שבת קודש שבת קודש פרשת שבוע בראשית ספר אור הגנוז שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
      
                 פרשת בראשית
מאמר א` {תשרי ה` תשס"ב}
                   "האם אני כפוי טובה"
הנה בעז"ה מתחילים שוב את חומש בראשית , וכדרכנו בקודש יש ללמוד מכל דבר את המוסר הנוגע לנו , מחר נקרא על אדם וחוה שעברו על ציווי מעץ הדעת, וכאשר הקב"ה תפס אותם "על חם , ושאלם :המן העץ אשר ציויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת {פרק ג פס` יא},
ענה האדם :האישה "אשר נתתה עמדי "היא נתנה לי מין העץ ואוכל ,{שם פ` יב}ובגמ` במסכת ע"ז {דף ה} הרגישו במילים "אשר נתתה עמדי "היא נתתה לי מין העץ ואוכל, {שם פ` יב }, ובגמ` במסכת ע"ז {דף ה:} הרגישו במילים "אשר נתתה עמדי "שלכאורה מיותרות הן , שהיה לו לומר : האישה נתנה לי מן העץ , ומכאן למדו שאדם הראשון אמר להקב"ה :אתה אשם ~!!!!! וכפר בטובה שנתן לו הקב"ה , וכמו שכתב הרמב"ן בפירושו {פסוק יב}, שאדם ענה לקב"ה :אתה גרמת לי המכשול הזה, שנתת לי אשה לעזר והיא יעצתני להרשיע , עכ"ל , והוסיף רבנו הספורנו {פסוק יא} שבמקום הדברים האלה היה ראוי לאדם האשון לחזור בתשובה , וכמו דוד המלך שכאשר הוכיחו נתן הנביא על חטא בת שבע , אמר :חטאתי ,ע"כ ע"ש וע"ע במה שכתב בעל הטורים , ובגלל התשובה המוטעית שענה , נענש בקללה {פסוק יז } כי שמעת לקול אשתך וכו` ארורה האדמה בעבורך וכו` ודרדר תצמיח לך הדברים ברורים כשמש , שהרי אם לאדם שעושה עמנו טובה אסור לגמול רעה תחת הטובה , וכמו שלמה המלך עלו השלום, משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו , כל שכן רק"ו שאסור לגמול להקב"ה רעה תחת טובה , ואם קצת נתבונן נראה כמה טובות עשה עמנו ה` , עיניים שרואות , אזניים ששומעות , אף שמריח, פה שמדבר ומכניס האוכל לב פועם , כליות מנקוות הפסולת , כבד שמספק את הדם לכל  הגוף , רחם לאישה לקלוט  את הולד , דדים להניק , רגליים שהולכות , ידיים שזזות ופועלות , ועוד ועוד , ואם ח"ו יסתם אחד מהנקבים או יפתח אחד מהחלולי אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת , ובפרט שעינינו הרואות להרבה בנ"א שלא זכו לכל הדברים האלה , שחלק מרותקים לכסא גלגלים , וחלק הולכים עם כלב הנחיה , ולחלק יש מכשיר שמיעה בלעדיו אינם שומעים , וחלק שוכבים בבתי חולים ומחוברים לאינפוזיה ולזונדה {ולא עליכם }ואנחנו ב"ה מתפקדים וכל המערכות ב"ה עובדות, א"כ הדבר ברור שאסור לנו לגמול רעה תחת טובה, ולהשתמש בפה לדיבור אסור או לראות בעיניים דברים אסורים וכיוצ"ב,
ובל נשכח שבתפילת נעילה צעקנו שבע פעמים, קראתי בכל לב ענני ה` {למה כי}חקיך אצורה , ועכשיו , כאשר נכנסים לשיגרה של ימי החול מתחילה שעת המבחן ,האם נשמור על ההבטחה שננצור ונשמור את חוקי ה` , או שח"ו זה היה רק אמירה בעלמא , וכמו שכתב הגאון ר` חיים פלאג`י בספר מועד לכל חי {סימן כה הל ` מח}בשם החיד"א , וז"ל :אחר החג וחדש חשון יתאמץ ביראת שמים ותלמוד תורה לשמה , כי היא תחילת השנה , והוי סימנא טבא לכל השנה , ועתה כי קרוב הוא לעשרת ימי תשובה , צריך להודות ולהראות כי כל מה שעשה לא היה לפנים חס וחלילה , ואם עתה יתחיל לפרוק עול ויתרשל מעבוד ה` , לא לרצון יהיה ח"ו , ולכן אדרבה, יעשה סימן טוב לכ השנה , וירוץ כגבור בעסק התורה והמצוה כיד ה` הטובה עליו , עכ"ל והדברים מדברים בעד עצמם ,

בס"ד
http://www.tapuz.co.il/blog/userBlog
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש