שבת קודש שבת קודש הגלות והגאולה /שירת שלמה שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                     הגלות והגאולה /שירת שלמה
"על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי" וגו' תכונת הגלות היא חיפוש אין סופי של הדרך הנכונה , בזמן הגלות נסתר האור הבהיר המדריך את האדם לראות את יד ה'בכל מקרה ומקרה , הלילה הוא דוגמת הגלות , הגורמת לאדם עירפול וחוסר בהירות , שמכוחם אינו מסוגל לעמוד אל אמיתת  הדברים המתרחשים מסביבו , וזה אשר הרגישו בני  ישראל , כשנסתלקו מעליהם ענני הכבוד וניטל מהם כליל הקודש שניתן להם בסיני - נשארו חשוכים כמו בלילה , ולכן קמו ואמרו אלו לאו :נקום ונלך תסובב את אוהל מועד שפרסו משה מחוץ למחנה , ונבקש תורה מלפני ה' , ואת שכינת קודשו שנסתלקה מאתנו {מעם לועזי}
אומרת כנסת ישראל :אל תחשבו שהייתי אדישה , כאשר נוכחתי לדעת שבגלל חטאי איבדתי את השראת השכינה שהיתה עמדי , אלא עשיתי את כל מה שבכוחי לעשות, הסתובבתי בעיר , בשווקים וברחובות , למצוא מישהו שיאמר לי איך אוכל להחזיר את כל הטובה שהיתה לי ואף שוכבי על מיטתי בלילות הרהרתי איך אוכל להחזיר את שכינתו אלי,
על האדם להכיר ולהרגיש בהפסד הגדול הזה- בחסרון השכינה בתוכנו , להרגיש ממש כאות כאב והרגשת חסרון של כנסת ישראל המתוארים בפסוקים אלו , הרגשת ההפסד צריכה להיות כמו ילד שנפטרה אמו ב"מ, ומשתדל אביו שהכל יהיה כראוי ולא ירגיש בנו בחסרונה , ולכן מביא עוזרת לבית ומטפלת לילד , הכל בבית מתנהל בצורה מצונית יש אוכל בזמן , הבית מסודר , יש צעצועים לילד , מתנות ,ממתקים , אבל הילד מחפש את אמו , החבר הטוב ביותר של ילד זה הוא החלון , וזאת מחמת שאמרו לו שאמא נסעה וצריכה לחזור , כל הזמן הוא מחכה בחלון, אולי עכשו אמו תגיע , ואם באמצע הלילה הוא שומע רישרוש כל שהוא , הוא קופץ מיד לדת אולי אמו באה , כשחסר לילד את אמו לא יעזור דבר :טיולים , אוכל טוב , בית מסודר , הכל טוב ויפה , אבל חסרון הזה מעיק לו ,
האמא שלנו זו שכינת עוזו יתברך ששרתה בבית המקדש , היא אשר מסרה את עצהמ למען השם , כשבית המקדש היה קיים היתה שלוות חיים , לא היו דיכאונות בעם , לכל אחד היה תוכן בחיים , הרגישו סיפוק במעשיהם , כולם ידעו את מטרת חיותם בזה העולם,
וכך מתאר רבינו החזון איש זצ"ל באגרותיו {אגרת פג }את ההפסד הגדול :משך הגלות עשק מאתנו רוח הקודש , אשר הבדילנו מכל עם לשם ולתהלה ולתפארת , היינו עם הספר , עם מבקש חיים נצחיים , עם יודע את בעל הבירה , עם יודע את חובתו בעולמו , יודע להבל את תענוגי הבשרים , עם אוהב תורה ומצווה , עם שואף לשלימות המידות,
הגלות היא משבר רוחני עולמי , שאינו נוגע רק לישראל ולארצו , אלא לעולם כולו הירידה הרוחנית המתמדת של הדורות אינה אלא השתקעות במעמקי הגלות , והגאולה אינה אלא שיבתו של השפע האלוקי , שנאמר {ישעיה יא ,ט}"כי מאלה הארץ דעה את ה' כמים לידם מכסים",
חורבן בית המקדש מהווה נקודת מפנה היסטורית ,לא רק באופן חומרי אלא גם באופן רוחני , אמר ר' אליעזר :מיום שחרב בית המקדש , ננעלו שעיר תפילה מיום חרב בית המקדש נעשתה חומת ברזל בין ישראל לאביהם , שבשמים {ברכות לב , ב}אם הגלות היא ירידה רוחנית , הרי הגאולה היא עלייה רוחנית ותיקון העולם , וזהו עיקר הגאולה - העליה הרוחנית , וכמאמר הרמב"ם  בהלכות מלכים {פי"ב, ה"ד}לא נתאוו החכמים והנביאים לימות המשיח , לא כדי לאכול לשתות ולשמוח , אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחכמת ה' , אם כך הם פני הדברים , אסור לנו להשלים עם המצב בו אנו חיים ?בתורה חכמת ה' , אם כך הם פני הדברים , אסור לנו להשלים עם המצב בו אנו חיים?צריכים לזעוק ולהתפלל ולהתחנן להקב"ה על כך , צריכים להרגיש שכל התחליפים השונים לא שווים מאומה כנגד האמא שלנו , מאה מטפלות ואלף טיולים , אבל אמא לא נמצאת פה ,לא מוכנים להתפשר שום דבר לא מספק אותנו,
אם נראה שאין אנו מוכנים ויכולים להמשיך כך , ורוצים בכל מאודנו בבית המקדש ובגאולה השלמה ,בודאי שהקדוש ברוך הוא ימלא את בקשתנו , וכמובא במדרש איכה :בשעת חורבן הבית , אמר יצחק אבינו לפני הקדוש ברוך הוא :ריבונו של עולם !שמא אין חזרה לבנים השיבו הקדוש ברוך הוא :אל תאמר כך , יש דור שהוא מצפה למלכותי ומיד הם נגאלים , שנאמר {ירמיה לא , טז }"ויש תקוה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם "ואמר ר' יהושע בן לוי :אמר להם הקדוש ברוך הוא הוא לישראל , אתם גרמתם להחריב את ביתי ולהגלות את בני , היו שואלים בשלומה ואני מוחל לכם , רואים מכאן אומר החפץ חיים , שרצון ה' יתברך שנחכה למלכותו בכל עת שתתגלה בעולם , ולכן אחת השאלות ששואלים את האדם לאחר פטירתו היא "ציפית לישועה "?
ונמשל הדבר לראובן שהלך לעיר רחוקה בגלל הכרח עסקיו , והתעכב שם מספר שנים כלמי שהוא ידידו ומקירו היה הולך מדי שבוע למשפחת ראובן , מתעניין אם הגיע יאזה מכתב ממנו ושואל לשלומו הטוב , וכשפוגש אדם שהגיע מאותו איזור שראובן נמצא שם , מיד שואלו :הראית את פלוני . איך הוא מרגיש ומתי חושב הוא לחזור ?וכשראובן חוזר לביתו , ונודע לו על כך שחבירו התעניין בו בכל אפשרות שיכל , הרישמח ראובן על כך שהידידות ביניהם חזקה , וממילא משתדל להיטיב בכל יכולתו לחבירו , אבל אם חבירו אינו מתעניין בו ושוכחו , הרי בוודאי שכראובן חוזר לביתו אינו רוצה לראות את חבירו , ונוכח הוא לדעת שאין חבירו ידיד אמיתי שלו , אף לחבירו אין עזות פנים לבוא לראובן ולהגיד לו בואך לשלום , כי הוא מכיר באשמתו , כך הם הדברים לגבי הגאולה :כשאדם משתוקק לגאולה השלמה , ובכל יום התפילת שמונה עשרה , כשמזכיר את בנין ירושלים ואת הגאולה , מבקש בכל לבו כל על כך , ומעיין במלים היוצאים מפיו ואינו אומרם כדברים בעלמא וכלאחר יד , ובמשך היום חושב ומצפה לישועה , הרי בכך הוא מראה שרצונו בלב ונפש לזכות ולראות פני משיח ובבנין בית המקדש בתפארתו במהרה בימינו אמן ,
וכמו שאדם שיש לו סיכוי ואפילו קטן ביותר לקבל פרס של ממון רב , מחכה ומצפה לזמן ולמועד ההגרלה וכל מחשבתו על זה , כך צריכים אנו לחכות לצפות לגאולה השלמה, כשנעריך את הענין כראוי , כשרק נתחיל לחשוב על כך -ממילא נגיע לצפיית הישועה , וכתוב בספרים הקדושים , שאדם שחושב ומצפה לכך זוכנה כבר עכשיו להשפעה הרוחנית הגדולה של זמן הגאולה ,
וזה אשר מתארת כנסת ישראל את השתוקקותה לזמן מיוחד זה , "אסובבה בעיר , בשווקים וברחובות "מצפה אני לבואך ה' , שואלת כל אחד מתי כבר תבוא ותגאלני , ובסופו של דבר הרי זכתה לכך- "עד שמצאתי את שאהבה נפשי "לכן צריך האדם להזהר לבל יתייאש ח"ן מהגאולה , כי בוודאי יגאלנו בוראנו כמו שעשה עם אבותינו,


|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
בס"ד

                 מות וחיים ביד בלשון

"כחוט השני שפתותיך ומדברך נאוה "כוח הדיבור שבאדם הוא המעלה הנפלאה ביותר ביצרית האדם , הדיבור יונק מ"ויפח באפיו נשמת חיים "זוהי כוח עליון מעין מציאותו יתברך , והוא הדבר שגם מבדיל בין האדם לבעל חי , כוח הדיבור שנתיחד בו האדם מכל שאר היצורים , הינו מתנה מיוחדת במינה שזכינו בה מאת ה' יתברך , בכחו נוצרים קשרי הבנה , אמון וידידות בין אדם לחבירו , על ידו רוכש האדם דעת , מוסיף בינה ,בכוח הדיבור הוא זוכה לחיי נצח :בדיבורי ברכות , תפילה , תלמוד תורה , חסד , להתעניין בשלום הזולת , לברכו , לעודדו ,כל מטרת הדיבור הוא כדי שנוכל להלל את ה' , לשבחו ולפארו , ללמוד את התורה ולקיים את כל המצוות התלויות בדיבור ,
ממילא חטאי הלשון מורים הם על הזילזול בתכונת הדיבור אשר ניתנה באופן מיוחד לאדם , , משמעות הדבר היא , שהאדם אינו מייחס מספיק חשיבות לחלק אלוק ממעל אשר בו , על כן הוא מזלזל בביטוייו , הוי אומר :במקום לראות בנשמתו עיקר ובדיבורו ביטוי לעצמותו , הוא רואה בגופו את עיקר מציאותו , מה נואלו אנשים אלו , שבמקום להשתמש בדיבור לצרכים נעלים ויקרים , הם מנצלים כוח זה ללשון הרע , לרכילות להלבנת פנים ולכל שאר החטאים הקשורים בדיבור ,
וידוע הוא שככל שהחטא נעשה ונפעל מכוח רוחני גדול יותר , כך נעשה הוא מסוכן יותר ויותר , אינו דומה חטא שנעשה באקראי , בלע מחשבה ותכנון , לחטא שנעשה בתכנון ובערמומיות השכל , זה האחרון הוא חמור ומסוכן מאוד , משום שנעשה עם כל כוחותיו הסגוליים של האדם , מכאן נוכל קצת להבין את גדל ההרס שנעשה על ידי חטא בדיבור אחד יכול האדם להביא את חבירו לייאוש , לדיכדוך הנפש , לגרום לו בעיות בשלום ביתו , בעבודתו , ביחס החברה שלו וכדומה ,
יוצא איפה שכשם שאפשר שאפשר לרכוש חיים באמצעות הדיבור :למוד תורה , ברכות וכו' כך עלול הוא הדיבור להיות חרב חדה וכלי משחית :לשון הרע , לעג לזולת , בדיחה על חשבונו , קללה , ניבול פה וכדו' , לכן אמר שלמה המלך ע"ה {משלי יח ,כא }:מות וחיים ביד הלשון ".{ומשל לכך על המלך שהוצרך חלב לביאה , עי' בספר "נפלאים מעשיך "}
לכן על האדם להזהר מאוד בדיבורו ,ולא יהיה כאותם אנשים שחושבים ואומרים :זה כבר עשיתי מה כבר דברתי , רק סיפרתי את האמת עליו , אפילו  אם דברתי לשון הרע מה כבר יכול להגרם מזה , אלא ידע לו שבדבור אחד יכול הוא להרוס כל חלקה טובה,
ובמיוחד בדורנו אנו צריכים להיזהר מאוד , כי נושא הדיבור פרוץ מאוד , ורבים הם המקילים ראש וחושבים שדיבור שמוציא אדם מפיו אין להתייחס אליו ברצינות , ובלשון העם :סתם אמרתי , אל תקח ברצינות זה היה בצחוק , רציתי לראות איך תגיב , אל תתייחס לכל מילה שאני אומר וכדומה ,
וכיצד היא הדרך להשמר מכך ?על האדם לדעת את גדול השכר הצפוי לו בשומרו את פיו , ומאידך גיסא את חומרת הענין של המיקל ראשו בזה , וע"י כך ישמור מכל דיבור רע וידבק בטוב ,
גודל השכר מבואר במדרש {ויקרא רבה טז , ב }מתוך הספור המובא שם :מעשה ברוכל אחד שהיה מחזר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי , והיה מכריז ואומר , מי מעונין לקנות סם חיים , לחיות לעולמי עד , דחקו עליו הבריות בשביל לקנות ממנו, ואף ר' ינאי היה בין המבקשים אמרו לו ר' ינאי :בא ומכור לי , אמר לו אותו רוכל לביתו , הוציא לו הרוכל ספר תהילים ,והראה לו את שאומר דוד המלך ע"ה {לד ,יג }:{"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב "- הרי זה היתה הכרזית , והתשובה לכך נאמרה מיד בהמשך {שם שם , יד }:"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה "
והגאוןמוילנא באיגרתו לבני ביתו כתב:שמירת להלשון משקלתה גדול מאלפי תעניות , וכל רגע ורגע חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לשער,
ועל חמור הענין המשיך הגאון מוילנא וכתב חטא הלשן עולה על כולן , כמאמר חז"ל בתוספתא {פאה פ"T}:ולשון הרע כנגד כולם ומה לי להאריך בזה העון החמור מכל העבירות , כל עמל אדם לפיהו , אמרו חז"ל שכל מצותיו ותורותיו של אדם אינם מספיקים למה שמוציא מפיו , מה אומנותו של אדם בעוה"ז :ישים עצמו כאלם וידביק שפתותיו כשתי רחיים , וכל כף הקלע הכל בהבל פיו של דברים בטלים ,ועל כל דיבור הבל צריך להתקלע מסוף העולם ועד סופו, וכל זה בדברים יתרים , אבל בדברים האסורים כגון :לשון הרע , וליצנות ושבועות ונדרים ומחלוקת וקללות , ובפרט בבית הכנסת ובשבת ויום טוב , על אלו צריך ליד לשאול למטה הרבה מאוד , ואי אפשר לשער גודל היסורים והצרות שסובל בשביל דבור אחד , ולא נאבד אפילו דיבור אחד והכל נכתב , ובעלי גדפין הולכין תמיד אצל כל אדם ואדם ואין נפרדים ממנו , וכותבין כל דיבור , כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפיים יגיד , וזהו שאומר שלמה המלך ע"ה {קהלת ה, ה}:"אל תתן את פיך להחטיא את בשרך "
ובדורנו אנו הדברים מוכחים על ידי גילוי סוד הדיבור עם הילדים האוטיסטים,
המספרים ברוב המקרים שסיבת בואם בגילגול חוזר לעולם הזה היה מחמת כשלהם בדיבורם ונביא דוגמא אחת מהדו שיח שערכ עם אחד מהם,
שאלה:למה באת לעול בצורה כזו?
תשובה :זה עונש על חטא בגלגול הקודם,
שאלה :האם אתה מוכן לפרט את החטא ?
תשובה :כן , דברתי לשון הרע והייתי אדם ללא אהבת ישראל,
שאלה :האם אחרי זה כבר תוכל להכנס לגן עדן ?
תשובה :כן
שאלה :האם העונש עבור החטא שלך הוא מדה כנגד מדה ?
תשובה :כן , דברתי לשו הרע במכוון , בידיעה מלאה שאני עובר עבירה , - {וכנגד זה העונש }איני יכול להביע את הידע הגדול שבנשמה שלי {ולא רק שאיני יכול לגלות ידע זה אלא }אני נחשב לשוטה בלי שכל ובלי חכמה , ויהודים לא רגישים חושבים שאני מטומטם זה עונש גדול ואני סובל מאוד,
הסבר :יתכן שאדם שמספר לשון הרע מסתיר את החלק הטוב והמעולה של השני ומגלה את החלק הרגוע שבו , לכן עונשו הוא שהחלק המעולה שלו מוסתר והחלק הפגום שבו מתגלה ,
שלא ה:האם יש לך טענות על העונש "
תשובה לא , אני נבראתי בצלם אלוקים והעונש יביא אותי לתיקון ולשלמות,
שאלה :האם את רוצה למסור משהו לאחרים ?
תשובה :שלא לחטוא כי העונש כבד והדין קשה!
בא וראה עוד כמה גדול עונש העון המר הזה , שבדברי לשון הרע ורכילות שהוא מדבר הוא מאבד את מעט התורה שיש בידו , וכמבואר במדרש שוחר טוב על הפסוק בקהלת {ה,ה}:"אל תתן את פיך להחטיא את בשרך "= מדבר הפסוק בלשון הרע וכו' "למה יקצוף האלוקים על קולך "-על אות הקול שהוצאת בפיך ואמרת לשון הרע על חברך , "וחיבל את מעשה ידיך"- מעט תורה שישי בידך אתה מאבדה , ופשוט שכונת המדרש היא כמו שכתבו הספרים הקדושים , שמי שמדבר לשון הרע על חבירו הוא גורם שנוטלים ממנו זכיותיו שעשה עד עתה ונותנים לחבירו , וגם אין מקבלים תפילתו למעלה עבור זה , כמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשת מצורע :מאן דאית בה לישנא בישא צלותא לא עלת קמיה דקודשא בריך הוא ,{מי שיש בו לשון הרע , תפילתו אינה מתקבלת לפני הקב"ה},
ומסכת תענית {דף ז ,ב}מובא :אמר רבי שמעון בן פזי אין הגשמים נעצרים אלא בשביל מספרי לשון הרע , ובמדרש רבה נאמר :יש לך אדם שחוטא בארץ ואינו חוטא בשמים , בשמים ואינו חוטא בארץ , אבל מי שאומר לשון הרע , חוטא בשמים ובארץ , שנאמר {תהילים עג , ט}"שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ "{חפץ חיים }


|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
בס"ד
                       אור האמונה
                        שירת שלמה[
"תשורי מראש אמונה"- בזכות ראשית יצירתכם לעם ,שהאמנתם בי והלכתם אחרי ללא שום ספיקות , הנני משגיח עליכם בכל דרככם עד הגאולה השלמה,
בני ישראל יוצאים מארץ מצרים גברים נשים וטף , עם שלם קם ונעקר ממקומו!
עוזבים את ארץ מגוריהם,עוזבים את הבתים או את הצריפים על כל סידורי אורח חייהם ויוצאים,לאן !המדברה !מה יאכלו ומה יאכילו את ילדיהם ?מה ישתו במדבר צחיח זה !היכן ימצאו מחסה מהשרב והשמש הלוהטת ביום , והיכן ישכיבו ילדיהם בצינת לילה ?וכל זאת בעוד שארץ מצרים כבר היתה ככבושה לפניהם , כי פרעה וחילו רכבו ופרשיו ספו תמו בים סוף , והיו יכולים עכשיו לחזור ולכבוש ארץ מגוריהם כפי בשל , ולמשול במשעבדיהם , וגם ארץ מצרים היתה טובה מאוד , כדכתיב {בראשית יג,י}"כגן ה' כארץ מצרים "
והנה נטשו כל זה והכלו למדבר , ואף על פי שלפי הליכות החיים הרגילים היה בכך ח"ו משום אבדון ,וכבר היו האומות אומרים :עתידין אלו למות במדבר {שמות רבה כהרי מה היה גורלם לולא המן - לחם מן השמים , ולולא המים מצור החלמיש ,ולולא הכיסוי של ענני הכבוד , למרות הכל עם ישראל לא הרהרו ולא שאלו מאומה , והלכו באמונה תמימה אחר ציווי בוראם , וכמבואר במכילתא על הפסוק {שמות יב,לט}:{וגם צידה לא עשו להם "-מגיד שבחן של ישראל , שלא אמרו :איך נצא למדבר ביל צידה ?אלאל האמינו והלכו כציווי בוראם ,
לפנינו אמונה שהפכה לממשות חיה , אמונה אשר עם שלם חי על פיה , וזוהי אמנם שעתם הגדולה של ישראל, זוהי זכותם ותפארתם לדורי דורות , כדבר ה' {ירמיה ב,ב}:"הלוך וקרת באוזני ירושלים לאמר כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך , אהבת כלולותיך , לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה ",
ועל ידה הם נגאלים , וכמבואר כמדרש {תנחומא פרשת בשלח }:אין הגלויות עתידות להגאל אלא בשכר האמונה , שנאמר :"אתי מלבנון כלה איתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה", ואומר {הושע ב , כב}:"וארשתיך לי באמונה "- הא למדת שגדולה אמונה,
והסביה לכך , מבואר בספר נתיבות עולם {מובא בענף יוסף , תנחומא בשלח ,י}:כי בעל האמונה יוצא מן העול הגשמי ובדק בעול העליון ,נכנס במקום שאין נסנסין בו הכל , זוהו שנאמר {ישעיה כא, ב}"פתחו שערים ויבוא בו גוי צדיק שומר אומות העולם ומהסטרא אחרא ,רק כאשר יהיו באמונה שלמה בו יתברך להיות נטועים עם ה' יתברך ודבוקים בו ,
ובשכר האמונה שרתה על ישראל השכינה ואמרו שירה , שנאמר {שמות יד , לא }:"ויאמינו ה'",ורק לאחר מכן {שם טו, א }:"אז ישיר משה ", ואומר {תהילים קו , יב}
ויאמינו בדבריו ישירו תהילתו ", וכך המשיכו דבר ה' בתמימות ללא כל חשבון שכלי הוא כצנינים בעיני השטן, ולכן הוא משתדל להסית את האדם שיבטל מעלה זו מלבו , השטן דוחף את האדך לביקורת שכלית ומנעו מהתבטלות כלפי ה' יתברך,
השקפה זו של קבלת הדברים רק מכיון שההבנה העצמית מחייבת אותם , היא השקפה של אומות העולם ולא של ישראל , עיקר האמונה הוא להאמין בה' בדבר שהוא נגד השכל לכן היה נסיון העיקדה הגדול מכל הנסיונות שנתנסה אברהם אבינו ע"ה , משום שהיה נגד השכל וההבנה , שכן בנסיון זה נצטווה אברהם אבינו לעשות מעין עבודה זרה , דבר שהוא עצמו טרח כל השנים לעוקרו מן העולם , סתירה נוספת היתה בזה , שהרי הקדוש ברך הוא הבטיחו {בראשית כא, יב}:"כי ביצחק יקרא לך זרע ",והנה עכשו הקב"ה אומר לו לשוחטו , למרות כל זאת אברהם אבינו לא שאל שאלות , והאמין בה' אע"פ שהדברים נגדו את שכלו , זוהי המדרגה הנעלה שבאמונה , לראות דברים לא מובנים בהנהגת ה' כביכול , ובכל זאת להאמין ולא לשאול שאלות,
על פי זה אפשר לומר , שזהו הקשר ומטרת הסמיכות בין עני זה העוסק באמונה בה' יתברך לבין הענין הקודם המדבר באמונת חכמים :הקב"ה משבח את בניו על אמונתם בו ובגדולי וצדיקי הדור , כי זה תלוי בזה , שכמו שהאמונה בקב"ה צריכה להיות בלי חשבונות ובלי טעמים,ולהיות בטוחים בכך שכל מה שעושה הקב"ה הכל לטובתנו הוא , אע"פ שכרגע לא נראה הדבר כך לעינינו , כמו כן צריכה להיות אמונתנו בחכמי הדור אפילו בדברים שאינם מובנים לנו, אפילו על דבר שנראה הפוך מהאמת צריכים אנו לשמוע להם , וזהו שנאמר במסכת אבות {ד,טו}
ומורא רבך כמורא שמים,
וכו להיפך , כשירגיל האדך את עצמו לקבל את דברי רבותיו ללא שום ספיקות , תחרט בלבו תכונת המשמעת למי שגדול ממנו , ואז גח יקל עליו להאמין בתמימות בקב"ה ולהשמע לציוויו בלי שום ספיקות , אע"פ שאמונה זו קשה יותר  מחמת שאינה מוחשית כאמונת רבותיו,


|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
בס"ד
                     אור אמונה / שירת שלמה
המדרגה הפחותה האמונה זו , שהיא נגד שכלו של האדם , היא להאמין על מה שאדם יוצר במו ידיו שאף זה נעשה על ידיד רצון הבורא יתברך בלבד , ולא מחמת כוחי ועוצם ידי,
והמדרגה  הפשוטה ביותר היא , האמונה שהקב"ה ברא את העולם , כי כדי להאמין בזה אין צורך בחכמה יתירה , כל מי שאינו כסיל או שוטה מבין שדבר זה מוכרח הוא , שהרי אפילו על הכלי הפשוט ביותר כגון המחט , שבראשו האחד הוא חד ובקצהו השני יש בו נקב , לא יעלה על הדעת לומר שמאליו הוא נעשה , כל שכן על כ הבריאה כולה עם כל כחכמתה הנפלאה לא יתכן לומר שנעשתה מעצמה,
וכך מבואר במדרש:מעשה בגוי אחד שבא לרבי עקיבא ושאלו :מי ברא את העולם ?אמר לו רבי עקיבא :הקב"ה , אמר הגוי:הראני דבר ברור , אמר לו ר' עקיבא :מי ארג את בגדיך ?השיב אותו גוי :האורג , אמר לו רבי עקיבא:הראני דבר ברור , וכלשון הזה אמר ה' עקיבא תלמידיו:כשם השטלית מעידה אל האורג , והדלת מעידה על הנגר , והבית על הבנאי - כך העולם מעיד על הקדוש ברוך הוא שבראו ועשהו בחכמה נפלאה , אלא שההרגל התמידי מאפיל על כל הנפלאות לראותם כדבר טבעי,
כיתבונן האדם בבריאה , כשישים על היצורים כולם - עולם חדש יתגלה לעיניו , כל הטבע כולו הינו ציור גדול המורה על הבורא ומידותיו , כל יצור , כל תופעה וכל תהליך בטבע רומזים על חכמתו , על חסדו , השגחתו ויחודו יתברך ,וזהו ענין כל הבריאה כולה {ילקוט לקח טוב בשם הרב נוימן זצ"ל}
אדם הקובע בליבו אמונה חזקה ותמימה בה' יתברך , מתבונן בכך שה' הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך, מבטל בלבו בטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם , ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון היחידי ברוך הוא , יזכה אותו אדם על ידיד כך להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות של אחרים , שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו בו שום רושם כלל ועיקר , וכמבואר בזוהר הקדוש :כשהאדם ידע שה' יתברך אחד ולא שייך בו פירוד כלל, אפילו הסטרא אחרא תסתלק מן העולם {נפש החיים שער גזוהי סגולה נפלאה ובדוקה בהצלחתה שגילה לנו רבינו חיים מוולוזין ז"צל , וכך מסופר על רבינו בעל 'בית הלוי" זצ"ל :יום אחד הגיע בבהלה לביתו אחד הסוחרים שבעירו וסח את דאגתו , וכה אמר האיש :המשטרה המקומית עורכת עתה חיפשוים אחרי סחורה מוברחת , קבוצות של שוטרים עוברות מחנות לחנות ובודקות את הסחורה הנמצאת בה , האיש אשר בחנותו תימצא סחורה מוברחת צפוי לעונש גלות בסביר , מכיון שכך - אמר הסוחר - גדול פחדי , שכן חנותי מלאה סחורה מוברחת , ומה אוכל לעשות כעת?
מששמע הרב את הדברים , הוציא מארון הספרים ספר "הנפש החיים ", והחל ללמוד עם האיש את ענין "הסגולה הנפלאה ",לאחר שעתיים רצופות של לימוד , הופיעה בבית הרב אשתו של בעל החנות, ובפיה בשורה :ניצלנו - אמרה האישה - השוטרים סיימו זה עתה את בדיקת בחנויות באזורנו ועל החנות שלנו גילגו!
כוך היה המעשה :בהגיע עת הצהרים סיימו השוטרים לבדוק החנות הסמוכה לחנות שלנו , ואז החליטו לעשות הפסקה במלאכתם , כדי שידעו היכן להמשיך אחר הפסקה עשו סימן על חנותנו, משנגמרה ההפסקה התעורר ויכוח בין השוטרים אם הסימן מציין את המקום שבו סיימו את מלאכתם לפני ההפסקה ,או שמא זהו סימון של החנות אשר ממנה עליהם להתחיל את המלאכה אחר הצהרים , לבסוף הוכרע הויכוח כדעת האומרים שחנותנו כבר נבדקה ובדרך זו עזרנו ה' וניצלו , סיימה האישה , כל זה אירע באותה שעה שבעל החנות ישב והגה בסגולה הנפלאה ודבק במחשבת "אין עוד מלבדו"
והסיבת להצלחת סגולה נפלאה זו , היא שהרי הקדוש ברוך הוא רצונו להטיב עחם האדם תמיד וכל הזמן יורד שפעו הטוב מן השמים , אלא שכוחות הטומאה עוצרים ומונעים טוב זה מן האדם , וזאת על ידי שמקטרגים וטוענים לפי ה' יתברך שאין אותו אדם ראוי לאותה טובה, כי אין הוא עושה את רצון ה' ואמונתו אינה שלמה בו , אבל כשאדם מראה שהוא מאמין בה' ובאמונה שלמה , ואם ח"ו עשה איזו עבירה איןזה מרצונו האמיתי אלא שיצרו תקפו באות העת , ממילא אין לכוחות הטומאה כח לעצור את השפע וההצלחה שמגיעים לאות אדם,
וזה אשר נאמר בנביא הושע {ב ,כב , -כג}"וארשתיך לי באמונה וידעת את ה' , והיה ביום ההוא נאום ה' , אענה את השמים , והם יענו את הארץ , והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצהר והם יענו את יזרעאל "על ידי האמונה בה' הנהגת הבריאה תתקיים בצורה הטובה ביותר ,הארץ תתן כוח בגידול הדגן התירוש והיצהר ,אך אם ח"ו "יפתח לבבכם וסתרם ועבדתם אלהים אחרים"{דברים יא , טו}- אינכם מאמינים בו יתברך , אז גם השמים יעצרו ולא ימלאו את חובתם להוריד מטר על הארץ והארץ לא תתן את יבולה , {ועי' בפירוש אור החיים הקדוש - שמות יד , טו}
בעוד רווח עצו זוכה האדם המאמין באמונה שלמה בבורא יתברך - כל חייו של המאמין חיינחת ואושר ללא מתחים , וללא חרטות למיניהם :מדוע עשיתי כך -, הייתי עושה אחרת , מדוע עשו לי כך , חבל שלא עניתי בצורה שונה , לא הייתי צריך לשתוק וכו' וכו',כי יודע הוא שהכל מאיתו יתברך,
ןזהן ךשןם הפלא יועץ :נאמר בגמרא {חולין ז, ב}:אמר ר חנינא :אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה , שנאמר {תהילים לז , כז }:מה' מצעדי גבר כוננו ".חייב האדם להאמין בהשגחתו יתברך בארץ על כל פרטי חייו , הוא "הנותן כוח לעשות חיל {דברים ח , יח}"כי לא לחכמים לחם ולא לקלים המרוץ "{קהלת ט י יא}ומתוך כך לא יחום על חסרון ממונו במקום עובדת קונו לעשות רצונו , ולא ייגע להעשיר בדברי איסור , רק יכלכל דבריו במשפט כהוגן וכשורה על פי התורה , ולא יקפיד ולא יחניף ולא ישנא את אחיו ולא יקום ולא יטור , כי ידע ויאמין כי ה' אמר לו קלל , והכל מאתו לנכות את עוונותיו לטובתו , "אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא "{דברים לב , ד}"צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו "{תהילים קמה ,יז }וכל דעביד רחמנא לטב עבד {ברכות ס , ב}ומתוך כך יקבל עליו דין שמים בשמחה ,ולא יקוץ בתוכחתו,
ועל כך כותב רבינו החפץ החיים , :אין לו לאדם להתרעם על חבירו ,על מה שלא הטיב עימו או שלא מילא בקשתו , היות ועליו לדעת כי לא נגזר מהשמים שפלוני יטיב עמו ומשל למה הדבר דומה :אדם אחד היה צריך את ראובן , הלך ושאל אנשים:איה ראובן ?אמרו לו :לך למקום פלוני שישנם שם הרבה אנשים אולי תמצאנו שם , הלך לשם וגם שם לא מצאו , האם יעלה עתה בדעתו להתרעם על כל אחד מהנאספים :למה שמך שמעון או לוי :ולא ראובן ?אלא עליו להמשיך ולחפש את ראובן במקום אחר , כן הדבר הזה , אם בקשת מחברך טובה , כמו:השאילני חפץ פלוני, ולא נענה לך , למה לך לשנאותו או להקפיד עליו, אחרי שאין הוא האיש שעליו היה רצון ה' והשגחת שיטיב עמך , אלא עליך לבקש הטובה והחפץ ממי שנגזר עליך שיטיב עמך ! אשרי אדם המתבונן והזוכר תמיד יסוד נפלא זה , כי או לא יקפיד ולא יתרעם על אף אדם ולבו יהיה עימו, ולא ינקום ולא יטור ולא תעלה קנאתו על אחרים
אמונה היא מהדברים הצריכים חיזוק תמידי אם אין אדם מחזק את אמונתו שגדל והתחנך בה , היא הולכת ונחלשת ואחריתו מי ישרונה , על כן חייב האדם לחזק תמיד את אמונתו , ורק כך יבטיח את יהדותו כרצון ה',
|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
בס"ד
                    אור אמונה
                     שירת שלמה
והעצה לכך נאמרה בתורה {דברים ד , לט }:"וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל האררץ מתחת אין עוד "ף , "וידעת"- זוהי הידיעה השכלית , כלומר :האדם חייב להאמין באמונה שלמ ה, דהיינו בידיעה ברורה , שה' הוא המשגיח בכל העולמות , ואין עוד מלבדו , אך בזה לא די, יש צורך גם ב"והשבות אל לבבך "להרגיש ידיעה זו בלב , כל זמן שהידיעה היא רק בשכל ללא הרגשת הלב זו אינה תחשב אמונה אמיתית ועל כך נאמר בהמשך :"ושרמת את חוקיו ואת מצוותיו "וגו' , כלומר :כאשר תקיים את "וידעת "עם "והשבות ",אז תוכל לשמור את חוקי ה' יתברך ואת מצוותיו בשלימות,
לכן על הארץ להשתדל בכל כוחותיו לחיותאת חייו מתוך אמונה מוחשית , דוגמא לכך מספרת הגמרא {ברכות ה,ב}על רב הונא שהחמיצו לו ארבע מאות חביות של יין , הלכו אצלו חכמים ואמרו לו שיעיין במעשיו , אמר להם :וכי חשוד אני בעיניכם ?!אמרו לו :וכי חשוד הוא הקדוש ברוך הוא שיענישך ללא דין ?!אמר להם שהוא אינו יודע במה חטא , שמא הם יודעים ?אמרו לו שלא נתן לאריסו את הזמורות המגיעות לו בנוסף לחלקו, קיבל על עצמו לתקן את הדבר , ומיד חזר החומץ להיות יין , ויש אומרים שהחומץ התייקר ונמכר במחיר יין ,
אם דבר כזה היה קורה אצלנו , אמר רבינו החזון איש זצ"ל , היינו מחפשים את העילה לחימוץ היין בגורמים טבעיי אך לא כן חז"ל , הם חיו באמונה מוחשית , כאשר קרתה להם תקלה חיפשו את הטעון תיקון בעולמם ,וידעו שרק כך יצליחו למנוע את הישנות הדבר,
דוגמא נוספת לכך :הנה כאשר יחלה אדם או קרוב ממשפחתו , הרי ירוץ למרחקים להשיג ולמצוא את הרופא היותר מעולה , ואינו חס על הממון והטירחה למטרה זו , אכן נכון שאף הולך הוא לבית הכנסת לבקש שירבו באמירת תהילים,
ועל כך מסופר ,שפעם בא איש אחד לבית מדרש , ובכח לפני הסבא מנבהרדוק זצ"ל שיעזור לו היות ובנו חולה מאוד , אמר לו הסבא :יש לי עצה טובה בשבילך , אשתדל להביא עבור בנך את הרופא המפורסם והמומחה ביותר , אבל אתה צריך מאה רובל כסף !האב המדוכדך בלית ברירה הסכים לכך , אז אמר לו הרב :עליך לשכור עשרה אנשים שיתפללו בעד החולה ויאמרו אמן יהא שמיא רבא, וכהבטחת חז"ל {שבת קיט , ב}:שהעונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו קורעין גזר דינו , ובודאי תעלה אי"ה רפואה לבנך, אז החל האיש לגמגם ולהחחרט על השכר המרובה שהרב ואמר לו :האיך אוכל לעזור ולהתפלל עליך , אחרי שאתה בעצמך מסתפק ומפקפק באמונתך בה' , שרק הוא הרופא הנאמן להועיל ובידו להמית ולהחיות,

השאלה הנשאלת היא כיצד מגיעים לאמונה מוחשית ?ישנם כמה דרכים לכך :
א}בכל יום בבוקר , כשאנו מתפללים תפילת שחרית ,נתבונן בפסוקי דזמרה המבארים את גדולת בוראנו , ועל ידי כן נזכה לקבוע בלבנו את האמונה בה' יתברך,
ב}התבוננות בביראה כולה , כמו שביארנו לעיל , כשהאדם יתבונן בכל מהלך הבריאה בכל היצורים כולם , יראה עד כמה רבה היא חכמת הבורא יתברך , ועל ידי כך יגיע לאמונה בה',
ג}הליכה אחר רבותינו בתמימות מביאה את האדם לאמונה בבורא , וכהסברנו לעיל,
ד}מידת העונה - לקנות בנפשו מידה חשובה זו, המביאה את האדם להכיר בפחיתות שכלו שאין הוא יודע הכל ,אין הוא הכל יכול , מדיה זו מטהרת את הנפש מאוד , מצילתו מכל מיני הרהורין רעים ומחזקתו באמונה שלמה  {רבינו הסטייפלר זצ"ל}
ה}לדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל עת , כמו הבן המדבר עם אביו, כל דבר שהנך זקוק לו , בקש אותו מהקדוש ברוך הוא , וכאשר רואה אתה שתפלתך התקבלה , מן הראוי הוא שתשוב ותפנה לה' ותודה לו בשפה שלך, ובכך נקשר אתה לבוראך ,ואם עושה אתה כן בתמידות תזכה לאמונה שלמה בה' יתברך,
ו}לעשות כעצת ה"פלא יועץ "- להתבונן במעלתו ובשכר ובעונש המצפה לו , וכפעם בפעם אמור יאמר האדם :"מה לך יצרי , תמיד תרדפני , יגער ה' בך השטן , כי אני יהודי בן יהודי , ואני מאמין באמונה שלמה במציאות ה' לנגדי תמיד ובשגחתו הפרטית בפרטי פרטות , וכי הוא משלם שכר טוב על כל שהוא דבר טוב - מחשבה דיבור מעשה , ועונש רע ומר על כל שהוא דבר רע - אפילו על שיחה קלה ועל כל מחשבה רעה , הנה כי כן ראוי לי לעשות הטוב והישר בעיניו , ככה אעשה ולא אשנה ",וכזאת החי יתן אל לבו , ויתמיד במחשבתו ויעמיק בה לארכה ולרחבה ללכת בשבילי האמונה , ולזכות לחיי העולם הבא למנוחה נכונה ,ועיקר הכל עשות נחת רוח לפני שוכן מעונה,
ז}הזהירות מחטאים המטמאים את הנפש , יזהר האדם ממאכלות אסורות המטמאים ומטמטמים לבו של האדם , ידקדק בכשרות למהדרין ולא יסמוך על כל אדם בנושאים אלו, יזהר מן הגזל, יזהר מלקרוא בספרים חיצוניים או בעיתונים לא כשרים {רבינו הסטייפלר זצ"ל בהקדמת ספרו "חי עולם"}
ח}לימוד התורה הקדושה , התרופה להנצל ממחשבות ובלבול הדעות הוא רק להתחזק בתורה ותפלה ובעבודת הבורא יתברך , ובהמשך הזמן כל המחשבות כולם כליל יחלופו הוא בדוק ומנוסה {שם]
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיעזרנו על דבר כבוד שמו , שנזכה כולנו להיות מאמינים בני מאמינים וממשיכים שושלת אבותינו באמונה שלמה וטהורה אמן !


|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש