שבת קודש שבת קודש ספר דבורה תומר כז לחודשו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


ספר דבורה תומר דבורה כז לחודש


היאך ירגיל האדם עצמו במידת המלכותראשונה לכלן ,שלא יתגאה לבו בכל אשר לו , וישים עצמו תמיד בעני , ויעמיד עצמו לפני קונו בדל שואל ומתחנן , ולהרגיל עצמו במידה זו , אפלו שיהיה עשיר יחשוב שאין דבק עמו מכל אשר לו מאומה , והוא נעזב , צריך לרחמי הבורא תמיד , שאין לו כל דבר אלא הלחם , אשר אבל , ויכניע לבבו ויעני עצמו ,ומה גם בעת תפלותיו , שזו סגולה נפלאה ולהפך מזה נאמר {דברים ח יד} {ורם לבבך ושכחת את ד' אלקיך }"
שהשכחה החיצונית מצויה שם ודוד התנהג במדיה זו הרבה שאמר תהילים כה טז}


"כי יחדי ועני אני " שהרי כל אניש ביתו כל אחד ואחד צריך להעזר לעצמו -מה כולם אליו ? אפילו :
אשתו ובינו מה יועילהו בהיותו נשפט לפני הבורא ,או בעת סלוק נשמתו ? כלום ילווהו אלא עד קברו ? מה הם לו בעת דיניו מפתח הקבר ואילך ? לפיכך ישפיל ויתקן עצמו בסוד המידה הזאת ,

עוד שניה פרשו בספר הזוהר {ויקהל דף קצח }

והיא חשובה מאוד - יגלה ממקום למקום לשפשמים ובזה יעשה מדרכבה אל השכינה הגולה ,וידמה עצמו ," הרי אני גליתי והרי כלי תשמישי עמי , מה יעשה כבוד גבוה שגלתה שכינה , וכליה אינם עמה ,שחסדו בסיבת הגלות?" ולזה ימעט בכליו בכל יכלתו ,כדכתיב {ירמיה מו ,יט}

"כלי גולה עשי לך " , ויכניע לבבו בגולה ויתקשר בתודה , ואז שכינה עמו , ויעשה לעצמו גירושין ויתגרש מבית מנוחתו תמיד , ,כדרך שהיו מתגרשים רבי שמעון וחבריו ועוסקים בתורה ומה גם אם יכתת רגליו ממקום למקום בלי סוס ורכב ,עליו נאמר {תהילים קמו ,ח} "שברו של ה' אלהיו " , ופרשו בו {זוה"ק ויקהל דף קצח ,} לשון "שבר " שהוא משבר גופו לכבוד גבוה עוד ממידות המלכות מדיה חשובה מאוד ,  שער העבודה כלה , והיא ליראה את ה' הנכבד והנורא והנה היראה מסכנת מאוד לפגם ולהכנס בה החצונים שהרי אם היא יראה מן היסורים או מן המיתה או מגיהנם הרי זו יראת ההחצונים שכל פעלות אלו מן החצונים אמנם היראה העקרית -ליראה את ה' , והוא שיחשב בשלושה דברים " הא' -להיות גדלתו של יוצר הכול על כל נמצא ,והרי האדם ירא מן הארי , מן הדוב מן האגם מן האש ,מן המפולת ,ואלו הם שולחים קטנים ולמה לא יירא מן המלך הגדול ויהיה פחדו על פניו מגדלתו ויאמר :" היאך יחטא האדם הנבזה לאדון רב כזה , והרי אלו היה דוב יאכלהו ואלו הקודש ברוך הוא סובל עלבון ,מפני זה לא יירא מפחדו וגדלתו :"?
הב' -כאשר ידמה השגחתו תמיד , שהוא צופה ומביט בו והרי העבד ירא מרבו תמיד בהיותו לפניו ,והאדם תמד לפני הבורא ועינו פקוחה על כל דרכיו ,יירא ויפחד היאך יראנו מטבל מצותיו ,הג' - היותו שורש כל הנשמות ,וכלן משרשות בספירותיו ,והחוטא פוגם היכלו , ולמה לא יירא , היאך יהיה היכל המלך מלוכלך ממעשיו הרעים ? הד' - יראה שפגם מעשיו הם דוחים שכינה מלמעלה ויירא היאך יגרום הרעה הגדולה הזאת להפריד חשק המלך מן המלכה , והיראה שהיא כיוצא בזה ,היא יראה המישרת האדם אל תקון המידה הזאת והוא דבק בה ,


|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש