שבת קודש שבת קודש ספר תומר דבורה כח' לחודש שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


ספר תומר דבורה כח' לחודש


עוד זהירות הרבה צריך לקח האדם לעצמו לעשות שתהיה שכינה דבקה עצמו ולא תפרד ממנו , והנה ,האדם בעוד שלא נשא אשה - פשיטא שאין עמו שכינה כלל, כי עיקר שכינה לאדם מצד הנקבה ,והאדם עומד בין שתי הנקבות ,נקבה תחתונה גשמית שיהיא נוטלת ממנו שאר כסות ועונה ,והשכינה העומדת עליו לברכו בכולם שיתן ויחזור ויתן לאשת בריתו , בענין התפארת שהוא עומד בין שתי הנקבות, אמא עלאה להשפיע לו כל הצורך , ואמא תתאה לקבל ממנו שאר כסות ועונה - חסד דין ורחמים כנודע ,ולא תבוא אליו , שכינה אם לא ידמה אל מציאות העליון , והנה לפעמים האדם פורשת מאשתו , לאחת משלש סבות :הא' -להיותה נדה ,הב' - שהוא עוסק בתורה ובודל ממנה כל ימי החול , הג' - שהוא הולך בדרך ושומר עצמו מן החטא , ובזמנים אלו השכינה דבקה וקשורה עצמו ואינה מנחת אותו , כדי שלא יההי נעזב ונפרד , אלא לעולם אדם שלם זכר ונקבה , והרי שכינה מזרוגת לו ,צריך אדם לזהר שלא תפרד שכינה ממנו בהיותו יוצא לדרך ,ויהיה זריז ונשבר להתפלל תפילת הדרך ולאחוז בתורה , שבסיבה זו ,שכינה - שהיא שמירת הדרך , עומדת לו תמיד בהיותו עוסק בתורה ,גם כן שכינה עומדת עמו בהיותו זהיר מן החטא ועסוק בתורה , וכן בהיות אשתו נידה , שכינה עומדת לו כששומר הנידה כראוי , אחר כך בליל טהרתה או בליל שבת ,או בבואו מן הדרך , כל אחד מהן זמן בעילת מצוה היא ,ושכינה נפתחת למעלה לקבל נשמות קדושות ,גם אשתו ראוי לפקוד אותה ,

ובזה שכינה תמיד עמו ,כן פרשו בזוהר פרשת בראשית {דף מט,} הפקידה לאשתו צריך שתהיה דוקא בזמן שהשכינה במקומה דהיינו כשהיא בין שתי זרועות ,אמנם בזמן צרת הציבור שאין השכינה בין שתי זרועות ,אסור וכן פרשו בתקונים פרשת בראשית {תקון ס"ט}

הרוצה להזדוג עם בת המלך ושלא תפרד ממנו לעולם , צריך תחלה שיקשט עצמו בכל מיני קשוטים ומלבושים נאים והם תקונים המידות הנזכרות כולם ,אחר שתקן עצמו בתקוניה ,יכון לקבלה עליו בהיותו עוסק בתורה ונושא עול מצוות בסוד כונת היחוד תמיד ,ומיד היא נשאת לו ואינה פורשת ממנו ,וזה בתנאי שיטהר ויקדש עצמו ,ואחר שהוא טהור וקדוש , יכון לקיים לה שאר כסות ועונה ,שהאם שלושה דברים שחייב האדם לאשתו :הא' - להשפיע לה בכל מעשיו שפע מן הימין -מזונה הב' - לכסות עליה מצד הגבורה שלא ישלטו בה החצונים ,שלא יההי צד יצר הרע בעסק מצוותיו ,כגון להנאת הגוף ולתקות הכבוד המדמה וכיוצא ,שיצר הרע מצוי באותה מצווה והיא בורחת ממנו ,מפני שהיא ערוי"ה , אם כן צריך לכסות הערוה ולהסתירה תמיד שאל ישלוט בה , כיצד ? כל מעשיו לשם שמים בלי חלק ליצר הרע ,וכן תפילין וציצית הם מגינים גדולים בעדה שלא ישלטו החיצונים בה , ויהיה רגיל בהם ,הג' -ליחדה עם התפארה בעונת קריאת שמע , בקביעות עתים לתורה ,וכשיקבע עונה לכל דבר ,יכון שהוא עונת השכינה בת מלך ויש רמז לזה בתקונים {תיקון ו'}


|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש