שבת קודש שבת קודש כ"ב חשון בצדק תשפוט עמיתך שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת  -סיוע למדובר


52 יום

כ"ב חשון

בצדק תשפוט עמיתך


בטרם יגיע אדם למסקנה שיש להוכיח את זולתו על מעשיו , עליו לבדוק ולוודא לחלוטין שחברו באמת עבר עבירה ,

מן הציווי "בצדק תשפט עמיתך " {ויקרא י"ט ,ט"ו}
אנו לומדים שאם עבר אדם עבירה המנוגדת כליל לאופיו - עלינו לנסות לדונו לכף זכות ,אם עבר אדם עבירה המנוגדת כליל לאופיו - עלינו לנסות לדונו לכף זכות במעשהו , חובה עלינו לנקוט בה.

אם התברר למעלה מכל ספק שהאדם אכן עבר עבירה - שבדרך כלל דרכו להישמר ממנה - עלינו להניח שבודאי התחרט עליה על אתר ובודאי כבר עשה תשובה עליה , אסור לגלות זאת לאחרים ,והדיבור על כך הוא לשון הרע,


".... יפה שעה אחת של קורת רוח בעו"ה מכל חיי העוה"ז"ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה כ"ב חשון מחזור א'

עצת היצר והשפעתו על האיש הישראלי

ועתה נבאר מה שכתבנו בתחלה , שמין יצר הרע הזה של מרגלים נמצא גם אצלנו והוא , דאם נבוא לאיש הישראלי ונאמר לו : את מאמין שיש שכר גדול למקימי התורה ? ישיב לך : בודאי , אני מאמין באמונה שלמה שיפה שעה אחת של קודת -רוח , בעולם הבא מכל חיי העולם הזה , ואם תאומר לו :אם -כן למה אתה מתרפה מלמוד התורה ,ועל -ידי -זה בא ממילא רפיון גדול לקיום המצוות ? ישיב לך : אמת ! אשרי מי שזכה ללמוד התורה ולקויום מצותיה , ויזכה בזה לעונג גדול של חיי העולם הבא , אבל מי יוכל לזכות לזה , אם לא אנשים יחידים בעולם ,כי לזה צריך להפקיד כל כוחות הגוף ולא יהיו חייו חשובין אצלו כלל , דהינו שצריך לפורש מכל עניני העולם ולישב בבית -המדרש יום ולילה ויהיה כל מחשבותיו דבוק בהשם ובתורתו , ולהנהגה כזו צריך להיות איש קדוש -איש כזה זוכה לגן -עדן ,אבל לא אנשים פשוטים כמוני,

אכן באמת זהו טעות מעקרו ,לא חיכה תורה לבעל -הבית שילמד כל היום וכל הלילה ולא יתעסק בעסק כלל , רק שיתעסק בעסק ויקבע עתים לתורה , אכן זה צותה התורה ,שיהיה העסק באמונה ובלי תרמית ,כמו שאמרו חז"ל {שבת לא ,א }, ששואלין לו לאדם : נשאת ונתת באמונה ? קבעת עתים לתורה ? וכן בכל המצוות ,כאשר נתבונן היטב נמצא ,שלא החמירה התורה כלל על האדם , וזהו מה דכתיב בקרא {מיכה ו ,נ}: "עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי ", ורק העיקר צריך לזהר שלא להיות , חס ושלום ,מורד במלכו של עולם ,דהינו שלא לבטל , חס ושלום , בידים המצוות עשה של תורה שלא לקימה , או לעבוד בידים על הלאוין שבתורה : אבל אם איננו מורד ,בודאי יזכה למעלה באופן היותר נעלה ,וכאשר רואה היצר שבאופן זה לא יוכל לפתות להאדם ,מתחיל לפתותו בפנים אחרים : אמת שהקדוש -ברוך -הוא מתרצה להאדם אם רק יקבע עתים לתורה,


|


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש