שבת קודש שבת קודש תפילה על אתרוג נאה ועל עצי הפרי מה"בן איש חי" שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
תפילה על אתרוג נאה ועל עצי הפרי מה"בן איש חי"

"ויהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתברך כל אילנות האתרוג להוציא פרותיהם
בעתם ויוציאו אתרוגים טו
בים יפים ומהודרים ונקיים מכל מום.
ולא יעלה בהם כל חזזית, ויהיו שלמים ולא יהיה בהם שום חסרון,
ואפילו עקיצת קוץ, ויהיו מצויים לנו ולכל ישראל אחינו בכל מקום שהם לקיים
בהם מצוות נטילה עם הלולב בחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים טו
בים ולשלום,
כאשר ציוויתני בתורתך על ידי משה עבדך: ולקחתם לכם ביום הראשון
פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל.
ויהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שתעזרנו ותסייענו לקיים מצווה זו של נטילת לולב
והדס וערבה ואתרוג כתיקונה בזמנה בחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום בשמחה ובטוב לבב,
ותזמין לנו אתרוג יפה ומהודר ונקי ושלם וכשר כהלכתו.  

"ויהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שתברך כל מיני האילנות ויוציאו פרותיהם
בריבוי שמנים וטובים, ותברך את הגפנים שיוציאו ענבים הרבה שמנים וטובים,
כדי שיהיה היין היוצא מהם מצו לרוב לכל עמך ישראל לקיים בו מצוות קידוש
ומצוות הבדלה בשבתות וימים טו
בים, ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרא שכתוב:
לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טו
ב ייניך כי כבר רצה אלוהים את מעשיך [קהלת ט', ז'].
(ויאמר): באתי לגני אחותי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי
אכלו רעים שתו ושכרו דודים [שיר השירים ה', א'].
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי"


תפילת המעדר מרבי שלום חיים שרעבי ז"ל (התרס"ט)

כזה הוא הסדר לומר בשעה שמחזיק במעדר לחפור חפירה לנטיעה:
"לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, בדחילו ורחימו, הריני נוטל מעד"ר זה העולה בגימטריה שד"י, להכרית בו החוחים והקוצים, ולחצוב בו כל הניצוצים מתוך אדמתנו אדמת הקודש.
יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו המציב גבול והמשיב בנים לגבולם, כי תחזקנו ותצליח דרכינו בעבודתנו עבודת הקודש על אדמת הקודש, ונזכה לראות בטהרת אדמת ישראל מטומאתה בעת שינערו רשעים ממנה. ותשוב אל בעלה הראשון, עם בנין ציון וירושלים אמן, כן יהי רצון".


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש