שבת קודש שבת קודש כ"ה חשון לחץ חברתי שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע למדובר

55 יום

כ"ה חשון

לחץ חברתי

מומר לתאבון הוא מי שנכנע דרך קבע לפיתוי של עבירה של מצווה מסוימת , האיסור ללכת רכיל אבן חל על הדיבור אודותיו היות והוא אינו כופר בעיקר מצבו שונה תכלית שינוי ממי שעובר מפעם לפעם על מצווה מסוימת אבל ביסודו של דבר הוא בדרך כלל מקיים אותה ,
כפי שלמדנו ,האיסור הראשון של לשון הרע,הוא "לא תלך רכיל בעמיך " {ויקרא י"ט ט"ז } מי שמבייש את רעהו היהודי עובר על חלאו "לא תונו איש את עמיתו "{ויקרא ,כ"ה י"ז}

חז"ל מפרשים את הביטוי "עמיך " שבאיסור הראשון "העם שלך ", להוציא מכלל זה רק מומר להכעיס שעקב זלזולו באיסור מסוים הוא מתרגל לעבור עליו בתמידות ובדרך קבע , אולם ,הביטוי "עמיתו " שבאיסור השני מוציא מן הכלל אפילו את המומר לתאבון ,לפיכך אסור לדבר לשון הרע על מומר לתאבון ,אבל מותר להפעיל עליו לחץ חברתי כדי לשכנעו להיטיב את דרכיו ,".... מי שמרגיל עצמו בזה החטא בתמידות ,ענשו .... הוא ג"כ בתמידות"


ספר שמירת הלשון


פירוש הלכה כ"ה חשון מחזור א'

העונש לפרוט ולכלל בעולם הזה

וגרסינן נמי בפרקי רבי אליעזר {פרק נב}:כל המלשין את חברו בסתר , אין לו רפואה ,שנאמר {תהילים קא ,ה}: "מלשני בסתר רעהו אותו אצמית "{פרוש ,לחלוטין ,כמו שאמרו בערכין ,דף טו , עמוד ב }, וכתוב אחר אומר {דברים כז כד} {ארור מכה רעהו בסתר " דע לך שהוא כן : בוא וראה ,הנחש שהלשין בין הקדוש-ברוך -הוא ובין אדם ועזרו {פרוש אשתו }: אררו הקדוש -ברוך -הוא שיהיה עפר מאכלו ,שנאמר {בראשית ג,יד} "ועפר תאוכל כל ימי חייך "{פרוש ,כמו ששם כתיב "כל ימי חייך " ובודאי הכונה , שלא יתרפא אף לימות המשיח כמו שאמרו בברכות ,דף יב ,עמוד ב : "ימי חייך "-העולם הזה ,כל ימי חייך " להביא לימות המשיח ,אף כאן אין לו רפואה תמיד }, וכזה ראית גם -כן בספרים הקדושים שהמספר לשון הרע,מזונותיו מתמעטין , כנחש שנתמעט מזונותיו ,ופשוט הוא דמי שמרגיל עצמו בזה החטא בתמידות ,ענשו שנענש עבור זה בעניות ודלות ושארי צרות -הוא גם -כן בתמידות ,תמורת צרעת מחלטת ,שהיה ראוי לבוא עליו עבור זה ,וכנזכר לעיל בפרק ו ,
הרי נתבאר מכל אלו גודל ענשו שנפרעין ממנו בזה העולם , שנענש עבור זה בצרות ועניות תמידיות ,ולפעמים גם במיתה , חס ושלום ,ולא די לבעלי לשון הרע ,שגורמין ללקות בעצמן בזה ,אלא שלוקין העולם בחטאם גם -כן בזה באופן ,שנגרע מהן מזונותיהן על -ידי זה ,כמו שאמרו בתענית ,דף ז {עמוד כ}, אמר רבי שמעון בן -פזי :
אין הגשמים נעצרים אלא בשביל מספרי לשון הרע , שנאמר וכו' , וגם גורם מותא וקטלא בעלמא על -ידי זה , כמו שכתבנו למעלה בפרק ב בשם הזוהר הקדוש , על -כן החפץ בחייו ובחיי העולם , ינצור לשונו הרע , ויהיה טוב לו בזה ובבא ,


השיעור היומי

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש