שבת קודש פרשת שבוע שבת קודש

לקישורים נוספים...

פרשת שבוע

ראשי >פרשת שבוע
פרשת קורח דברי נחמן ברסלב

אור רבינו
בס"ד

פרשת קורח דברי נחמן ברסלב

ויקח קורח - מחמת גסותו קנא בנשיאות אליצפן ורדף את הכבוד ומרד כנגד משה רבנו שממנו כל המשכת הדעת בעולם {ונקרא קורח כי אבותיו היו כולם קדושים וכן דזרעו היו גם כן קדושים והוא נשאר באמצע כמו קרחה  },


על כן צריך כל למדן לפשפש במעשיו , ולהסתכל בעצמו אם הוא נקי מן החטא ואם הוא קדוש בשמירת הברית כראוי , ואם יודע בעצמו שעדן לא הגיע לזה וכל שכן אם הוא רחוק מתקון חהברית , כמו שמצוי עכשו בעוונותינו הרבים ,צריך שידע שעדין אין לתורתו שלמות כי אם על ידי הצדיק הקדוש הגדול באמת הקדושת הברית,

כל העדה כולם קדושים - אמר קוקח :מאחר שכול קבלו את התורה לכן כולם שוין , ובזה פגם מאוד ,כי אף על פי שכולם קבלו התורה אבל אין כולם שוין בקיום התורה, וכל מי שלומד בשביל כבוד ולקנטר ,כך בדיוק חולק על הצדיק והוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה כמו קורח ,וכמה שהאדם מחבר למוד התורה לצדיק ,כך למוד תורתו לשם שמים ואז זוכה להתקרב ולהתבטל לצדיק ,אשריו,


וירדו חיים שאולה - בלי התקשרות לצדיק אזי כל תורותו וחיותו של הלמדן { ושל כל אדם} נשאר למטה ,עול כן צריך כל אדם לבטל כבודו וגאותו בתכלית הבטול ואז יזכה להתקרב לצדיק האמת שעל ידו זוכין להתתקן ,ולבוא לכסופים טובים להשם יתברך ולצייר אותיות התורה לטוב,

וכמו שאמרו חז"ל: שלא יהא האדם קורא ושטנה ובועט ברבו ובאביו ובמי שגדול ממנו,


אמר רבנו:" קודם שבאתי לעולם יכול היה כל אחד מישראל להתקב להשם יתברך בעצמו ,אבל אחרי שבאתי לעולם אי אפשר להתקרב להשם יתברך באמת בשולם אופן כי אם כשזוכין להתקרב אלי :


אמור :" אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל , כי בשבילי איני צריך כלל , רק באתי לעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך אבל איני יכול לקרב כי אם מי שבא אלי ומספר לי חסרונו , אני יכול לתקנו בתקון כזה שאף אחד אינו יכול לתקנו :"


אמר רבנו לתלמידיו "3 דברים פעלתי אצל השם יתברך :


1} את הגדלות כבר שברתי מכם איך שתתפללו יגידו :איי הוא ברסלבר ,

2} עברה לא תזיק לכם ,,,, היא כבר לא תקבל אתכם אפילו אם תעשו זה יהי בלי ידים ובלי רגלים ,,,
3}מפרסמים של שקר לא תוכלו להסתכל בפרצופם אתם כבר טעמתם מהיין ההונגרי "!,,,,ופדויו מבן חודש תפדה - עיקר הפדיון הוא בשביל לחדש את החיות והמוח, ולכן בכל עת שיש לאדם צרה או מחלה יתן פדיון נפש לירא שמים {תפילת הפדיון מלקוטי תפילות קכג, ויש גם פדיון קצר } ואמר רבנו שבכל עת טוב לתן כסף לפדיון נפש , ועל ידי זה נמתקין הדינים והצרות וזוכין לשמחה ,אחר פטירת רבנו ז"ל ,גדלה המחולקת על חסידי ברסלב מאוד ,והיה בברסלב מתנגד אחד שחרף ובזה את מורנו נתן מאוד מאוד ...... שאלו אותו ": איך לא תירא לחרף איש צדיק בתורה ותפילותה כמוהו ....?!. והמתנגד הזה הקשה ערפו , ולא הקשיב לאוף אחד ,


אחרי כמה ימים המתנגד הזה נפל למשכב וימת , ואחר כך תכף נחלה אחד מבניו ונפטר ממחלתו ואחר כך נחלה עוד אחד מידליו ומת עד שנחלה בנו האחרון ,

אז קמה אשתו האלמנה כי הבינה {רק כעת ...} שכל המכות נחתו עליהם בגלל התנהגותו המבישה של בעלה , ולקחה את בנה החולה ישר לביתו של מרונו נתן ואמר לו : אני לא אשמה בחרפות של בעלי .... והא כבר נפטר וגם שלושה בנים ולא נשאר ,לי רק הילד הזה "עין אחת שבראשי"

ועתה נחלש גם הוא ....@",
מוהנו נתן הבטיחה שיתרפא אבל האלמנה השיבה לו :" בדבר מסכן בזה אי ברצוני הבטחות , רק ישכב הילד בביתך ואם ימות כאחיו , שימות בביתך ".... ותכיף ברחה לה לביתה ולא רצתה לילך עוד אל הילד , עד שבאו
ואמרו לה שהילד התחיל להבריא ואז באה לבית מורנו נתן ולקחה
פרשת שבוע שלח דברי נחמן מברסלבזבת חלב ודבש היא - כל המונעים והמפריעים שיש לאדם להתקרב אל השם השם משמים ףכדי להגדיל חשקו ורצונו , לכן כשרואה האדם שמתגברין המניעות ,צריך שיתגבר בחשקו יותר ואז יצליח , והמרגלים פגמו בזה שאמרו שהמניעות חזקים מהרצון ולכן בתחלה שבחו את ארץ ישראל ואחר כך אמרו ,|אפס כי עוז העם |אמנם ארץ ישראל יקרה וכו` אבל אי אפשר לבוא לשם מגדול המניעות , אבל יהושע וכלב אמרועלה נעלה וירשנו אותהיהושע וכלב כן יפנה חזקו את לב בני ישראל שאפשר ואפשר לבוא לארץ הקדושה , ,
כי על ידי תוקף הרצון יכולים להתגבר על הכול ולהתקרב להשם בכל מצבי החיים ,לכן ירגיל התעוררות , ובפרט כשצריך להעיר הערה חייב להדגיש יותר את החיובי ולתת בלב השומע את האמונה ביכלותו הטובה לתקן ולעלות,


כשרצה רבנו לנסוע לארץ ישראל ,היה אז אצלו איש עשיר מכבד גדול שרצה מאוד לנסוע עם רבנו , והרבה לשלוח בני אדם לרבנו כדי שיסכים ,אמרו לו רבנו:"אתה חפץ לנסוע לארץ ישראל?""" ענה אותו איש :" אם תקחו אותי עמכם אסע עמכם מיד," והפך פניו רבנו מאותו איש ואמר בהתלהבות גדול :"? כשרוצים לבוא באמת לארץ ישראל יאמר , אם אקח אותו יסע ?, ,,,, כך רוצים לבוא לארץ ישראל?"


וסיים ":" כשרוצים לבוא לארץ ישראל צריכים לילך רגלי, כי השם אמר לאברהם "לך לך מארצך" שצריכים לילך רגלי כדי לזכות לבוא לארץ ישראל"


פעם נסעו תלמידי רבנו אליו ותעו מאוד והסתבכו בדרכים , בסוף , אחרי טלטולים רבים הגיעו לרבנו ספרו לו מה שעבר עליהם ,


ענה רבנו :"הכול היה בשביל אחד {קראו לו רק ליפא } שלא רצה בלב שלם ,,,, היה עליכם לזרוק אותו !!!!!!"


סלחתי כדברך כפי שאדם מדבר ומבקש ף כך סולחים לו , אשרי מי שמתפלל בכוונה ,


ווהיה לכם לציצית וראיתם אותו =-על ידי מצוות ציצית זוכה האדם לשמירת עינים {" וראיתם אותו "} ולתקון הברית ולהתקרבות לצדיק, ומצוות שקולה כנגד כל המצוות , אשרי מי ישתדל בציצית נאה ומהדרת ,


פעם אחת נתן רבנו טלית הישן במתנה לאחד מחשוכי תלמידיו , ואמר לו :" הזהר מאוד לכבד הטלית הזה , כי כמו מספר שערות שיש בטלית , כל כך דמעות ששפכתי עד שידעתי מהו טלית...."
פרשת שבוע בהעלותך דברי רבנו מברסלב
בס"ד                                                          
פרשת שבוע בהעלותך דברי רבנו מברסלב

                     
בהעלותך את הנרות - עיקר מצוות הדלקת הנרות בזמן הזה הוא להמשיך או ררבנו נחמן מברסלב לאחרים כי אין למעלה מזה , הן ההפצת הספרים , הן בדבורים , וכמו שצווה על זה מורנו נתן לפני מותו :" ברצון בטרחא ובממון "
אשריו ואשרי חלקו,


יאירו שבעת הנרות- נר הוא הרצון להשם יתברך כי מי שרוצה להתקרב להשם בהכרח שיעבור עליו כמה וכמה מיני חושך וירידות כמעט בלי שעור , וכל קיומו בכל מיני הנפילות הוא רק על ידי הרצון להשם , יהיה מה שיהיה , לחזור ולהתחזק לרצות אותו יתברך ולבקשו תמיד , ואי אפשר לזכות לרצון הזה , רק כשמקשר עצמו לצדיק האמת  שהוא ומכניס תוקף הרצון להשם בכל אחד ואחד אפילו אם נפל לאן שנפל ,


והאיש משה ענו מאוד - שזכה לתכלית הבטול וענווה באמת ועל ידי הבטול הזה בטל כל הצרות וגאל אותנו ממצרים ומכל הטמאות והסטרא אחרא , וכן כל אדם כמה שיקטין עצמו כך יזכה לצאת מכל צרותיו ויזכה לעליה וכבוד ,איש שהיה אחד מקבל גדול ולמדן, ודרכו היה לכעוס תמיד על פועליו ומשרתיו וכיוצא והיה מכה אותם , יום אחד הופיע האיש אצל רבנו פנה רבנו אליו ואמר לו כתוב "ויהי עד כבדו יהודה רע בעיני השם "
מדוע רע ולא רשע ?..." והמשיך רבנו:" כי מי שעובר עברה זו של ער , הוא איש רע ובכעס תמיד!!!!" תכף שמע האיש דבורים אלו נזרעזע מאוד ונפל עליו פחד גדול ונורא וכפף קומתו , ולא היה יכול עוד לעמוד לפני רבנו, ונשמט החוצה והתחיל לבכות הרבה , אחר כך בקש מחברו שהיה תלמיד של רבנו שיקרב אותו לרבנו,


אחר כך ראה רבנו שמנה צלו ספר קבלה ואמר לו , שאין ראוי לו ללמוד קבלה ודבר עצמו עוד אותו איש שב לביתו וחזר בתשובה גדולה ובחר לו חדר מיוחד ועסק שם בתורה ותפילה , בהתעוררות גדל כמה שבועות , אך אחר כך חזר לכעסו , ואמר רבנו לתלמידו { שהיה חבר של אותו איש }: " לך אצלו כי כשתיהיה אצלו טוב שיהיה איש כשר על ידך,
אפילו שעה אחת ביום ,"


ופעם כעס אותו איש על משרתו ולא רצה לשלם לו , ,,,, והלך המשרת דרך ארוכה ברגל למקום רבנו בקובלנא רבה, והקפיד רבנו עליו מאוד אחר כך התחיל רבנו ללמד עליו זכות לפני המשרת ואמר לו :" מה לעשות, הלא הוא עני ואין לו לשלם לך ,"


שאלו את רבנו ,האם אפשר לידע חכמת הקבלה בלי תעניתים ומקואות? והשיב ?" אפשר כי היא חכמה , ומה שקשה להבין ספר עץ חיים , הוא מחמת שלא נכתב כסדר ,"
ואמר :" במקום שחכמת הפילוסופיה מסתימת , שם מתחיל חכמת הקבלה ,"
פרשת שבוע נשא דברי נחמן מברסלב
                                                                              
 

בס"ד


  פרשת שבוע נשא דברי נחמן מברסלב


איש ,,, כי יפליא לינדור נדר - עניין נדרים היא פליאה נשגבה וכתב רבנו מי שנודר נדר ומקימו מיד , זוכה לאמונת חכמים ולבטול הכעס , {לכן טוב מי שנופל לכעס או שרוצה לשוב לאמונת חכמים שיקח מטבע ויאמר :" הרי עלי בגדר לשים את המטבע בקופת הצדקה " ותכף ישים את המטבע בתוך הקופה }


ומצינו שעל ידי נדר יש לאדם כוח הרבה יותר להתגבר על יצרו כמו בבעו שנשבע ליצרו וכן מצינו בכמה כשרים וצדיקים ,רבנו נחמן מברסלב היה רגיל מאוד בנדרים כי התאמץ מאוד בעבודתו את השם ותעניות וסגופים פעם שאל אותו מורנו נתן על חז"ל שאמרו כי לא טוב לאדם שירגיל עצמו בנדרים השיבו רבנו :" מאמר זה הוא בשביל שלימזלניקים כמוכם!!!!!,


ידוע שרבנו היה זריז בתכלית שלא היה דגמתו מעולם , ומצד שני היה רך ונוח לבני אדם ואף פעם לא היה מכריח או מצווה , אלא היה דרכו רק לעיץ בדרך צבה טובה , אם יעשה יעשה , אם לא לא ,ובבוא משה אל אוהל מועד ,,,וישמע את הקול ....מבין שני הכרבים - השם יתברך דבר עם משה מהענן שעל הכפורת כי מחמת שאור האין סוף אי אפשר לקבלו מחמת רבוי אור , על כן השם יתברך בחסדו הסתיר אורו הגדול בתוך הענן, גם שומר בפני האור הגדול שלא יתקרב אליו מי שאינו ראוי אליו},


וכן האדם צריך שידע , שכל ההפרעות והיסורים שיש לו בחיים {הם כמו הענן } הם לא כדי לשבור אותו אלא הוא צריך דוקא את המעברים האלה ,כדי לזכות להתקרב להשם באמת ,היה תלמיד של רבנו שלא זכה לזרע של קימא , והנה ראה יום אחד שנכנסים אל רבנו כמה חשוכי בנים , ושחרו פניו שיעזור להם ,ונכנס גם הוא ובקש גם את רבנו שיזכה לבנים , השיבו רבו :, מה הרעש הזה??!
הלא עיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשים טובים , על כן העיקר לבקש על יהדות שנזכה ללכת בדרך הישר , בודאי אם אפשר לזכות לבנים בגשמיות מה טוב ,אבל העיקר הוא לשים לב להתקרב להשם יתברך ," מאז פסק אותו האיש להפציר את רבו עבור בנים,


אחר כך שוב פעם באו אל רבנו כמה אנשים חשוכי בנים ובקשו את רבנו עבור בנים , וזה האיש שוב לא פתח פיו לבקש את רבנו על זה ,
והה רבנו בעצמו פה אליו ואמר לו :" אף על פי כן טוב שיהיה לך בנים , לך והא לי 100 רובל ..." והך האיש מהרה והבאי לו , אותו הלילה היה ליל טבילה ונפקדה אשת ותהר ותלד בן,

פרשת בחוקתי דברי רבנו נחמן מברסלבו

בס"ד

ואולך אתם קוממיות - בקומה זקופה ,רש"י , כי א אפשר לאדם לנצח המלחמה {כנגד היצר הרע } אלא על ידי עקשנות גדול מאוד , שלא ישבר ולא יתיאש משום כשלום וירידה בחיים ,
כי החיים של כל אדם מלאים ירידות ונפילות והשלכות בלי שעור ממש!!!! ולכן קורא יקר , צריך שתחזק את עצמך מחדש תמיד יהיה מה שיהיה כי כל הנפילות הם משמים רק כדי שתתעורר יותר להתקרב יתברך ,לא מאסתים ולא גלעתים לכלתם - כלה לשון רצון וכסופים ,שהשם יתברך מבטיח לכל ישראל שלא ימאס ולך ילך לאיבוד בגלל הרצונות של האדם להשם ,ואפילו שלא הולך לו כולם , עצם הרצון והכיסופין לשוב להשם וההשתוקקות והגעגועים אליו יתבר יקרים מכל מחמדי תבל , לכן קורא{ה} יקר , תרגיל עצמך תמיד לחפש ולבקש את השם בלשון געגועים {כמו כן שהתרחק מאביו ומתגעגע } ותאמר לו יתברך : חנני אותך אדרוש אותך אבקש,,, תן לי אהבה לך .... תן לי אתה רצון חזק ואמיץ  אליך ..... כי בידך להטות לבבי אליך , ויותר מזה תוכל לפרש לבך אליו יתברך כמו שתבין מעצמך אם תרצה


רבי צבי גיסו של רבנו התוכח עם יהודי אחד אם רבנו יודע מחשבות בני האדם ,אותו יהודי טען בלהט שרבנו יודע כל מה שנעשה במוחם של בני אדם , ורבי צבי לא ידע מה לחשוב בזה ,


סמוך לאותו זמן הגיע רבנו לעיר והמונים באו לקבל פניו הקדושים , רבנו כדרכו שוחח עמהם בדבורים חוצבי להבות אש לחזקם בעבודת השם ,


רבי צבי היה גם כן בין הבאים , ובגלל מצבו הדחוק בפרנסה רצה מאוד להזכיר את עצמו לפני רבנו.... וכשנגש אל הדלת הרהר לעצמו בבושה : איך אדבר עם רבנו על פרנסה אחרי שיחה כזו שהשמיע זה עתה מגודל השגעון והשטות של הבלי העולם הזה ..... ורבי צבי נשאר במחשבותיו מרתק למקומו , אוז עלה בדעתו כי רבנו כנראה יודע השתלשלות מחשבותיו .... כי מצד אחד כואב לו על פרנסתו מאוד , מצד שני איך ידבר עם רבנו על עניני העולם הזה....? וכך נשאר רבי צבי לעמוד על מקומו משך כמה דקות,,,,והנה!!!שומע הוא את קולו של רבנו פונה לעברו :" רבי צבי !!! לך כבר פעלתי שתהיה לך פרנסה !!!ואחיך משה יהיה עני כל כך שאפילו קמח לשבת לא יהיה לו ",,

דברי רבנו התקימו במלאם . ורבי צבי נוכח כי רבנו יודע הלך מחשבותיו  לכל פרטיהם ,,,,


||בס"ד


האש שלי תוקד עד ביאת המשיח !

 
ספרי רבנו נחמן ,כיפות,שרשראות,,,,מחירי עלות !
ניתן להשיג במסרים או: ronenn10@netvision.nat.ilמסנגר
פרשת שבוע קדושים דברי רבי נחמן מברסלב
בס"ד
                                                                        
 
לא תכלה פעת שדך -האדם צריך לרחם על נפשו שהיא בגלות בזה העולם שלא ימלא תאותו , אלא ניח על כל פנים לקט ושכחה ופאה לעניים ,ולכן יתן האדם אל לבו בכל שפע והצלחה שחנן אותו השם להעניק מזה לאלו שחסרים ,
 
לא תלין פעולת שכיר -השכיר {שעובד בשכירות} הפיל עצמו לעבדות והסתלקות הדעת ובשמסים עבודתו ומקבל שכרו אזי יוצא מן העבדות ומתקן את הנ"ל והממון שהרויח הוא ברור ניצוצות הקדושה מהסטרא אחרא ואז הוא משלים נפשו על ידי זה ולכן כל מי שמעסיק פועל בשיכרות עליו לזהר מאוד שלא לאחר את התשלום לשכיר כי זה שלמות של נפשו ,
 
ואהבת לרעך כמוך ,- פרשת רבנו נחמן מברסלב: אהוב את הרע שבא עליך משך החיים , כי "כמוך " איך שאתה {אם היו משלמים לך על עוונותיך } היה מגיע לך הרבה יותר יסורים , לכן קבל כל הבא עליך באהבה כי צדיק וחסיד האל יתברך כלפיך יותר ויותר ,
 
 
 
ואהבת לרעך כמוך- צריך האדם להגביה ולרומם את חברו כדי שישלם צלם אלוהים ויעלו כל הנשמות כל אחד למקומו וצריך שתעביר על מדותיך {לותר ולתת יותר מהרגלך } אף על פי שחברך לא הטיב עמך כי כל נפשות ישראל הם אותיות התורה וכשיש אהבה ביניהם אזי נכללין זה בזה ואזי מקבלין מחכמה העליונה וכל התורה תלויה בזה ,
ואי אפשר כל אחד מישראל בשום אופן להמשיך בעצמו האור כי בהכרח יהיה רבוי אור , אבל על ידי כלליות ואחדות יכולין לקבל האור במידה ,
 
ביומו תתן שכרו - כי הממון הוא  שורש הנפש,
 
 
פעם נסע רבנו עם רבי חייקל והיה רבנו מתגמנם ,וביקש חייקל את העגלון לעצור ליד ביתו של איש שהוא מכירו זה זמן רב , ודרכו של רבנו היה שלא להתעקש וירד גם הוא מהעגלה והלכו לאותו האיש, כשראה האיש את רבנו התפעל מאוד שזכה לאורח גדול כזה ,
 
ושאל חייקל את האיש בלחש : "האם יש לך מעט יין ומיני מתיקה לכבדו רבנו?: " והשיב שאין לו כלום ,אמר לו חייקל :" קח איזה חפץ למשכון , ולקח האיש פמוטי שבת היקרים שלו וחזר לביתו עם יין ומטעמים ,
 
הביט חייקל בילדיו הקטנים וראה שהם הולכים כלויים והולכים יחפים , נכמרו רחמיו מאוד וביקש מרבנו שיברך את בעל הבית בשפע , השיב רבנו :" אין לי שפע בשבילו אם תרצה תן לו אתה שפע"" אמר חייקל :" רבי אני מתירא אולי תתרגז ותאומר חס ושלום שחייקל ימות",
השיב רבנו :" אני נותן לך רשות", לקח חייקל כלי עם מים ושפך אותו לארבע כוונים של הבית ואמר :" שפע למזרח , שפע למערב , שפע לדרום שפע לצפון ,ברכתו נתקימה ותוך זמן קצר הצליח בעל הבת מאוד במסחר ונעשה עשיר ,  בגלל טרדתו עסקיו נמנע מלבוא לרבנו ולאט לאט ירד מעבודת השם ,
 
פעם בהיותו ממהר לקנות סחורה , והנה ראה האיש את רבנו מהחלון , שמרמז לו לבוא אליו , הפעם לא יכול היה להשתמט ונכנס לרבנו,
 
 
שאל אותו רבנו: "הבט על החלון ואמור לי מה אתה רואה?" השיב : "אנו רואה שוק ועגלות וסוסים ובני אדם רצים אנה ואנה....
 
אמר לו רבנו:" בעוד חמשים שנה יהיה שוק אחר לגמרי ... סוסים אחרים ועגלות וסחורות אחרות ואנשים אחרים.... וגם אני לא יהיה ..... וגם אתה לא תהיה ... בהיום אני שואל אותך מה אתה כל בך מטורד ובהול , שאין לך אפילו זמן להסתכל על השמים ?...."
 
 
ואז קרא רבנו לחייקל שהיה בחדר השני :" ראה חייקל .מה עשית עם השפע שלך ..... שאין לו זמן אפילו להסתכל על השמים!~!!!!!!?
פרשת שבוע אחרי דברי נחמן מברסלב
                                                                                  
 
          בס"ד
פינת שבת
פרשת שבוע אחרי דברי רבנו ברסלב

ואל יבוא בכל עת אל הקודש, הכוהן הגדול אסור לו להכנס לקודש הקדושים שאלא ביום כיפור שהוא יום סליחה עוונות ואז יכול הכוהן גדול להרים כל פושעי ישראל , להשיבם , להשם יתברך כי אי אפשר לכנס לפני ולפנים רק כשיכולין לקשר כל הנמוכים להשם יתברך ,
גורלות -עיקר עניין הגורל כאן ללמדנו שהגורל עצמו אינו מקחה חס ושלום ואינו על פי מזל , רק הכול מאיתו יתברך ,

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם -

היינו לטהר אותנו מעתה שלא נחטא עוד ,וללמדנו שביום כיפור יש כוח לאדם לפעול בתפלתו להשמר מהחטא ,


איש אחד הפציר את רבנו שיסכים עמו ויתן לו ברכה על שרוצה לנסוע למקום מלחמה ,בשביל פרנסה ,

השיבו רבנו :" שיהיה שווה כלבך אם לנסוע או לא ואחר כך תאומר 5 פרקי תהילים ,אחר כך איך שיכנס במחשבתך כן תעשה ," וכן עשה האיש הזה , ואחר כך בא לרבנו ואמר לו , שנפל בדעתו לנסוע , ורבנו לא הוטב זאת בעיניו , כי ידע שאל היה בשווי אם לנסוע או לא בגלל תאותו לכסף, ומכל מקום אמר לו רבנו בזה הלשון :" נו עם דג קטן לפעמים אפשר לתפוס דג גדל ..." האיש לא הבין את משמעות המשפט , אחר כך נסע האיש לדרכו , וסבב השם יתברך ומצא שם עשיר שהיה איש בליעל ורע מעללים והאיש הזה מצא חן בעיני העשיר הזה מאוד וקבל אותו לעבוד אצלו לעסקיו הגדולים , כן כוח וכוח נקשרו באהה זה לזה ,והתחיל האיש לדר בכל פעם על לב העשיר שהיה מבוגר ולא נשא אישה ,בדבורים רבים וטובים עד שבמשך הזמן , פעלו דבוריו העשיר שנה דרכו ונשא אישה כשרה , עד שבמשך הזמן נתהפך לחיות איש כשר וירא אלוהים , אז הבין תלמיד רבנו את מה שאמר רבנו עם דג קטן יכולים לתפוס דג גדול , כי שם אותו עשיר היה הכט {באידיש זה דג}


כתובות אינטרנט נלוות:
פרשת שבוע אחרי דברי רבנו ברסלב


בס"ד


              לרפואת הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל טוב
                   יזכה לראות  פני משיח מהירה אמןןןןן
פורום המאוחד
http://vitaminim.org/1/  

הלכות לשון הרע חפץ חיים
פרשת מצורע דברי רבנו נחמן מברסלבו
בס"ד
                                               

  פרשת מצורע דברי רבנו נחמן מברסלב
תורת המצורע -הנגעים באים בעוון לשון הרע , חז"ל ולכן המפטפט לשון הרע ,שנהיה מצורע , מביא צפורים לכוהן כי הצפורים מפטפטים תמיד בצפצוף קול {יבואו המפטפטים ויכפרו על המפטפט }


הסבות שמביאין את האדם ללשון הרע מאת רבנו}

1} כשאין אהבה בין בני אדם ,

2} הדרכים {לכן אדם שהולך הרבה בדרכים יזהר ביותר מלשון הרע ,}

3} הגסות {המדבר רע על השני בהכרח מרגיש עצמו יותר טוב מהשני}

הסימנים של לשון הרע הם :

נהיה חולה בפיו,
אין לו חשק ללמוד,
נגעים באים בעורו {גדודים פצעים עוד יבש עוד מחספס ועוד קשה },

מפסיד הן בגשמית והן ברוחניות ונופל במלחמה ,
כלב נושך אותו ,
נתפס בבית הסוהר ,{ או שנתפס באיזה מקום מבלי יכולת לנוע },


התקון לשון הרע :

1} ישפיל רעתו  ויעסוק בתורה
2} יאומר קטורת ,
3} אמת מצילה  מלשון הרע,

מובא בזוהר הקדוש : יש נחש עליון והוא מלא קשקשים וכשאדם עובר עברה הוא מעורר קשקש אחד מהנחש העליון וכל עברה יש לה קשקש מיוחד והמדבר לשון הרע הוא מעורר ומקפיץ את הנחש העליון כלו על כל הקשקשים רחמנא לישובן ,

וכתב רבנו :" מי שמדבר רע {על השני וכיוצא } נעשה מרוח פיו רוח סערה שממנו באים כל הקטורונים שיש על האדם והוא מסעיר את גופו של האדם , וכל המלשניות והרעות שמדברים על האדם הוא מרוח סערה הזה ",

פעם בא עאדם לרבנו ואמר לו שיש יהודי אחד רעש,,,, רבנו הפסיקו ואמר:"איך תאמור על יהודי רשע ?!,,,,שאל מרנו נתן את רבי מאיר מטפליק על מישהו מעיר טפליק ,והשיב לו כלאחר יד :" אין ממי לדבר ..." {כונתו שאותו איש אל נכנס כראוי לעבודת השם }


ענה מורנו נתן :" שמע נא בקולי אם תרצה להביט בעין כזו אזי תשלל את כולם ,,,, כי תביט בכל יושבי עירך בקצה העיר וכשתביט בו היטב יעלה בדעתך שאתה האיש הכשר ביותר מכל העיר ?!

השיב רבי מאיר:" גם אני אינני איש כשר כראוי,"


ענה מורנו נתן :" גם אתה אינך איש כשר ?,,,, אם כן מיהו האיש הכשר ?"
והמשיך מורינו נתן :, אצל כשתביט בעין יפה אזי גם כשתתבונן בגרוע שבגרועים מורינו נתן :" אצל כשתביט בעין יפה אזי גם כשתתבונן בגרוע שבגרועים תמצא בו איזה דבגר טוב וכל שכן במי שאינו גרוע כל כך וכן בכל אחד ואחד, וגם בך יש טוב וכך תהיהי מזכה את כל העולם ,"
רבי מדרכי מסוקולב היה חסיד ברסלב נלהב ודרכו היה לדון לכף זכות מאוד ,

פעם ראה כמה חסידים שמתוכחים ביניהם שכל חסיד מבטל ומקטרג את שאר האדמורים וחושב שהרבי שלו הוא מאת וגדול ,,,,


פרשת תזריע מצורע
בס"ד                 

                 פרשת תזריע מצורע
            
           " אשר  קדשנו במצוותיו אשרינו!!!!!!"
        
אחת המצוות המיוחדות שיש לנו היא מצות ברית המילה , ואם תשאלו מה המיוחד במצוה זו , אשיב ואומר שהרי מה שעומד לקרות לרך הנילוד הינו ניתוח לכל דבר המבוצע ללא הרדמה , ולכאורה יש ח"ו סכנה של איבוד דם ,ועכ"ו באבא והאמא לא זאת בלבד שאינם דואגים אלא מזמינים אולם ותזמורת וצלמים וכו` ומחייכים ומאושרים , ושוכחים שיש יהודי אחד שעצוב לו מאוד וכואב לו מאוד ,הלא זה התינוק בעצמו ,והגמרא במסכת כתובות {דף ח } אומרת שבגלל צערו של התינוק אין אומרים בברכת הזימון "נברך שהשמחה במעונו " שכיון שיש תינוק צער , אין השמחה שרויה במעונו של הקב"ה, וא"כ שמחה זו מה עושה ,ומדוע אין ההורים מודאגים ומתוחים כבכל ניתוח רגיל,
והתשובה נמצאת בפסוק המפורסם המופיע בפרשתנו :" וביום השמיני ימול בשר ערלתו ", שעכישו הדברים מבוארים והחוורים ,שאין זה סתם ניתוח , אלא קיום מצוה עשה מן התורה ,שציונו הבורא יתברך ולהכניס את התינוק בבריתו של אברהם אבינו ע"ע ,והדבר פשוט שגדולה זכותה של מצוה זו שתגן בעד הרך הנילוד ולא ינזק כלל ועיקר , כי אם הגמרא {יומא יא ,}
לימדה אותנו ששלוחי מצוה אינם ניזוקים ,כ"ש וק"ו שהרך הנולד שהוא עצמו גוף המצוה שאינו ינזק ,והברית מילה תעבור לחיים טובים ולשלום , {וכמובן שכל זה אינו פוטר את ההורים מלחפש את המוהל המומחה ביותר ולא לקחת את הזול ביותר וזה פשוט}
מכאן יש ללמוד על כוחה של מצוה , וכמו שהגמרא בסוטה {דף כא,} אומרת שמצוה מגנת על האדם בין בזמן שעוסק במצוה ובין בזמן שלא עוסק בה , ויותר מכך שכל מצוה שאדם עושה מקדשה אותו ומטהרת אותו , וכמו שאנחנו אומרים בטופס הברכה "אשר קדשנו במצוותיו", כלומר ע"י המצוות אנחנו מקודשים לקב"ה, וכמו שחתן מקדש כלה בטבעת וכדו` ואז היא מקודשת לו , פירוש מובדלת ומופרשת רק לחתן , כך הקב"ה קידש אותנו לא בטבעת אלא במצוותיו , ולכן אנו מקודשים ומופרשים ומובדלים רק לו יתברך , וחובה עלינו להדר בקיום כל מצוה ,ולכוין לפני עשיית כל מצוה שאנו עושים אותה לשמה כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו , וכמו שמרן ז"ל כשו"ע {סימן ס` סעיף ד } שמצוות צריכות כוונה, וידוע שהאר"י ז"ל אמר לתלמידו מהרח"ו שכל ההשגות שאליהן הוא הגיע זה בזכות התורה והמצוות יעמדו לנו ולכל בית ישראל ובזכות מצות המילה האמורה בתורה , יפקוד הקב"ה את כל החשוכי בנים , בבנים זכרים של קיימא לעבודתו יתברך , ויזכו לקיים מצות המילה בהידור ובשמחה וכן היה רצון ונאמר אמן ,
  
בס"ד


              לרפואת הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל טוב
                   יזכה לראות  פני משיח מהירה אמןןןןן
הקישור לאתר ישועה
http://yes.levtov.net/yeshua//            &


פרשת תזריע -מצורע מאמר ב`
בס"ד

                 פרשת תז ריע -מצורע מאמר ב`

               ה` באייר- "אנא " או "יהי שם "???
              
נמצאים אנו בעיצומם של ימי ספירת העומר , אותם ימים שבהם נפטרו עשרים וארבעה אלף תלמידי ר` עקיבא , על שלא נהגו כבוד זה בזה , וכמבואר במסכת יבמות {דף סב:} וכתב בספר כף החיים {סימן תצג ס"ק ה}, שימים אלו הם ימי דין , ולכך מדת הדין פגעה בהם על שלא כיבדו איש את רעתו ,וכל דיני האבילות שנהוגים בימים אלו הם כדי להתרחק מהשנאה והקנאה והתאוה והכבוד ,ואדרבה צריך לקנות את מדת האהבה והענוה והלשום , ולכן כתב בשער הכוונות להזהיר מאוד בענין אהבת החברים העוסקים בתורה , עכ"ד, ע"ש, ולצערנו ישנם אנשים שאמנם זיפי הזקן שצומחים על פניהם מראים שהאנשים הנ"ל נוהגים במנהגי אבילות בימי הספירה ,אך את עיקר העבודה שהיא תיקון המידות הרעות וקניית המדות הנעלות, אינם עושים , וא"כ מה הועילו חכמים בתקנתם ????
הנה השבוע ביום רביעי יחול ה` באייר , הוא יום העצמאות ,וידוע הדבר שחלקו גדולי ישראל במהות היום הזה ובסדר התפילה הנהוגה בו ,שיש שכתבו שיום זה ראוי להגיד בו הלל ואין לומר בו תחנון ,ולעומתם יש שכתבו שיש לומר תחנון כבכל יום ואמנם בסוף התפילה יאמרו הלל {בלי ברכה} ,ויש שכתבו שאין לומר בו הלל כלל ,ודינו כבל יום חול {ועיין בשו"ת יביע אומר ח"ו חאו"ח סי` מא ומב , ובשו"ת יצחק ירנן ח"ב סי` כז } אלא שתמיד ישנם שועלים קטנים מחבלים כרמים ,שמלאכתם נאמנה לעורר מחלוקות בביהכ"מ ולהתסיס את הציבור , ובכוונה הולכים להתפלל במקום ששם נוהגים כדעת רב פלוני , ומתווכחים זה עם זה ,שזה אומר בכה וזה אומר בכה ,והקהל עומד ובוכה , וכל זה בעיצומם של ימי העומר ,  שכל האבלות בהם היא עקב חוסר הכבוד וחוסר השלום שהיה בין איש לרעהו , ויש שח"ו מעיזים לדבר נגד רב פלוני שהוא אינו פוסק כלל , ודעתו בטלה מול פלוני אחר , ונכשלים באיסורי לשון הרע ובבזיון ת"ח {ובאזני שמעתי שבביכ"נ אחד בבת- ים הזמינו רב גאון ראש"לצ , ובבואו לשם קם טיפש אחד שהלבין את פני הרב ברבים וביזה אותו לעיני כולם , ואוי לו מעלבונה של תורה}
לכן העצב היעוצה והפשוטה היא ,שכל אחד יתכנן לעצמו להיכן הוא ילך ביום רביעי הקרוב ,ויחפש את אותו ביכ"נ ששם לבו חפץ , ואת סדר התפילה שהוא מתכוין להתפלל בכל יום , גואה והאוירה מתחממת "מי ינצח הפעם ", אלא חכם עיניו בראשו לברוח ממחלוקת , ולהרבנות באבה ואחוה , שלום ורודף שלום , אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ,כי בסה"כ הקב"ה אוהב את כולנו , ולא משנה לו צבע הכיפה ומה שהוא חפץ זה שנהיה מאוחדים ואוהבים ומקושרים ומלוכדים ובפרט בזמנים האלו שחייבים לעזור אחד לשני ,ולעודד אחד את השני , וכך נזכה בעז"ה לגאולה האמיתית והשלימה ,ולביאת משיח צדקנו במהרה בימניו ,

לסיום , אבקש מכל אחד ומכל אחד להתפלל להקב"ה בתפילת "שמע קולנו " שישמור על החיילים שלנו ועל כל כוחות הבטחון שמוסרים את נפשם על קידוש ה` , שהקב"ה יחזירם לשלום , ויצליחם , בכל מעשי ידיהם ,ושכל האויבים יפלו לפניהם ,אמן ,
בס"ד


              לרפואת הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל טוב
                   יזכה לראות  פני משיח מהירה אמןןןןן
הקישור לאתר ישועה
http://yes.levtov.net/yeshua//            &

< קודם 1 2 3 4 5 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש