שבת קודש שבת קודש ט"ו בשבט - מידע על חג טו בשבט מהו החג שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
מבוא
סדר בטו בשבט

ט"ו בשבט - מידע על חג טו בשבט מהו החג

  רשימת פירות וירקות שברכתם בורא פרי העץ


בס"ד
ט"ו בשבט - ויקיפדיה

מועד טו בשבט בהלכה הוא ראש השנה למעשרות פירות האילן . .

                                   


התאריך ט"ו בשבט נזכר לראשונה במשנה (המאה 1-2 לספירה) כאחד מארבעה תאריכים הקובעים מתי מתחילה הספירה של שנה חדשה לעניינים שונים. לדוגמה: א` בניסן נקבע כראש השנה למלכי יהודה וישראל, ובו היו מונים שנה חדשה לשלטונו של המלך. א` בתשרי נקבע, בין השאר, כראש השנה למניין השנים. והתאריך ט"ו בשבט נקבע כראש השנה לאילן. ואין הכוונה כאן לחג האילן – אלא לתאריך המיועד לחקלאים כבסיס לחישוב היבול השנתי של הפירות, לצורך הפרשת מַעֲשֵׂר: על-פי חוקי המקרא חייב החקלאי להפריש מעשר, עשירית, מיבול הפירות - בין השאר לטובת העניים והנזקקים.
                                   


שיעורים בנושא ט"ו בשבט ברחבי האינטרנט

פיוטים לסעודת ט"ו בשבט / אברהם יערי
טו בשבט. חג לאילנות. חגיגה של פירות טריים ויבשים. ויחד עם זה גם זמן לצמיחה רוחנית והתחדשות – יחד עם העצים. מאמרים, מנהגי החג, מאכלים ועוד.
                                           


                      הלכות ברכת האילנות

                             דין ברכת האילנות
א}היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאים פרחים ,מברך :"ברוך אתה ה` אלקינו מלך העולם שלא חסר בעולמו כולם וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם "ויש נוהגים לומר בנסח הברכה:להתנאות בהם בני אדם ,

זמן ברכת האילנות
********************
ב}אין מברכים ברכה זו אלא פעם אחת בשנה בלבד , ולכתחלה אין להקדים הברכה לחודש אדר , אל יברך בחודש ניסן , ובדיעבד אם ברך בחודש אדר ,יצא ידי חובה ,ואינו חוזר ומברך בחודש ניסן , ואם עבר ניסן ולא ברך ברכת האילנות ,יברך בחודש אייר וכן במקומות שאין דרך האילנות להוציא פרחים בחודש ניסן , כגון בארצות דרום אמריקה שהאילנות מוציאים פרחים בחודש תשרי , יברכו ברכה ברכה זו בחודש תשרי אף לכתחלה ,ולא יאבדו ברכה יקרה זו ,
ג}הזריזים מקדימים למצות לברך ברכת האילנות ביום ראש חודש ניסן , ויש נוהגים להתאסף ברוב עם לברך ברכת האילנות בצבור ואם אינו מוצא מנין ביום ראש חודש ניסן , ביחיד ולא ימתין כמה ימים כדי לברך בצבור , ומכל מקום אינו חייב מן הדין לברך בראש חודש ניסן דווקא ,ואם לא ברך בראש חודש ניסן מברך בימים שלאחר מכן ,
ד}מותר מן הדין לברך ברכת האילנות בשבת , ואין לחוש ולגזר פן ישכח ויתלש מפרחי האילנות בשבת ומהיות טוב יש לברך ברכת האילנות בימות החל , ורק אם ארע שלא ברך עד השבת האחרונה בחודש ניסן , וחושש שמא ישכח ויעבר חודש ניסן ,יברך ברכת האלינות בשבת ,ובמקום שאין ערוב יש להזהר שלא להוציא הסדור לרשות הרבים בשבת כדי לברך ברכת האילנות,
מקום האילנות
**************
ה}טוב לברך ברכת האילנות על אילנות הנטועים בגנות ובפרדסים שמחוץ לעיר ,ומכל מקום אם קשה לו לצאת מחוץ לעיר מחמת סבה של טרדה או חלשה ,וכל שכן מחשש בטול תורה ,יברך ברכת האילנות בתוך העיר,
על אילו אילנות מברכים ?
************************
ו}אין לברך ברכת האילנות אלא על אילנות המוציאים פירות מאכל ,אבל אילנות סרק שאין מוציאים פרות , אין מברכין עליהם וצריך שיהיו לכל הפחות שני אילנות ,ואפילו הם ממן אחד ,והמברך על ראית מיני אילנות שונים ,הרי זה משבח ,
ז}אין לברך ברכת האילנות אלא בשעה שהאילנות מוציאים פרחים ,אבל אם כבר נשרו כל פרחי אותם אילנות שרוצה לברך עליהם ,אפילו אם עדין לא גדלו הפרות באופן שראויים לאכילה , אינו מברך עליהם ברכת האילנות
ח}אילנות מרכבים מין בשאינו מינו, יש אומרים שאין לברך עליהם ברכת האילנות , הואיל ונעשו נגד רצון הקדוש ברוך הוא ,ויש אומרים שמותר לברך עליהם , הואיל והברכה על כללות הבריאה , ולהלכה נראה שנכון יותר שלא לברך ברכת האילנות על אילנות מרכבים ,שספק ברכות להקל , ומכל מקום , הרוצה לברך עליהם , אין למחות בידו, שיש לו על מה שיסמך ,
ט}מותר לברך ברכת האילנות על אילנות שהם בתוך שלוש שנים לנטיעתם ,אף על פי שהם ערלה ואסורים באכילה ובהנאה , הואיל ולא נעשו באסור ,
חייבים בברכת האילנות
**********************
י}נשים מברכות ברכת האילנות ,שאין זו מצווה שהזמן גמרא , שהרי נקבעה לחודש ניסן מפני שדרך האילנות להוציא פרחיהם בחודש ניסן , {ובחוץ לארץ מברכים ברכה זו אף לכתחלה שאל בחודש ניסן ,כנ"ל בסעיף כ`}ונכון לחנך אף את הקטנים לברך ברכת האילנות , וקטן שנעשה בר מצוה בימי חודש ניסן , נכון שימתין מלברך עד אחר הגיעו למצוות,
יא }הסומא בשתי עיניו לא יברך ברכת האילנות ,ונכון שישמע הברכה מאחר , ויכון לצאת ידי חובה ,
סדר הברכה
***********
יב }נוהגים לומר אחר ברכת האילנות מזמור "בשוב ה` את שיבת ציון היינו כחולמים ", ואם יש שם עשרה אומרים לאחר מכן קדיש "יהא שלמא ", וטוב שיברך אחד בקול רם , והצבור יאמרו אחריו בלחש


       חודש שבט הוא האחד עשר במנין החודשים שמתחיל מניסן.

מזל החודש: דלי, על שם הכתוב: (במדבר כ"ד) "יזל מים מדליו וזרעו במים רבים" כיון שבשבט כבר יצאו רוב גשמי השנה והבורות מלאים והמים שבבארות עולים, והדליים שואבים ממרומי הבור עדיין מימיהם נוטפים מדפנותיהם שבחוץ.כתובות אינטרנט נלוות:
ט"ו בשבט - מידע על חג טו בשבט מהו החג


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש