורה , גורם אל התפארת שתרד ותשפיל עצמה להשפיע למלכות ,הרי למטה מהתפארת ארבע ספירות ולכהן שלוש מידות,

ראשונה - המתגאה על תלמידיו , גורם שהתפארת יתגאה ויתעלה מעל נצח והוד - שהם למודי ה' -תלמידי התפארת ,והמשפיל עצמו ומלמדת באהבה גם התפארת ישפיל עצמו אל תלמידיו וישפיעם לפיכך יהיה האדם נוח לתלמידיו וילמדם כאשר יוכלון שאת והפארת בזכותו ישפיע בלמודי ה' כפי בחינתם הראויה אליהם , שנית - המתגאה בתורתו העני והואי הוריח על פניו מומו {תענית כ ,} כי המתגאה על העני גורם שהתפארת יתגאה על היסוד ולא ישפיע בו ,ואם תהיה דעתו של חכם מישבת עליו עם העני , אז התפארת ישפיע ביסוד , לפיכך יחשוב העני מאוד אצל החכם , ויקרבהו , וכך יחשוב למעלה היסוד אצל התאפרת ויתקשר בו ,

שלישית - המתגאה בתורתו על עמא דדארעא, שהוא כלל עם ה' , גורם שהתפארת יתגאה מעל המלכות ולא ישפיע בה ,אלא יהיה דעתו מעוברת עם הבריות וכל עם הישוב חשובים לפניו מפני שהם למטה בסוד הארץ ,

וחס ושלום - אם קורא אותם "חמורים ",

מורידם אל הקלפות ,לכך אל יזכה לבן שיהיה בו אור תורה , כדאיתא בגמרא {נדברים פא} אלא יתנהג עמהם בנחת על פי דרכם ,בעין התפארת שהוא משפיע למלכות ומנהיגה כפי עניות דעתה ,כי "דעתן של נשים קלה " {שבת לג :}

ובכלל זה ,שאל יתגאה על כל חלושי הדעת ,

שהם בכלל "עפר הארץ " ומפני זה הקדמונים לא היו מתנאים בתורה ,בעובדא דבר המנונא "
בפארשת בראשית {הקדמת הזוה"ק דף ז,}   וכעובדא דרב תנאי {זוה"ק שלח דף קנח }ובתקונים {סוף תקון כד} "ההוא סבא דבעו לנשקא ליה - פרח ",


שלא היה רוצה להתגאות בדברי תורה,


הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש