שבת קודש שבת קודש כ"ד חשון הרגיל לחטוא שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע "תועלת -סיוע למדובר

54 יום

כ"ד חשון

הרגיל לחטוא

במקרה של אדם הרגיל לחטוא והוא מתעלם לחלוטין דרך קבע ממצווה מסוימת יש להניח שאפילו מעשה המוטל בספק הוא בעצם עבירה על אותה מצווה , "בצדק תשפט עמיתך ", משמעו לנהוג בהגינות ,לא בתמימות,

באשר המסקנה היא שהאדם אכן עבר עבירה , חייבים לנסות להבין מדוע אותו אדם חוזר שוב ושוב על אותה עבירה ,אולי זה מחמת חוסר ידיעה -יתכן שהוא כלל אינו יודע שמעשה זה הוא אסור , או שאין הוא מכיר בחומרת האיסור , במקרה בזה , חייבים למצוא דרך להאיר את עיניו של האדם מכלי לפוגע ברגשותיו ,


"כל המספר לשוה"ר מגדיל עוונות עד לשמים "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה כ"ד חשון מחזור א'

ולשון הרע כנגד כולן

עוד מצינו בערכין {שם }: אמר רבי יהושע בן -לוי : כל המספר לשון הרע ,מגדיל עוונות עד לשמים , שנאמר {תהילים עז ,ט} : "שתו בשמים פיהם גו' ", והוא שקול כנגד שלוש בעונות החמורות , כנזכר לעי ל בפרק ד, וכשם שהוא שקול כנגדם ,כן ענשו הוא גם -כן כנגד השלוש עונות החמורות : כמו שאמרו בירושלמי פרק א רפאה {ה"א דף ד ע"א } והובא דבר זה בסמ"נ {ל"ח ט ,דף ,טור א }, שעל ארבעה דברים נפרעין מן האדם בעולם ,הזה , והקרן קימה לו לעולם הבא ,ואלו הן :עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים ,ולשון הרע כנגד כולן , וכעין זה כתבנו למעלה בפרק ו בשם ספר הקנה , שבעון לשון הרע נלקח בעניות ,ואיתא נמי בתנא -דבי -אליהו רבא ,פרק טו : המכים בסתר {פרש רש"י בפרשת תבוא {דברים כז ,כד } שזה מירי בלשון הרע }, ומחללי השם בגלוי ,והמזלזלין את חבריהן בדברים ,ומטילי מחלוקת -סופן להיות כקורח : עליהן הכתוב אומר {במדבר טז , לג}: "ותכס עליהם הארץ ",


השיעור היומי


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש