שבת קודש שבת קודש סדר ט"ו בשבט שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
<>
 סדר ט"ו בשבט
               עם פרוש כוונת הלב
נתפשט המנהג בקהילות ישראל השונות להגיש ולאכול ביום ט"ו בשבט מפרות האילן, ובעיקר פירות שנשתבחה בהם א"י , רבותינו האחרונים הזכירו למנהג זה בספריהם וקלסוהו, וכתבו כי הוא לזכרון ולאות שיום זה הוא ראש השנה לאילנות (עיין כנה"ג ובמג"א ובא"ר ובפר"ח סי` קל"א), וכן כתב ר` אליהו הכהן מאיזמיר בעל `שבת מוסר` בצוואתו לבניו, "בני הוה זהיר לברך על הפירות בט"ו בשבט שמנהג ותיקון הוא", ויש נהגו ללמוד בכל פרי פרק אחד ממשניות, והם פיאה שמונה פרקים, בכורים שלושה, ראש השנה ארבעה, והם כנגד בריאה ,יצירה עשיה, וגם מברכים על ריח האתרוג, ויש אומרים מדרשים, מאמרי זוהר ופסוקים המדברים בעניין הפירות, שכל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם, (וכבר נאספו מהם בספר `פרי עץ החיים`, ואנו לא הבאנו את התפילות מספר זה היות ומחברו הוא בעל החמדת ימים אשר ידוע שיצאו עליו מעוררים רבים, רק ליקטנו מעט פסוקים המדברים בעניין הפירות), ויש שלומדים ט"ו שירים שבתהילים, והוא כמנהג האשכנזים כפי שמובא בספר ,המנהגים, (עיין מועד לכל חי ס` ל` אות ז`), ומ"מ יש ללמוד בהבנה ככל האפשר (ילקו"י), והעיקר בסדר זה הוא לכוון להודות לקב"ה ביום זה על שברא אילנות טובים אשר יש בהם מיני פירות נפלאים להחיות בהם
                   נפש האדם,
+הערה חשובה:  ישנם ספרים עם סדרים שונים לט"ו בשבט הכוללים פסוקים ומדרשים שונים, ואנו לא באנו ח"ו לבטלם, וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו, רק היות וישנם רבים שלא מעוניינים לעשות סדר ארוך מידי או שאין באפשרותם להאריך, ען כן למען להקל עליהם ערכנו סדר מקוצר זה ופרשנו אותו כדי שהלימוד יהיה בהבנה , וכמובן שאפשר להוסיף פסוקים ומדרשים נוספים וכל המרבה הרי זה משובח,
 
                        חיטה
             יקח עוגה או שאר מיני מאפה מקמח חיטים ויאמר:
 
כי ה` אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר: ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש,(דברים ז-ח)
מה-יפו פעמייךרגליךבנעליםכשאת עולה ברגלים לביהמ"ק בת נדיבבת שליט ומושל (בת אברהם אבינו)חמוקי ירכייךכמו חלאים תכשיטמעשה ידי אמן: שררך אגן הסהרטבורך כאגן מים עגול כירחאל יחסר המזגהמשקהבטנך ערמת חיטים אגודת שיבליםסוגה בשושניםגדורה בשושנים המעלים ריח טוב
 
ויברך בורא מיני מזונות ויאכל, אלא אם כן עושה הסדר בתוך סעודת פת, שאז לא מברך משום ספק ברכות להקל:
 
ברוךאתה ה` אלוקינו מלך העולם, בורא מיני מזונות,
 
                     יין
 
 יקח כוס יין או מיץ ענבים שברכתו פה"ג, ויאמר:
אוסרי לגפן עירה את חמורו הקטן, ולשרקה לענף הגפן קושר בני אתונו, כיבס ביין לבושו ובדם -ענבים סותה כיבס בגדו חכלליאדום עיניים מייןמרוב שתית היין ולבן שיניים מחלב שיניו תמיד לבנים מרוב שתית חלב בשפע:
 
באתי לגני (לביהמ"ק) אחותי כלה אריתי מורי עם בשמי לקחתי בושם מור עם שאר בשמים מיני בשמים,
אכלתי יעריהקנהעם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי שהכנת ליאיכלו רעיםאהרון ובניושתו ושכרו דודיםאהובים:
 
 
ויברך פרי הגפן, ויכוין לפטור כל שאר משקין שישתה, ויתן לכל המסובין לטעום מן היין:
 
ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן:
 
 
                  זיתים
כי תחבוט זיתך להשיל הזיתים מהעץ, לא תפאר אחריך אל תלקט הזיתים המועטים שנשארו בפארות לגר ליתום, ולאלמנה יהיה
 
והיה כי יביאך ה` אלוקיך אל-הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית: ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת ובורות חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעתדברים ו`
 
ויברך בורא פרי העץ ויכוין לפטור כל פירות העץ שיאכל (_ואם עושה  הסדר בתוך הסעודה לא יברך על הזית):
 
ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ:
 
 
                    תמרים
                   יקח תמרים ויאמר
צדיק כתמר יפרח יעשה פירות כארז אשר בלבנון ישגהיגדל  שתולים בבית ה` נטועים וקבועים בביהמ"ק  בחצרות אלוקינו יפרחו יצליחו וירבו חוכמה
 
זאת קומתך הזקופה דמתה לתמר ושדייך לאשכולות הגפן: אמרתי אעלה בתמר אוחזה בסניניו עניפיו ויהיו נא דומים שדייך כאשכולות הגפן וריח אפך כתפוחים
 
ויאכל בלי ברכה (וכן לא יברך על שאר הפירות עד סוף הסדר, אלא אם כן לא ברך על הזית}:
 
 
 
                  ענבים
                 אם לא אכלו ענבים בעונה זו-יברכו עליהם ברכת שהחיינו, דלקמן:
גפן ישראל ממצרים תסיע הוצאת ועקרת ואח"כ תגרש שבעת גוים ותטעה בארצם : פניתה לפניה את כל אוייביה  ותשרש שרשיה חזקת שרשיו של עם ישראל בארץ ותמלא הארץ אותם: כסו הרים צילה התפשט בהרים ובגבהות וענפיה ארזי=אל משלו בכל הארץ : תשלח קציריה עד-ים תשלח ענפיה לכל אורך א"י ואל נהר פרת
יונקותיה ענפיה הרכים לכל רוחב א"י
 
אשתך תהיה כגפן פוריה תלד ילדים לרוב בירכתי בפינות ביתך, בניך כשתילי זיתים עומדים ביופיים ובכוחם תמיד  סביב לשולחנך:
 
 
                   תאנים
 הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקולו ערב להולכי הדרכים וקול התור והיונה נשמע בארצנו עץ התאנה חנטה פגיה הוציאה התאנים והגפנים סמדר הגפן הוציאה ענבים קטנים אשר נתנו ריח, קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך:
 
                         רימונים
 
כפלח הרימון רקתך הצדעים שבפנייך אדומים כחצי רימון
מבעד לצמתך מקוה שעל פניך
 
שלחייך תעלות המים מצמיחות פרדס רימונים עם עצי פרי מגדים מתוקים כריח כפרים עם נרדים מיני בושם
 
לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים:  נשכימה לכרמים לבתי המדרש נראה אם פרחה הגפן פיתח הסמדר הנצו הרימונים שם אתן ואראה את דודי אהבתי לך: פירות הדודאים נתנו ריח טוב ועל פתחנו כל מגדים פירות משובחים ,חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לךשמרתי לך אותם:
 
 
 
 
                  אתרוג
 
יש נוהגים לרקח את האתרוג בסוכר- לעשותו ריבה לאכלו בט"ו בשבט, אך לא יברכו עליו שהחיינו:
 
ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה` אלוקיכם שבעת ימים
 
 
 
                     תפוח
 
סמכוני באשישות חזקוני בצלוחיות יין רפדוני בתפוחים הציעו מיטתי בריח התפוחים לנחמני כי חולת אהבה אני בזכרי אהובי שעזבני:
 
אני דומה לחבצלת השרון ולשושנת העמקים :עונה הקב"ה: כשושנה היפה בין החוחים, כן רעיתי יפה בין הבנות (אוה"ע): כתפוח כעץ התפוח בעצי היער בין אילנות הסרק כן דודי בין הבנים (האלוקים האחרים). בצילו חימדתי וישבתי ופיריו (מצוותיו) מתוק לחיכי:
 
 
 
                      אגוז
אל-גינת אגוז ירדתי לראות באיבי צמחי הנחל, לראות הפרחה הגפן הנצו פרחוהרימונים: לא ידעתי להיזהר מהחטא, ואז אתנפשי שמתני מרכבות עמי נדיב שמת להיות משועבדת לעם שליט ומושל:
 
אפשר כמובן להוסיף לסדר פירות נוספים כל אחד כרצונו, ואנו קצרנו בזה והבאנו רק העיקריים,
 
 
                      פירות האדמה
 
אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה` אלוקים ארץ ושמים: וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה` אלוקים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה: ואד יעלה מן הארץ, והישקה את כל פני האדמה:
 
ויברך בורא פרי האדמה, ויכוין לפטור כל פירות האדמה שיאכל אחר כך,
 
ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם, בורא פרי האדמה, (טוב שיקרא מהסידור)
 
מברכים, שהחיינו` על פרי המתחדש משנה לשנה, ויש זמן קבוע לגידולו, אבל פירות שאין בהם היכר בין ישנים לחדשים, כגון אגוזים, שקדים, ותפוחים שנמצאים בשוק כל השנה וכדומה, אף על פי שהם מתחדשים משנה לשנה, ויודע באלו שהם חדשים, אפילו הכי לא יברך עליהם שהחיינו, מאחר שאין היכר בין חדשים לישנים (בא"ח ראה ב.ד.) המנהג אצל עדות המזרח הוא לברך באכילת פרי חדש ברכת הפרי ואחר-כך שהחיינו, ואצל אשכנזים ההפך:
 
ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקימנו, והגיענו לזמן הזה:
 
                     תפילה ליום ט"ו בשבט
                                 מאת רבנו יוסף חיים ז"ל
 
ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, על כן טוב ונכון לומר ביום ט"ו בשבט בשחרית פסוקים אלו ובבקשה זו, וידוע הוא שיש קבלה ביד חכמי אשכנז ז"ל (כוונתו לספר "בני יששכר" חודש שבט, מאמר ב`, סימון ב`) שצריך לבקש ביום ט"ו בשבט בפרטות על האתרוג, שיזדמן לישראל אתרוג טוב ויפה בחג (לשון חכמים ח"א סימן ל"ח)
ואגב הבקשה על אתרוג מתפללים גם על שאר עצי הפרי, וזו לשון התפילה (מתוך/לשון חכמים/ ירושלים תשס"ו שהוגה מחדש ע"י ידידי הרבה יוסף חיים מזרחי שליט"א)
 
ויאמר  אלוקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה (מלעיל) פרי למינו אשר זרעו-בו על-הארץ ויהי כן:
ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה-פרי אשר זרעו-בו למינהו וירא אלוקים כי טוב:
 
אנא ה` הושיע נא היום הזה לאילן, הוא ראש השנה:
אנא ה` הצליחה נא היום הזה לאילן, הוא ראש השנה:
אנא ה` הרויחה נא היום הזה לאילן, הוא ראש השנה:
אנא ה` היטיבה נא היום הזה לאילן, הוא ראש השנה:
אנא ה` ברך נא היום הזה לאילן, הוא ראש השנה:
 
אל נא פצה הצל שנה זו משמיר ושית קוצים מזיקים, וברך עץ שמן וזית: אל נא, במטר^^ רווה חרבוני יובש ישימון, וברך גפן ותאנה ורימון: אל נא, רומם עצרת התאספות עוללי טיפוחים ילדים וברך אגוז ותמר ותפוחים: אל נא, צידקך מעמך בל יפסק, וברך חרוב וקרוסטמל לאגוז לח ואפרסק: אל נא, חלץ קהילה אשר אליך תערוג תצעק בתפילה ,וברך התות והאגוז והאתרוג,
 
ויהי רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתברך כל אילנות האתרוג להוציא פירותהם בעיתם, ויוציאו אתרוגים טובים, יפים ומהודרים ונקיים מכל-מום, ולא יעלה בהם שום חזזית,
ויהיו שלמים, ולא יהיה בהם שום חיסרון, ואפילו עקיצת קוץ, ויהיו מצויים לנו ולכל ישראל בכל מקום שהם, לקיים בהם מצוות נטילה עם לולב בחג הסטכות שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום, כאשר ציויתנו בתורתך על ידי משה עבדך: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות^^תמרים וענף עץ עבות
                   וערבי -נחל",
 
ויהי רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו שתעזרנו ותסייענו לקיים מצווה זו של נטילת לולב והדס וערבה ואתרוג כתיקנה, בזמנה בחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום, בשמחה ובטוב לבב, ותזמין לנו אתרוג יפה ומהודר ונקי ושלם וכשר כהילכתו,
 
ויהי רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתברך כל מיני האילנות, ויוציאו פירותהם בריבוי, שמנים וטובים, ותברך את הגפנים שיוציאו ענבים הרבה, שמנים וטובים, כדי שיהיה היין היוצא מהם מצוי לרוב  לכל עמך ישראך, לקיים בו מצוות קידוש ומצוות הבדלה בשבתות וימים טובים, ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרא שכתוב: לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלוקים את מעשיך:
באתי לגני לביהמ"ק אחותי כלה, אריתי מורי עם בשמי לקטתי בושם המור עם שאר מיני הבושם אכלתי יערי הקנה עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי שהכנת לי איכלו רעים אהרון ובניו שתו ושיכרו דודים אהובים יהיו לרצון יתקבל נא לנחת רוח אימרי פי והגיון מחשבות ליבי לפניך ה` צורי וגואלי מן הצרה
 
 
                   
כל הזכויות שמורות למכון שירה חדשה, להזמנות 050-4124722/3
03-9089244
תודה לך בורא עולם על הזכות של כל יום מוים לעסוק בתורתך הקדושה,,
תודה שהארת את עיני מן החושך,,
תודה לך בורא עולם,,
 
אדון עולם
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא,,
אנחנו אוהבים אותך
אנחנו אוהבים אותך
ואין לנו אף אחד מלבלעדך,,
תודה לך שאתה אלוקינו,,ואנחנו ילדיך
ותודה שבחרת בנו מכל העמים
בורא עולם אנחנו אוהבים אותך,,
 
לרפואת ,,,,,,,,כל החולים,, שכל בתי החולים יהפכו לבתי מדרשות ,,
לזיווגים לכל הרווקים והרווקות,,
ולכל מי שצריך רפואה ישועה עזרה,,
שתתקבל מבוראנו הקדוש
אמן,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש