שבת קודש שבת קודש הברכות שנברך בבוא המשיח בקרוב!!!!!!! שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

בס"ד
                       משיח סגולות
*- על - יד ספורי של צדיקים ממשכיכין אור של משיח בעולם דוחה הרבה חושך וצרות מן העולם , גם זוכה לבגדים נאים {ס"ה משיח ב- א}
*- על ידי תשובה על משיח מנשבת על גזרות המלכיות ומבלטן {ס"ה משיח ב-ב}
עתיד דור אחד שיהיה בעולם שיהיה כלו זכאי {ס"ה משיח ב- }
על ידי אמת בא הקץ {ס"ה משיח ב-ד}
=על - ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אור של משיח גם על - ידי תשובה {ס"ה  אמונה א- לט}
משיח יבוא בפתע פתאום , ועל - ידי זה מחמת שמחה יפחדו ישראל {ס"ה אמונה א- לט}
אין ירושלים נפדית אלא בצדקה {ס"ה אמונה א- מה}
משיח יבוא פתע פתאום, ועל -ידי זה מחמת שמחה יפחדו ישראל,{ס"ה אמונה א -לט}-
אין ירושלים נפדית אלא בצדקה {ס"ה אמונה א -מה}
מלחמה את חלת גאולה מהוא {ס"ה אמונה א-מד}
מי שמגדל חזירים , הוא מעכב את הגאולה ,{ס"ה אמונה א- מה}-
לא יבנה ירושלים , עד שיהיה שלום בין ישראל {ס"ה אמונה א- מו}
מה שישראל הולכים בגלות מאמה לאמה הוא סימן שיבוא משיח {ס"ה אמונה א- מז}
כשאמות מחרפין אותנו ביותר זה סימן על משיח{ס"ה אמונה א- מה}-
אין בית -המקדש נבנה , עד שיכלה גאווה {ס"ה אמונה א-מט}
- ידי אחדות שיהיה בישראל , יבוא משיח {ס"ה אמונה א-נ}
משיח יבוא בשנת ברכה {ס"ה אמונה א- נא}
אין משיח בא , עד שיכלו כל הנשמות שבגוף {מ"ה אמונה א- נב}
גאווה מעכבת את משיח ומטריד את האדם מן העולם {ס"ה גאווה א- לט}=
העוסק בהלכות עבודה , כאלו נבנה בית - המקדש בימיו , {ס"ה למוד א- מב}-
הלומד תורה לשמה , משים שלום בפמליא של מעל ושל מטה , ומגן על כל העולם -כלו, וכאלו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה ומקרב את הגאלה {ס"ה למוד א- נד{}
בזכות שהנקבות נזהרים מנאף , יבוא משיח , גם לא יצטרך אדם לחברו , וכבוד הצדיקים נתגדל {ס"ה נאוף א -לז}
בזכות שהנקבות נזהרים מנאוף , יבוא משיח , גם לא יצטרך אדם לחברו , וכבוד הצדיקים נתגדל {אוף א- לז}
כשאתה רואה שענה נתרבה בעולם , תצפה לרגלי דמשיחא {ס"ה ענוה א-י}
האומר דבר בשם אומרו , מביא גאלה לעולם {ס"ה פדיון שבועים א-נ}
גדולה צדקה שמקרבת את הגאלה {ס"ה צדקה א-ב}
ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק {ס"ה צדיק א- קנא}
כשיתבטל הקנאה , אזי יהיה קבוץ גליות ,{ס"ה קנאה א- א}
מי שמרחם על עניים , זוכה לראות בנחמות השם יתברך {ס"ה רחמנות א-א}
מעלה הקבוץ של ישראל , האוחזין עצמן בהצדיק האמת באהבה ואחדות גדול , ובתכלית השלום האמיתי , וממשיכין על עצמן בכל עת הארת הדעת הקדוש שלו , ומתקבצין ומתועדין בכל עת לדבר זה עם זה ביראת - שמים , ומראת הדעת הקדושה שעוסק הצדיק הצדיק הנזכר לעיל להאיר בהם - הקבוץ הקדוש הזה הוא יקר ונעלה מאוד , ועל - ידי -זה הקבוץ תהיה הגאלה במהרה בימינו, ויבוא משיח ויתקן הכול בשלמות {אב"י הנחל א-א}
עקרבי את המשיח הוא , לגלות האמת בעולם , כי עכשו האמת בגלות גדול וכל אחד אומר שאצלו האמת , ועקר האמת יתגלה על -ידי משיח{אב"י הנחל א- לו}
על ידי משיח צדקנו ,,, יבער ויבטל המינות ואמונות כזביות מן העולם , ויחזיר כולם אל האמת להשם יתברך ותורתו , וימלא כל הארץ דעה לדעת כי ה' הוא האלוקים, {אב"י הנחל א-לח}
....שחדד את אזניו ולבבו לשמוע נפלאות נוראות השיר והניגון העליון ובמבחר של הצדיק האמת , שעל -ידו הוא מוציא מלבנו כל מיני חצים ארסיים , שהם הטעיות והמבוכות של כפירות ואמונות כזביות , ורופא אותנו בשלמות , מלך המשיח ינגן זה הניגון לעתיד , ועל -ידי -זה יקרב כל העולם להשם יתברך וימלא הארץ דעה את ה' ,{אב"י הנחל א-מה}
מלך המשיח ימשיך ויגלה קדושת הדעת של הצדיק האמת בהתגלות נפלא ובשכל נפלא ואמת בתכלית השלמות ,ועל - ידי זה ילכו כולם בדרכי התשובה וישובו להשם יתברך אפילו אמות העול , וימלא כל הארץ דעה {אבי הנחל א- מז}
ועתה כל תקונו , שיתקן הכול על -ידי משיח צדקנו שיגלה אור הצדיק בכל העולם , ויבטל המחלקת ויעשה שלום נפלא בעולם {אב"י הנחל א - נז}
כי כל עיקר הגאולה השלמה תלויה אך בזה , שיתגלה ויזרח אור הצדיק האמת בכל הארץ , ולהרים את דגל הצדיק בעולם עד שיתקרבו אליו כל נפשות ישראל ... {אב"י הנחל א- סב}
עתיד הקדוש- ברוך הוא לנקום נקמת עמו מאותם נביאי השקר ומשיחי השקר , שממלאים בטנם בכבוד וגאות וכל התאוות רעות, ומראים עצמם כצדיקי ומנהיגי הדור , וצורים נפשות יקרות ודורסים וטורפים אותם ברגל גאווה , ושקר , ומעורים עיניהם של ישראל מלראות אור הצדיק , המנהיג האמת של כל ישראל, שמגלה ומאיר אור ידיעת אלקותו יתברך לכל באי עולם לדור דור , שבע מדורים יש בגיהנום , וכל מדור יש בו שבע אלפים חור , וכל חור - שבע אלפים סדקים , וכל סדק- שבע אלפים עקרבים , וכל עקרב - שבע אלפים חליות , וכל חילא - שבע אלפים כדים של רעל תלויים בה :וכולם מזמנים לרשעים , הדוברים על הצדיק האמת בגאווה ובוז , ומתלוצצים ומבזים ספריו ותלמידיו הקדושים {אב"י הנחל א- קז}
....הגודל וצומח מטפי גן - עדן של הצדיק , שהוא שורש נשמת משיח , שורש כל =מעינות החכמה , שיכול להעלות ולחדש את העולם לטובה , לקשר ולהמשיך את כולם להשם יתברך , אפילו את הרחוקים מאוד מקדשת ישראל בתכלית הרחוק ביותר {אב"י הנחל א- קטז}
עיקר עבדות הצדיק - לברר ולהעלות הטוב מעומק הרע, והוא מעלה אפילו הנפשות =הנפולות מאוד , על - ידי שמוצא להם זכות:אפילו לרשעים גמורים הגרועים ביותר , כל זמן ששם ישראל נקרא עליו מחפש ומבקש ומוצא איזה זכות כל - שהוא , ועל - ידי מעלה אותם גחם מעומק הרע , ונתברר הטוב ונדחה הרע ונתבטל לגמרי , הזה בחינת התגלות משיח {אב"י הנחל א- קכ}
מלך המשיח יהי השדכן , שישדך ויקשר אליו את כל ישראל עם הצדיק , ויודיע ויגלה להם נוראות גדלתו וגדלת תורתו , עצותיו וחכמתו שהכין לנו בנוראותיו , ובכוחו יקרב הכל, כולם להשם יתברך , אפילו אמות העולם כולם , לעבדו שכם אחד {אב"י הנחל ב-פו}
....לעתיד , בעת קץ האחרון , יבוא המשיח לגאול את ישראל , ויעורר זה הניגון הנורא בעולם , ועל -ידי -זה יגאל את ישראל ויתקן כל העולם ויגלה לעין כל אלקותו ומלכותו וממשלתו {אב"י הנחל ב-פט}=
נ נח נחמן נחמן מאומן , שאני הוא זה השיר ! בואו אלי ותהיה נעש


                     משיח סגולות
  כן, יהיה בכל מקום ובכל הרחובות ובכל מקום יזמרו נ , נח שיר חדש , ננח נחמ נחמן מאומן זה הניגון , הוא חדש , זה שלח רבינו בראש השנה ה' מלך , ה' מלך , ה' ימלוך , זה הניגון , הוא מודיע , ה' מלך , ה' מלך , ה' ימלוך , עולם ועד , זה הניגון , "כי אתה שומע , קול שופר ומאזין תרועה, ואין דומה לך , נחמן מאומן , נ נח נחמ נחמן מאומן,,,,,"
"גדולתינו תפארתינו יגלה משיח צדקנו" מי המנהיג של ישראל נ נח נחמ נחמן מאומן זהו המנהיג של כל ישראל ! של כל ... מיום בריאת העולם הוא הרבי {שיחות רבי ישראל}

     תפלות      
ותעורר רחמיך הרבים עלינו ותמהר ותחיש לגאלנו , ותשלח לנו מהרה את משיחינו ,משיח בן דוד ומשיח בן יוסף , ושניהם יתחברו ויכללו יחד ויכניעו וישפילו את כל השבעין עכו"ם וכל הסטרא אחר עד עפר , ויגלו חכמתם בעולם, ויפוצו מעינותיהם חוצה , "ותמלא הארץ דעתה לדעת את את יהוה כמים לים מכסים ", וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו , וישובו כל העמים על - ידי חכמתם של התירן משיחין לעבודתם וליראתך, ויקים מקרא שכתוב :"כי אז הפך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם יהוה לעבדו שכם אחד":{ילקוטי תפלות טז}
ותמהר ותחיש לגאלנו גאלת עולם , ותביא לנו את משיח צדקנו , ותבנה לנו בית קדשנו ותפארתנו , ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו ,ככתוב בתורתך:" שלוש פעמים בשנה יראה כל זכרך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר , בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות , ולא יראה את פני יהוה ריקם , איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך", ונזכה לסדר בבית המקדש לחם הפנים לפניך תמיד , ותוציא חמה מנרתיקה ותתגלה השמש בתקפה , ותקדשנו בקדושתך העליונה, תן לנו כוח לקבל עצם אור החמה שתתגלה לעתיד בתקפה ובגברתה , ותרפאנו על ידה מכל תחלואינו ומכל מכאובינו , רפואת הנפש ורפואת הגוף , ותתקן ברחמיך כל הפגמים שפגמנו לפניך בכל העולמות כולם, ויקים מקרא שכתוב :"וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה" ותכניס את השפע והפרנסה מן החוץ לפנים לתוך הקדושה , ולא תלך עוד רבו השפע והפרנסה לעכו"ם והרשעים חס - ושלום, רק כל השפע טובה והפרנסה והעשירות יהיה נמשך לנו מאתך , ותקים לנו מקרא שכתוב :"יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך , והלווית גווים רבים ואתה לא תלווה כי יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר לך, והעבטת גווים רבים ואת לא תעבט , ומשלת בגווים רבים ובך לא ימשלו ":{ילקוטי תפלות לא}
ותשמרני ברחמיך הרבים , ותזכני שמצדי לא יהיה עיכוב ביאת משיח חס - שלום , כי אתה ידעת את אשר כבר גרמנו במעשינו הרעים עיכוב ביאת המשיח כמה פעמים והארכנו את הגלות , בעוונותינו הרבים , אמור לצרותינו די , ושמרנו והצילנו מעתה מחטאים ועוונות ופשעים ומהרהורים רעים וממחשבות רעות ומכל מיני בלבול הדעת, וזכנו למחשבות זכות למחשבות קדושות צחות ונכונות , מלא רחמים קרבני אליך באמת וזכני ללכת בדרכי ישרים לפני , הפכני מרע לטוב גמור , לבבי אליך באמת , זכני לטוב אמתי ולבד שלם "ובנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני , נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו", וזכני להתקרב לצדיקים אמתיים ולתמימים וישרים בלבותם באמת ,ותן לנו ברחמיך מנהיג אמתי רועה נאמן , כמו משה רבנו עליו השלום ריעא מהימנא ,אשר ישא אותנו "כאשר ישא האומן את הינק ", עד אשר יבואנו לתוך הקדשה והתשובה באמת , ותמהר ותחיש לגאלנו ותביא לנו את משיח צדקנו ותעזרנו להיות כרצונך הטוב כל ימי חיינו , ונזכה לקיים מקרא שכתוב , :"בט ביהוה ועשה טוב , שכן טוב , שכן ארץ ורעה אמונה" השיבנו יהוה אליך ותשובה חדש ימינו כקדם{ילקוטי תפילות פא}
בס"ד |בס"ד אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי : בס"ד אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי : אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין .....{מסכת שבת ע"ח} משיח יתגלה דחוף אנא אחים ואחיות יקרים !!!השפיעו על מכריהם ידידיכם, להתחזק השמירת השבת כי בידינו להחיש את הגאולה השלימה ,ולזכות לגילוי משיח  צדקנו ולראות בבנין בית מקדשנו ותפארתנו ולתחיית המתים , אמן.  |
  

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש