שבת קודש שבת קודש פרשת שבוע וילך דברי רבנו מברסלב שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

פרשת שבוע וילך דברי רבנו מברסלב
הנך שוכב עם אבותיך וקם - הצדיק תכף שמת אזי מתחיל לחיות חיים נצחיים , מי שבחייו מתבטל לצדיק האמת לספריו ותלמידיו ,


היה מורנו נתן אומר שאת ספריו הוא  לא כתב למי שלא שם לבו ליום המיתה ,כי הוא כבהמה ממש , אלא דבריו הם רק למי ששם לבו לאחריתו ואז יזכה שיקים בו "ותשחק ליום אחרון " ועין בזוהר האדרא ותבראה שרשבי לפני מותו חייך וכן רבנו ז"ל חייך לפני מותו , על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה - כל קללה היא מחמת שנסתר ונעלם אור ה` , ועיקר הברכה כשאדם יודע שאפילו בכל הדברים ומלאכות שבעולם נמצא בהם אלהותו יתברך ,


ואנוכי הסתר אסתיר פני - גם בטמואה הכי גדולה מלבש חיותו יתברך , וכלן מכל המקומות והענינים שבעולם אפשר לשוב אליו יתברך ,
כי לא תשכה מפי זרעו- אמרו חכמים עתידה תורה שתשתכח מישראל ורבי שמעון בר יוחאי אמר שעל ידו לא תשתכח שהרי נאמר "כי לא תשכח מפני זרעו " כי בספר הזוהר יצאו מן הגלות והנה בא וראה כי סופי תבות של "כי לא תשכח מפי זרעו " הינו מזרעו של יוחאי {שהוא רבי שמעון בן יוחאי } יהיה שהתורה לא תשתכח ,

עוד אמר רבנו שסוד רבי שמעון בעצמו מרמז בפסוק "עיר וקדיש מן שמיא נחית " שהם ראשי תבות שמעון ,כי רבי שמעון ענינו התעוררות השנה {הינו להתעורר מחדש לעבודת השם }


וענתה השירה הזאת וכו` - שירה זו מעידה שאין שום יאוש ואין שום נפילה בעולם כלל !!!! כי אם יזכו יהיו העוונות נתהפכין לזכיות ,כי מתוכחה כזו של מעשים רעים נהיה כזו שירה !.... ובכוח זה מבטיח משה לישראל שלעולם לא יתרחקו מהשם לגמרי , אפילו יעשו מה שיעשו ,


בתחלת בואו של רבנו לאומן , והיו שם 3 משכילים גדולים מאוד שהיו חשובים גם אצל המלכות , והחשוב שבהם כששמע שרבנו הגיע לאומן הלך למקום רבנו ונדחק בין ההמון כדי לראות פניו הקדושים של רבנו ,


תכף שראהו רבנו אמר "מה רוצה יהודי ?" ענה האפיקורס :" באתי לראות אדם גדול ", ענה רבנו : "אדם גדול יש ממול ..." {כונתו היתה לאיזה גנרל גוי שגר מול אותה דירה } וזה היה קצת בושה לאפיקורס ,,,,, ואף על פי כן התקרב עם 2 רעיו לרבנו והיה רבנו משחק עמם שחמט ויורד אליהם מאוד בשיחותיו הנפלאות,והכניס בהם הרהורי תשובה הרבה ,

וכשנפטר רבנו בכה אותו אפיקורס ואמר למורנו נתן : "אתה בוכה ?! וכי לך חסר הרבי ?! לי חסר הרבי ...! אם היה הרבי עוד חי הייתי נעשה בעל תשובה אמיתי
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש