שבת קודש שבת קודש כ"ו חשון גילוי ברבים שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע למדובר56 יום

כ"ו חשון

גילוי ברבים

מקובל להפעיל לחץ חברתי על יהודים אשר גרמו בשומרי מצוות בציבור אך בחייהם הפרטיים עברו בצורה בולטת על עיקרי הדינים ,

כשכל דרך אחרת לא הועילה ,מותר לפרסם ברבים שיהודי זה הנחשב בשומר מצוות מתנהג דרך קבע בחוסר מוסריות ,אם הגילוי ברבים יעורר אותו לושב מדרכו הרעה ,

בדומה לכך מוסמכים בתי דין לפרסם ברבים בשעת הצורך כתב סרוב נגד המסרבים לקיים את דברי בית הדין ,לפעמים נותר הלחץ החברתי באמצעי ביחיד לאכיפת החלטות בית הדין


"וכל הדיבורים שהוא מדבר בפה , הכול נכתבין למעלה "


שמירת הלשון

פירוש הלכה כ"ו חשון מחזור א'

העונש לעתיד לבוא

הנה בפרקים נתבאר ענשו של בעל לשון הרע בעולם הזה ,
ועתה נבאר גודל ענשו לעתיד לבוא , הנה חכמינו ז"ל בארו לנו , שבעל לשון הרע הוא אחד מארבע כתות שאין מקבלין פני שכינה כדאיתא בסוטה , פרק אלו נאמרין {דף מב ע"א } אמר רבי ירמיה בר אבא :ארבע כתות אין מקבלין פני השכינה : בת חנפים , כת מספרי לשון הרע -דכתיב {תהילם ה ה }: "כי לא אל חפץ רשע אתה , לא יגרך רע ", : צדקי אתה ה' , לא יגור במנורך רע , ופרשה זו אירי בעון של בעלי לשון הרע ,כדפרש רש"י שם {ד"ה לא }, וגם כי הבעל -לשון -הרע נקרא בשם "רע" , כדאיתא באגדת משלי {פרי יב ,אות א }על פסוק {משלי יב ,כ} "מרמה בלב חדשי רע "- אמר רב חמא בר חניניא : כל מי שהוא מדבר עם חברו , ואוכל ושותה עמו , ומדבר לשון הרע , -הקדוש -ברוך -הוא קוראו רע וכו' ,

וכל הדבורים שהוא מדבר בפה , הכול נכתבין למעלה , כמו דאיתא במדרש ,פרשת תצא {פרשת ו ,ה }: "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך " כו' {קהלת ה ,ה} :" מה הוא כן ? כיון שהפה אומר לשון הרע ,הוא חוטא על הגוף, שגורם לו ללקות , הוי : " לחטיא את בשרך " , שהפה חוטא על הבשר , מהו "אל תאומר לפני המלאך כי שננה היא "? שלא תאומר : הריני הולך ואומר לשון הרע , ואין בריה יודעת בי ! אמר לו הקדוש -ברוך -ה או : הוי יודע שאני שולח מלאך והוא עומד אצלך וכותב כל מה שאתה מדבר על חברך,

השיעור היומי
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש