שבת קודש שבת קודש כ"ז חשון לשון הרע על אילו שאינם שומרי מצוות שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע למדובר

57 יום

כ"ז חשון

לשון הרע על אילו שאינם שומרי מצוות

לאור הכללים שנלמדו לעיל , מתבררים גם כללי לשון הרע ביחס ליהודים שאינם שומרי מצוות כלל וכלל ,

1 - היהודי הממוצע שאינו שומר מצוות בימינו לא זכה לחינוך יהודי משמעותי,בין אם הכיר אורח חיים יהודי כהלכתו ובין אם לאו , החברה היא זו שהרחיקה אותו מהכרת חיי התורה , הרמב"ם מושה אדם כזה לתינוק שנשבה ,אשר שוביו גידלו אותו לאור ערכים זרים ואשר חטאיו נעשים מחמת בורות , אדם כזה יכול להכלל הן בגדר של "עמיך " והן בגדר של "עמיתו "עלינו מוטלת החובה לחנכו מתוך אהבה ,

דאגה ורגישות ואסור בשום פנים לדבר עליו לשון הרע ,


"מהו אומנתו של אדם בעוה"ז!-יעשה עצמו אילם ."


ספר לשון שמירת הלשון

פירוש הלכה כ"ז חשון מחזור א'

העוון החמור מכל העברות

וזה לשון הגר"א באגרתו הקדושה "עלים לתרופה " והכל יביא במשפט על כל דיבור ,ולא נאבד ,ולא נאבד אפילו דיבור קל ,ולכן אני מזהירך שתרגיל בכל היותר ליושב יחידי , כי חטא הלשון על כולו , כמאמר חכמינו ז"ל, : אלו דברים שאדם אוכל וכו' ,ולשון הרע כנגד כולם {כונתו ז"ל למה שהעתקנו לעיל {פרק ח} בשם הירושלמי פרק א דפאה ,וכן העתיקו הגר"א בספור "שנות אליהו "{ פאה פ"א מ"א , מ"א" הפירוש בארוך , ד"ה והבאת שלום !} ,ומה לי להאריך בזה העוון החמור מכל העברות,"כל עמל האדם לפיהו " {קהלת ו ,ז }- אמרו חכמינו ז"ל {קהיר ו ,ו }, שכל מצותיו ותורותיו של אדם אינו מספיק למה שמוציא מפיו , מה אמנותו של אדם בעולם הזה ? יעשה עצמו כאלם {חולין פט ,א} וידביק שפתותיו כשתי רחים וכו' , וכל כף הקלע {ש"א כה , כט ,} הוכל בהבל פיו של דברים בטלים ,ועל כל דיבור הבל צריך להתקלע מסוף העולם עד סופו , וכל זה בדברים יתרים ,אבל בדברים האסורים ,כגון לשון הרע וליצנות ושבועות ונדרים ומחולקת וקללות , ובפרט בבית -הכנסת ושבת ויום -טוב - על אלו צריך לירד לשאול למטה הרבה מאוד , אפשר לשער גודל היסורין והצרות שסובל בשביל דבור אחד , ולא נאבד אפילו דבור אחד שלא נכתב , בעלי גדפין הולכין תמיד אצל כל אדם ואדם ואין נפרדין ממנו , וכותבין כל דבור ודבור , , " כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דברי {קהלת י , כ}, "אל תתן את פיך להטיא את בשרך ,ואל תאומר לפני המלאך כי שגגנה היא וגו' , למה יקצוף וגו' " {שם ה,ה} עד כאן לשון הגר"א,


השיעור היומיהוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש