שבת קודש שבת קודש כ"ג חשון החוטא מפעם לפעם שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע למדובר

53 יום

כ"ג חשון

החוטא מפעם לפעם

אם ידוע על אדם הרגיל מפעם לפעם לעבור עבירה מסוימת שהנה עשה מעשה שיש בו מאותה עבירה ,כי אז לא חל החיוב לרונו כף זכות , אולם ,רצוי בכל זאת לנסות למצוא לו צד של זכות ולהניח שהפעם לא עבר עבירה , במקרה זה אין צורך בתוכחה ,

אם ברור למעלה מכל ספק שהאדם אכן עבר עבירה ,אזי חלה מצוות התוכחה וצריך לסייע לאותו אדם להתגבר על היצר הרע באמצעות תוכחה בדרך מכובדת ובלשון רכה ,

יש אשר תהיה תועלת גדולה יותר כשהתוכחה תיעשה על ידי מישהו אחר , כגון ידי קרוב ,או רב, לכאורה מותר לאדם שהיה עד לאותה עבירה לפנות לידיד או לרב , לספר לו על כך ולבקשו לטפל בענין ,אולם למדנו שאסור לרב לפעול על פי השמועה , ומשמעות הדבר שאסור לאדם להוכיח את זולתו אלא אם כן היה הוא עצמו עד לעבירה ,


"מי יוכל למלל את גודל קדושת אדוננו דוד ע"ה שקבל על עצמו דין שמים "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה כ"ג חשון מחזור א'

"הצור תמים פעלו ..."

עוד איתא בערכין {טו ב}, אמר רב חסרא:כל המספר לשון הרע ,ראוי לסקלו באבן : כתיב הבא {תהילים קא ,ה }"אותו אצמית ", וכתיב התם {איכה ג ,נג }" צמחו בבור חי וידו אבן בי ",
וראה ,אחי ,כי פלט ומאזני משפט לה' , וכל דברי חז"ל חיים וקימים דכשמואל"ב , פרק טז, פסוק ד ,אחר המעשה שענה דטד חמעבא ?: "הנה לך כל אשר למפיבשת ", שדבר זה נחשב לקבלת לשון הרע לפי דעת איזה מאמוראים {ועין בשבת ,דף נו {עמוד א}!
כתיב : "ובא המלך דוד עד בחורים , והנה משם איש יוצא ממשפחת וגו' , ויסקל באבנם וגו' , מתבת 'והנה ' משמע דשיך זה למעלה : אך מי יוכל למלל את קדשת אדוינו דוד , עליו השלום ,שקבל על עצמו דין שמים ולא הניחו לאבישי כן צרויה לנגוע בשמעי כן גרא , ואמר : "והי אמר לו קלל ",אף שלא שער שעידן בעצמו שהיה העונש עבור זה , דאי לאו הכי ,לא היה אומר לבסוף {שפ חש ,ל }: "אתה וציבא תחלקו את השדה" ,אף -על -פי -כן סבל כל העלבונות משמעי שסקל אותו באבנים ועפר בעפר ,כמו שכתוב בקרא {שם טז, יג }, ותלה שהכול בהשגחת השם יתברך ,
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש