שבת קודש שבת קודש ספר דבורה תומר כו' לחודשו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


ספר דבורה תומר כו' לחודש

עוד צריך העוסק בתורה ,שילמד מכל אדם , בדכתיב {תהילים ק"ט ,צט } "מכל מלמדי השכלתי "


כי אין התורה משתלמת אצל רב אחד , וכיון שהוא נעשה תלמיד לכל , זוכה להיות מרכבה אל נצח והוד - למודי ה' - והמשפיע אליו תורה - הוא במדרגת תפארת והרי בהיותו יושב ולומד ,זוכה אל התפארת שישפיע בנצח והוד , והוא במדרגתם ממש, והנה בהיותו לומד מקרא - שהוא מן הימין - יש לו יחס פרטי אל הנצח, וההיותו לומד משנה - שהיא מן השמאל ,יש לו יחס פרטי אל ההוד,והגמרא -הכלולה בכול שמביאה ראיה לדיני המשנה מן הכתוב ,הרי זה תקון לשניהם יחד,


ואולם היאך ירגיל האדם עצמו במידת היסוד

צריך האדם להזהר מאוד מהדיבור המביא לידי הרהור , כדי שלא יבוא לידי קרי , אין צריך לומר שלא ידבר נבלה , אלא אפילו דבור טהור המביא לידי הרהור ,ראוי להשמר ממנו, והכי דייק לשנא ויקרא {קהלת ה,ה}" אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ", הזהיר שלא יתן פיו בדבור שמביא להחטיא בשר קודש - אות בריאת בקרי , וכתיב "{שם} למה יקצוף האלוקים {על קולך } ןגן'"ואם הוא נבלות הפה , מאי "להחטיא ", הרי הוא בעצמו חטא אלא אפילו שהדיבור לא יהיה חטא אלא דבור טהור , אם מביא לידיד הרהור צריך להזהר ממנו , ולזה אמר "לחטיא את בשרך {וגו' } למה יקצוף} " ירצה -אחד שמחטיא , יקצוף " ירצה -אחר שמחטיא ,יקצוף על אותו קול, אפילו שיהיה מותר ,כי על ידי פעולה רעה הנמשכת ממנו ,חזר הקול והדיבור רע , כל כך צריך זהירות לאות ברית ,שלא להרהר ולא ישחית , ועוד צריך להזהר , שהיסוד - הוא אות ברית הקשת , אינה דרוכה למעלה אלא לשלח תצים למידת המלכות שהיא מטרה לחץ , שומרת הטיפה היורה כחץ לעשות ענף ולשאת פרי ,וכשם שמעולם לא ידרוך הקשת העליון אלא לנכח המטרה הנזכרת , כך האדם לא ידרוך הקשת ולא יקשה עצמו בשום צד , אלא לנכח המטרה הראויה , שהיא אשתו בטהרתה -

שהוא עת הזווג ואל יותר מזה , יפגום המידה הזאת ,חס ושלום ,ומאוד מאוד צריך זהירות ועיקר השמירה בהיותו שומר עצמו מן ההרהור ,,,


הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש