שבת קודש פרשת שבוע שבת קודש

לקישורים נוספים...

פרשת שבוע

ראשי >פרשת שבוע
פרשת שבוע שמיני דברי רבנו נחמן מברסלב
בס"ד                       
                                                                   
קח לך עגל אהרון נצטוה להקרבי עגל כדי לכפר על עוון העגל ,חז"ל כשאדם שב בתשובה אזי נעשה מהעוון עצמו תקון נפלא,

וידם אהרון -נדב ואביהוא פגמו בזה שהציצו למעלה ממדרגתם והוא נקרא רבוי אור , ותקון שלהם הוא "וידום אהרון "

על ידי שתיקתו של אהרון , וכן עקר התשובה של כל אדם הוא שישמע בזיונו וידום וישתוק ,ואז אשריו , אשרי חלקו והרבה צרות רבות ורעות וגזרות קשות ביותר יורדות ממנו,


כמה משפטים שכתב רבנו בעניין הבושה :


1} כשבושה בא עליך אין זה אלא בשביל שתעשה תשובה על העוונות שאתה רש בעקב {עוון שנעשה הרבה }

2} כשבא על אדם איזה בושה ,יצפה לישועה ,

3} תצייר לפניך אותיות אמונה ובזה לא יבוא עליך שום בושה ,

4} כשמבישין אותך תתן צדקה ,

5} כשחברך מבישך תודה לדבריו,

6} עקר התשובה על ידי בושה , כי צריך האדם להתבייש בעצמו מאוד מאוד כי עברה היא בוודאי בושה גדולה , כי עברה אינה שייכת לאיש ישראל כלל,


היה איש אחד שנכנס כמה פעמים לרבנו ורצה לדבר עצמו ולא היה יכול לפתוח פיו ולדבר לפניו מה שבלבו , פעם אחת הזדמן לו לבוא לשמש את רבנו , והיה בדעתו לדבר עצמו אבל לא היה יכול לפתוח פיו , אחר כך צווה רבנו שיושיט לו נעליו ,ואז בעת שהושיט לו מנעליו אמר לו רבנו:" תרגיל עצמך לדבר לפני השם יתברך ואז תוכל אחר כך לדבר עצמי..." 

בס"ד |בס"ד אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי : בס"ד אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי : אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין .....{מסכת שבת ע"ח} משיח יתגלה דחוף אנא אחים ואחיות יקרים !!!השפיעו על מכריהם ידידיכם, להתחזק השמירת השבת כי בידינו להחיש את הגאולה השלימה ,ולזכות לגילוי משיח  צדקנו ולראות בבנין בית מקדשנו ותפארתנו ולתחיית המתים , אמן.  |
פרשת שבוע צו דברי רבנו נחמן מברסלב
בס"ד                                         
                                                
פרשת שבוע צו

צו את אהרון -אמרו חז"ל :אין צו אלא לשון זרוז ,

וללמדנו שצריך כל אדם לזרז עצמו להתגבר ביותר לנדב בלב שלם עבור מצוות הבורא יתברך שמו , {כגון תפילין מהדרות .ציצית , מפוארת ,פמוטי שבת יפים , להדר במאכלים יקרים ובגדים נאים לשבתות וחגים ,
סכה נאה ,אתרוג ולולב ,וכו' ,חנוכיה מהדרת , מצות מהדרות , קנית עליה לתודה ושאר כבודים של מצוה שמוכרים בבית הכנסת ,אשרי מי שמנדב בלבו לצרכי המצוות יותר ויותר ,אשרי חלקי }


דברי מצוי לראות אבא מבקש מבנו הקטן ש."ינדב" לו מעט מהשקית ממתקים שבידו, והילד מסרב , כי שוכח שכל השקית בידו נתנה לו מאת ... אביו !!!!

מהילד הקטן הזה נבין לעצמנו המבוגרים איך אנו כלפי מצוות הבורא יתברך ,


זאת התורה לעולה וכו' ולזבח השלמים -
הפסוק מסיים בשלמים כי עיקר תכלית כל הקבנות הוא שלום ,


אשרי מי שישתדל לחשכין שלום בינו ובין בני ביתו ,בכל מצבי החיים, ובין השכנים ועם כל אדם ,אמרו חסידי ברלסב : סימן למי שמקורב לרבנו , הוא שאין לו זמן לוכוחים של מה בכך ואינו מדבר מהשני ואינו מתערב בעניניו ,כי המקורב דומה לחולה שהגיע לרופא גדול ביותר בעולם והרופא אחר בדיקתו מצא בו מחלות שונות ומשנות ,ורק אחרי השתדליות רבות ועסקנים גדולים  שהפעילו לחץ הסכים הרופא לתן לחולה מקום בבית החולים שלו ,והחולה בשכבו בחדרו בסמוך לחולה אחר ף אחד מנחם את השני בגודל מעלת הרופא שהוא ממחה גדול כל כך שהצליח מבחוץ לעורר את החולה לצחוק מחברו החולה , שיצחק עמו?! וכי יש טפשות ורשעות גדול מזה ?! וכי החולה ,שיצחק עמו ?! הרי הוא עצמו יש לו את הרשימה של מחלותיו!!!

וכמו כן זה המקורב לרבנו...... וכי יש לו זמן עלי אדמות לחשוב על חברו ולהתחכם למצוא זמן להתלוצץ ולשוחח על אחרים


פעם שאלו חסידי ברסלב את ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מה צריכים הם להתנהג בעניין שראו בלוח מועדות מסוים ---- ענה ואמר ?" איך יש לכם זמן בכלל לקרוא לוח מודעות ברחוב....?"


כתובות אינטרנט נלוות:
פרשת שבוע צו דברי רבנו נחמן מברסלב


בס"ד


              לרפואת הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל טוב
                   יזכה לראות  פני משיח מהירה אמןןןןן
הקישור לאתר ישועה
http://yes.levtov.net/yeshua//
פרשת שבוע ויקרא דברי רבנו נחמן מברסלב
בס"ד

                                                            
                                               פרשת שבוע ויקרא דברי רבנו נחמן מברסלב

ויקרא =אלף קטנה ללמדנו שאפילו שאתה רואה רשע גמור , תחפש בו זכות אפילו אחד חלקי אלף{!} ומשם תכניס אותו לכף זכות כמו שהשם קרא למשה והכניסו למשכן ,{כידוע לפי רבנו ז"ל המשכן הוא בטוי לקבוץ הטוב שבישראל }

ונפש כי תקרבי קרבן מנחה- מי שהוא עני במעשים טובים עצתו שיקריב את רצונו להשם ואז יזכה לתקון ועליה {כמו שהזכירה התורה נפש בקרבן של העני ונפש הוא הרצון }


כל חלב לה' -חלב הוא גאות ושמן ואסור לנו להתגאות כלל {כי הגאווה היא לבושו יתברך ככתוב ,"ה' מלך גאות לבש" } אלא להעלותו להשם ,וכלן כל הצלחה ושלטון שיש לאדם יזכור שמן השמים נתנו לו זאת כדי שיזהיר את השומעים בקולו בקיום המצוות {כגון אבא לבני ביתו וכן האמא כלפי הילדים או אדם שיש לו מנהיגות על בני אדם : קצין , מנהל ,ראש עיר ף שר וכיוצא } ואז הוא מעלה את הכבוד להשם יתברך , וכשאינו מזהיר את הנכנעים תחתיו , אזי הוא לוקח את הכבוד לתאותו ואזי הכבוד והמלכות שלו מתערערים ונפסקים ,כי מי שרודף אחד הכבוד , הכבוד בורח ממנו {כי הכבוד עצמו נשאר ומתיצב רק כאשר משתמשים בו לכבוד השם },פעם בא אל רבנו משהו שרצה להיות מפורסם , אמר לו רבנו:" הלא לא תוכל אפילו לברך ברכת המזון באמת ,,, כי תצטרך בכל מעשיך לכון שיתקבלו בעיני בני אדם ולא תוכל לעשות עבודה קלה לשם שמים ...."רבי יקותיאל מטירהויצא היה מגדולי הדור וזקן מפלג והוא זכה לראות את הבעש"ט והיה רב ומגיד על 80 בפריס ועירות ,והוא גם נתן הסכמה על סדור של בעל התניא זצ"ל , כשהיה בגיל למעלה משבעים התקרב לרבנו ועל כן התגברה עליו התנגדות ומניעות מכל מיני כוונים כי היה זקן וצדיק מפורסם ,והנה מתקרב הוא לאברך צעיר לימים שעדין לא יצא טבעו בעולם , כשבא רבי יקותיאל אל רבנו והסיח את לבבו , אמרו לרבנו :" אתם מסתירים א עצמכם מכל העולם וממני בודאי ,,,, יורים בי ופוצעים אותי , אצל שינקב כל גופי ביריות מהאמת לא אסוג ! ....

והיה המגיד רץ ברגליו לראות פני קדשו של רבנו, והוא זכה ביותר מכל הגדולים להכניע עצמו לההתקרב, וכן בניו ונכדיו זכו גם כן להתקרב לרבנו מאוד
פרשת שבוע פקודי דברי רבנו נחמן מברסלבו
בס"ד
המשכן משכן המשכן נעשה בקדושה גדולה כל כך שאפילו בחרבנו יגן על ישראל , ולכן כתוב פעמים משכן , וכן הצדיקי אמת עוסקים בכל דור ודור בבנית המשכן בזה שמלקטים את הטוב מכל יהודי , וכל אחד מישראל שיקשר עצמו לצדיקים האלו על ידי זה יוכל לעבור בשלום כל מיני חושך שבעולם ואפילו נכשל במה שנכשל ... ויקים בו " כי אתה תאיר נרי ה` אלהי יניה חשכי ",

הוקם המשכן - ישראל השתדלו מצדם אבל המלאכה היתה נעשית מאליה ,} לכן כתוב "הוקם המשכן " , וכן כתוב בעשית המנורה "תעשה המנורה"" וללמדנו שהאדם בהתקרבותו להשם צריך רק להשתדל מצדו מה שיוכל שלב שלב , ואז הקב"ה יעשה את שלום ויקרבהו אליו באמתספר רבנו " מלך אחד יצא לצוד חיות וההי לבוש כמו איש פשוט שיהיה לו נוח יותר לצוד , באמצע הציד ירד פתאום גשם חזק ,ממש מבול מים , כל השרי מלוכה נתפזרו לכל כוון כדי למצוא מחסה מפני המטר , והמלך היה בסכנה גדולה וחפש מקום להסתתר שם עד שמצא בית של כפרי אחד, הכניסו הכפרי בכבוד , הלבישו מלבושים חמים ונתן לו אוכל כפרי פשוט ונתן לו לישון במיטה חמה ... המלך נהנה מאוד מהאוכל והשינה כי היה עייף ויגיע מאוד עד שחשב לעצמו שמעולם לא טעם אוכל בזה ושינה ערבה כל כך ,


ושרי המלוכה חפשו את המלך עד שהגיעו לבית של הכפרי ,וראו שהמלך ישן והמתינו לו שיתעורר, כשנעור באו אליו ורצו שיחזור המלך עמהם , לביתו , אמר להם המלך :" כיון שאתם לא הצלתם אותו וכל אחד התפזר כדי להציל את עצמו, ורק זה הכפרי הציל אותי ואצלו טעמתי טעם המתוק הזה , על כן הוא יביא אותי לביתי בעגלה שלו , ובאלו המלבושים שנתן לי אשב על כסא המלוכה !"

וסיים רבנו :" לפני שיבוא משיח יהיה כפירה הרבה מאוד עד שיטפטף אפילו בלכות הכשרים .... ועם חכמות לא יוכלו לתן שום עצה טובה , והמלכות של הקדושה לא תעמוד על עמדה, אלא רק על ידי פשוטי עם ישראל שאומרים תהילים בפשיטות ועל כן כשיבוא משיח, הם יתנו את כתר המלוכה על ראשו ,,,"

כתובות אינטרנט נלוות:
פרשת שבוע פקודי דברי רבנו נחמן מברסלב


בס"ד


              לרפואת הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל טוב
                   יזכה לראות  פני משיח מהירה אמןןןןן
הקישור לאתר ישועה
http://yes.levtov.net/yeshua//    
פרשת שבוע יתרו דברי רבנו מברסלב
בס"ד
                                                    פרשת שבוע יתרו דברי רבנו מברסלב


פרשת שבוע יתרו דברי רבנו מברסלב


כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך - יש שקשה להם למה לכבד הוריו שהביאוהו לזה העולם , והרי טוב לאדם שלא נברא משברא מחמת רבוי הצרות והיסורים שבעולם הזה ?.....


תשבוה: באמת גם האדם הגרוע שבגרועים כדאי שיסבול כל הצער והיסורים שבעולם הזה בשביל להגיע לתכלית הטובה שיזכה לה בסוף , {לכן מחיוב הוא לכבד את אביו ואמו מאחר שעל ידם יזכה לתכלית טוב שאי אפשר לזכות אליו שום מלאך ושרף וכו` וכו` כי אם נשמות איך זוכין להגיע לתכלית הזה , הוא על ידי שיכפה את יצרו וישתדל במצוות,


כבד את אביך - על ידי שהבן {או הבת } מכבד את הוריו , הוא מוסיף אור בנשמתם ,


לא תענה ברעך עד שקר - הצדיק הוא הרע והאוהב האמיתי החושב על תכליתך הנצחי להטיב עמך , ולכן עליך להזהר מיצר הרע שמתגרה ומסבב על ידי בני אדם להעליל שקרים ודברים רעים על הצדיק האמת {רבנו נמן } ותלמידיו שבזה הדור ,


רבי מנחם מגדל מקוצק בחור , התקרב לחסידות ,שאל אותו אביו : איך זה שעזבת את הדרך שגדלתי אותך וכו` ", השיב הבן :" זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו ", קודם "זה אלי " צריך לעשות רצון השם ואחר כך "אלהי אבי " כבוד אב,


בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אלי וברכתיך -באמת השם יתברך בכל מקום ובכל דבר , רק כשאין זוכרין אותו אזי גם הוא מתעלם ואזי באים כל הצרות והרע שיש בעולם ,אבל תכף כשאדם זוכר אותו ומאמין שאלהותו יתברך מלבש שם אזי נמשך לשם ברכות וכל טוב

רבי נפתלי בתחלת התקרבותו לרבנו , ראה בחלום שבא אליו אחד מעולם העליון ושאל אותו לאיזה צדיק הוא מקורב השיבו :" לרבנו נחמן מברסלב ,ובקש אותו שיאמר לו דבר תורה מאת רבנו , אמר לו רבי נפתלי שאמר רבנו:" כי עיקר החיות מקבלין מהתפילה ככתוב :" תפילה לאל חיי", ובשמעו זאת נתלהב אותו אחד בהתלהבות עצום ובתשוקה נפלאה מאוד ומגודל התלהבותו ותשוקתו הרים עצמו מהעולם העליון למעלה עד שנעלם ממנו,


אחר כך בא רבי נפתלי לרבנו וספר לו מה ראה בחלומו ,ענה רבנו :" וכי אתם סבורים שבעולם העליון שומעים את דברי תורתי כמו שאתם שומעים כאן ..." לא כן הוא ,,,, שם כששומעים דבור ממני הוא עניין אחר לגמרי ,,,,"


ובידוע שאמר רבנו שכל דברי תורתו ושיחותיו לתלמידיו הם לנשמותיהם כי בזה העולם האדם קולט כפי שכלו בזה העולם ,,,,אבל בעולם הבא נזכה כולנו להין דבריו יותר ויותר ,אמן ,,,,
פרשת שבוע תרומה דברי רבנו נחמן מברסלב
פרשת שבוע תרומה דברי רבנו נחמן מברסלב
בס"ד

זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת  שני - המשכן נבנה מהטוב שנתברך מכול אחד מישראל , שהם כלולין מגונין הרבה ויש בכל אחד מישראל נקודה טובה שאין בחברו ואפילו הגרוע ביותר , ולכן אסור לזלזל בשום יהודי שבעולם כי בודאי יש בו טוב במיוחד {חבוי או גלוי שאין באף אדם בעולם }העמק דבר


ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם - מקום המקדש אין הכוונה שנצתמצם שם אלוקותו יתברך חס ושלום , כמו שאמר שלמה המלך "הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה " רק מחמת שהיה שם דברים נאים , ציור של מעשה בראשית וציור של גן עדן , על כן המשיך השם יתברך לשם קדשתו יתברך {אבל הוא יתברך אין העולם מקומו , אלא הוא מקומו של העולם , ורק הוא לבדו יתברך ראוי לדון את העולם כי הוא יודע מקום כל אחד ואחד כי כל המקומות הם אצלו יתברך },  הכול בשביל לגלות אלהותו יתברך ,, ולגלות האמונה בעולם והיה שם עשירות גדול כדי לתקן עוון העגל , ושם כלל תפילות ישראל ,,,

רבי שמואל אייזיק {מגדולי תלמידי רבנו והיה צדיק קדוש}
בתחלת התקרבותו לרבנו חלם שהיה באיזה יער גדול , ולא ידע איך לחזור .... והנה מצא בית ארוך וצר ונכנס לשם , וראה אברך שהיה נראה מאים ומרשים מאוד


ונתירא רבי שמואל לדבר עמו , והאברך שאל אותו :" מה אתה עושה כאן ?" השיב רבי שמואל :" אינני יודע את הדרך לצאת ולחזור למקומי",  אמר לו האברך :" אתה צריך חרב עם שני חדים ותחגור אותה למתניך ותדע איך לקלוע בה ואז תדע את הדרך שלך ", והראה לו הדרך לחדר קטן ,

כנכנס רבי שמואל לשם , ישבו שם אנשים עם כסאות למשפט והיה שם בחדר הרבה כלי נשק וחרבות ונחרד רבי שמואל מאוד ,ושאלו אותו :" מי הביאך חלום ?" והשיב : " אברך אחד נוראי ואים {והאברך הזה היה משיח צדקנו } דחף אותו לכן",

ואמרו לו :" אם יש לך ידיעה במשפט תקבל חרב עם 2 פיפיות ,
אך תקלע ביושר ובמשפט ובצדקה ", ובתוך כך סבבו את רבי שמואל עננים עד שנחשך לו ודחפו אותו לחדר מסוים ואמרו לו :" שם תלמד משפט וצדקה ותראה כבר איך לילך בדרך הנצרך לך ?"

היץ משנתו ותיפעם רוחו מאוד מן החלום ויסע אל רבנו כדי שיפתור לו את חלומו , כשהגיע לרבנו נכנס באימה גדולה ורצה לספר לו את חלומו , אמר לו רבנו :" יוסף אמר הלא לאלוקים פתרונים ,קודם אומר לך דברי תורה , ואז גלה לו רבנו תורה בלקוטי מוהר"ן ונפתר לו חלומו {אמר המעתיק עין בתורה ב' וכן בפרוש של חרב מטשרין ויגעם לך },


בס"ד


              לרפואת הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל טוב
                   יזכה לראות  פני משיח מהירה אמןןןןן
הקישור לאתר ישועה
http://yes.levtov.net/yeshua//            &
פרשת שבוע משפטים דברי נחמן מברסלב
בס"ד

פרשת משפטים עם רבי נחמן מברסלב

שנים  ישלם -חגנם משלם פעמים יצר הרע נקרא גנב כי עקר יצר הרע , מחשבות רעות אורה על האדם בכל עת ובכל רגע כמו גנב ממש ובעקר בתאוות נאוף, {ובכל מה שרודף האדם אחר תאוות נכפל צערו והוא מצטער כפלים ויותר על כל הנאה }


עד האלוהים - הדין שדן דין אמת נתלבש בו אור השם יתברך כביכול כי האמת הוא אורו יתברך בעצמו,

אם כסף תלוה את עמי- מובא בספר המידות 2 סיבות בדורות שגורמין לאדם להיות לווה ,

1 כי לא מקבלת תוכחה {ובשמעידים לו קשה לו לקבל }

2 עושה מעשיו במהירות בלי ישוב הדעת,

לא תהיה לו כנושה ,לא ילך המלווה עם הלווה במידת הדין בקושי רק במידת החסד לעשות עמו גימלות חסדים ממש להמתיק ממנו הדינים {ושלא יהיה נקרא בעל חוב כי חוב הוא עבודה זרה שמכריעה לכף חובה את הנבראים וגורמת למלוה שתובע בחוזק את כספו}

כי הלווה נצרך לחסד יותר מהלווה ומתגבר בו העניות ונחלש דעתו בכל פעם יותר, ומחמת זה הוא בכעס תמיד ודעתו ,
מבלבלת ,כי מטה ידו עד שהכרח לבוא לידי הלוואה מאחרים שהוא בחינת {ככתוב "עבד לווה לאיש מלוה "} ועל כן זה שמרחם עליו ומלווה לו ,מציל אותו מעבדות לחרות ומרחיב דעתו  ואסור לו לתבוע אותו בחוזק,

ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו מי שנכבו כלב הסבה היא ,או שדבר לשון הרע  או שאכל מאכלות אסורות ,ספר המידות,

תראה חמו שונאך - כשתראה יהודי שקוע בחמריות ותאוות,

רובץ תחת משאו - שמתגבר עליו משאוי עוונותיו ,

וחדלת מעזוב לו - ואז יוכל לעלות בדעתך שקשה לך לעזור לו על כן הזהירה התורה ,

עזוב תעזוב עמו - אפילו נפש כזאת צריך שתעזור בכל כוחך להגביהו ולעסוק בתקון נפשו ,

עמו - רק כשהוא עצמו רוצה לעסוק בתקון נפשו,


פעם אמר רבנו לתלמידו :" אתה בעלדי אינך יכול לעשות כלל {דהינו לתקן את נפשך{ אבל גם אני בעלעדיך ,איני יכול לעושת דבר",


אשתו של רבי חים טסלר באה בטענה לבעלה :" כולם הולכים למורנו נתן להתברך מפיו ואתה לא זכית בבנים , ואינך הולך אליו." ענה לה : " מורנו נתן כבר יודע מצרתנו ואין לי מה לבקשו על כך ף אם את רוצה לכי את לבקש ממנו ברכה ",,

ואכן הלכה אל מורנו נתן ונעמדה ליד הדלת ופרצה בבכי ושפכה לפניו את מר לבה ,השיב מורנו נתן :
"לכי לבעלך ואמרי לו שיקבל על עצמו לארח לימי ראש השנה 10 אנשים שבאים לציון רבנו באומן ויתן לחם לאכול ,ואיני מתכוון לבשר ודגים , אלא אפילו חלה עם אבטיחים ,"

ענתה האשה בשמחה :" "נקח את האורחים ונאכילס ", אמר לה מורנ"ת :" לכי שאלי זאת את בעלך ",

והלכה לבעלה וספרה לבעלה את תשובת מורנו נתן, אמר לה :" לכי ואמרי למורנ"ת שניתן לחם בשר ודגים ", והלכה למורנ"ת ואמרה לו זאת,
אמרו לה מורנו נתן :" כשיעזור השם ותזכו לבן זכה ,
תתנו לו שם "לוי יצחק " על שם רבי לוי יצחק מברדיטשוב ", וכן היה ואחר כך זבו רבי חיים ואשתו לעזור בן ובת |הדגש
פרשת שבוע יתרו דברי רבנו מברסלב
בס"ד
                                              

פרשת שבוע יתרו דברי רבנו מברסלב


כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך - יש שקשה להם למה לכבד הוריו שהביאוהו לזה העולם , והרי טוב לאדם שלא נברא משברא מחמת רבוי הצרות והיסורים שבעולם הזה ?.....


תשבוה: באמת גם האדם הגרוע שבגרועים כדאי שיסבול כל הצער והיסורים שבעולם הזה בשביל להגיע לתכלית הטובה שיזכה לה בסוף , {לכן מחיוב הוא לכבד את אביו ואמו מאחר שעל ידם יזכה לתכלית טוב שאי אפשר לזכות אליו שום מלאך ושרף וכו' וכו' כי אם נשמות איך זוכין להגיע לתכלית הזה , הוא על ידי שיכפה את יצרו וישתדל במצוות,


כבד את אביך -- על ידי שהבן {או הבת } מכבד את הוריו , הוא מוסיף אור בנשמתם ,


לא תענה ברעך עד שקר - הצדיק הוא הרע והאוהב האמיתי החושב על תכליתך הנצחי להטיב עמך , ולכן עליך להזהר מיצר הרע שמתגרה ומסבב על ידי בני אדם להעליל שקרים ודברים רעים על הצדיק האמת {רבנו נמן } ותלמידיו שבזה הדור ,


רבי מנחם מגדל מקוצק בחור , התקרב לחסידות ,שאל אותו אביו : איך זה שעזבת את הדרך שגדלתי אותך וכו' ", השיב הבן :" זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו ", קודם "זה אלי " צריך לעשות רצון השם ואחר כך "אלהי אבי " כבוד אב,


בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אלי וברכתיך -באמת השם יתברך בכל מקום ובכל דבר , רק כשאין זוכרין אותו אזי גם הוא מתעלם ואזי באים כל הצרות והרע שיש בעולם ,אבל תכף כשאדם זוכר אותו ומאמין שאלהותו יתברך מלבש שם אזי נמשך לשם ברכות וכל טוב

רבי נפתלי בתחלת התקרבותו לרבנו , ראה בחלום שבא אליו אחד מעולם העליון ושאל אותו לאיזה צדיק הוא מקורב השיבו :" לרבנו נחמן מברסלב ,ובקש אותו שיאמר לו דבר תורה מאת רבנו , אמר לו רבי נפתלי שאמר רבנו:" כי עיקר החיות מקבלין מהתפילה ככתוב :" תפילה לאל חיי", ובשמעו זאת נתלהב אותו אחד בהתלהבות עצום ובתשוקה נפלאה מאוד ומגודל התלהבותו ותשוקתו הרים עצמו מהעולם העליון למעלה עד שנעלם ממנו,


אחר כך בא רבי נפתלי לרבנו וספר לו מה ראה בחלומו ,ענה רבנו :" וכי אתם סבורים שבעולם העליון שומעים את דברי תורתי כמו שאתם שומעים כאן ..." לא כן הוא ,,,, שם כששומעים דבור ממני הוא עניין אחר לגמרי ,,,,"


ובידוע שאמר רבנו שכל דברי תורתו ושיחותיו לתלמידיו הם לנשמותיהם כי בזה העולם האדם קולט כפי שכלו בזה העולם ,,,,אבל בעולם הבא נזכה כולנו להין דבריו יותר ויותר ,אמן ,,,,


בס"ד


              לרפואת הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל טוב
                   יזכה לראות  פני משיח מהירה אמןןןןן
הקישור לאתר ישועה
http://yes.levtov.net/yeshua//            &
פרשת שבוע תשלח דברי רבנו מברסלבו
בס"ד                                                      
פרשת שבוע תשלח דברי רבנו מברסלבו

יאמינו בהשם ובמשה עבדו -כל המופתים הנובאים שזכו אז {ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי , חז"ל } הכול היה בשביל שיתחזקו באמונה ,וכן כל אדם , מה שרואה ומתפעל משך ימי חייו הוכל משים מסובבים לו כדי שיתחזק באמונתו בהשם ועבדיו הצדיקים

ונחנו מה - התקון לכל אדם כנגד המחלוקת והיסורים הבאים עליו הוא לבטל עצמו ועל ידי זה יפלו כל השונאים והחולקים עליו ,


ויאמר משה אל יהושע - צא הלחם בעמלק - עקר המלחמה נגד יצר הרע בכל דור הוא להאמין בחכמי אותו דור דוקא ולכן שלח משה את יהושע אשרי מי שבדורות הללו יתחזק באמונתו ברבנו נחמן מברסלב {בספריו ותלמידיו שבזה הדור },


ואז יזכה "עין לא ראתה אליהם זולתך "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל- בשיצר הרע מתגבר מאוד נגד האדם {עמלק שיא כוח הטמאה } אזי האדם ירים עיניו וידיו למעלה ויחפש ויבקש את השם יתברך {איפה תאה ,למה עזבתני } שוב אלי ...}  ואז יזכה להתגבר ולעלות, בתכלית העליה,העמק דבר


באשר ירים וכו' - עיקר התיקון הוא להסתכל בשורש אחיזת הרע ולהבין שהוא מקבל חיות מלמעלה מהקדושה הגבוה מכול הקדושות , ועל ידי זה מפילין אותו , ולכן האדם שעומד מול אויב או אדם רע , יהיה מי שיהיה יתבונן שבאמת השם מחיה אותו ונותן לו יכולת וכוח לפעול את כל הרע וכו' ועל ידי זה יפלו השונאים וכל רע,


ויהי ידיו אמונה - צריך האדם להתפלל בלי עקמומיות בלבו {רק אמונה תמימה } ואפילו בעת שרואה הצלחת הרשע , {ויזכה שהשם יתברך מצליח את הרשע כי יש בו מעט זכיות ומה שצדיק מצטער כי יש בו מעט רע}בשעת התפילה תפרוש כפיך כאילו  אתה מקבל איזה דבר ספר המידות,


התפילה מעלה בשפניו כלפי מעלה ספר המידות,ויחלש יהושע את עמלק - אי אפשר לאדם להכניע את יצר הרע לגמרי {כי קלפת עמלק היא חזקה ומגיעה עד אין תכלית ולכן יהשוע רק החליש אותם ולא הכניעם לגמרי } ואין מי שידע איך להתנהג עמו כי אם השם יתברך בעצמו , וצריך לברוח בכל פעם אל הצדיק האמת ולתורתו כי רק הוא לוחם המלחמה עד שיבוא משיח בב"א


פעם בא לרבנו יהודי שנפל בדעתו מאוד וספר שיש לו בלבולי אמונה מאוד ואינו יודע לשית עצות בנפשו , רבנו עודדו ואמר לו שהקב"ה ברא את העולם בששה ימים והכול היה כי צפה השם יתברך שיהיו כאלה שיתחלשו באמונתם , ועשה הכול כדי שיתחזקו וישארו לעמוד על עמדם:
פרשת שבוע בא דברי נחמן מברסלב
                                                            
כחצות הלילה -עיקר הגאולה האחרונה תבוא בזכות העומדים בחצות לילה ומתאבלים על ירושלים וחרבן בית המקדש , אשרי מי שיקום בלילה ויאמר תקון חצות וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בתפארתה ,


כחצות הלילה אני יוצא וכו' - כל אדם צריך שיזכור בתוך ידידותיו ונפילותיו {שזה אמצע הלילה שלו } את מעלתו והיופי שבו ועל ידי זה יזכה לגאולה

רבנו כתב שזמן הוא שש שעות אחרי צאת הכוכבים וכן מתנהגים כל ההולכים בדרכו דרך האמת ,בענין קימת החצות ובשאר הענינים , להתנהג בהתאם לזמן חצות הז"ל,


פסח - עיקר הגאולה לכ אדם כשיזכה ל- פ'ה ס' ה' כראוי בתפלתו , ...{לכן היה משה כבד פה , כי עיקר גלות מצרים היא שהאדם ,פיו לא מה בראוי להשם }


לזכרון בין עיניך - התפילין הם עיקר הדבקות להשם יתברך ומאור התפילין נמשכין כל התורה והמצוות , והמניח אותן מקבל את התורה בכל יום,


ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו -כמו קשוי הולדה וכן היסורים והצרות שסובלין עכשיו בסוף הגלות האחרון הם חבלי לדה עד הגאולה שאז תהיה בחינת לדה,


והירוג ה' כל בכור בארץ מצרים - נכנעו חכמות של חסטרא אחרא { כי ענין החכמה הוא ההתחלה } על ידי אמונה ועל כן, במכת בכורות יצאו ישראל ממצרים ,ללמד כל אדם שרק כשישליך החכמות שלו ויתחזק באמונה אז יזכה ליציאת מצרים לצאת מצרותיו וירידותיו,


העמק דבר

כי גרשו ממצרים - יציאת מצרים היה הארה והתערוררות מלמעלה בלי התעוררות מלמטה כראוי וכמובא בשם בשעש"ט על התינוק שבתחלה אוחזין אותו ומוליכין אותו , ואחר כך מניחין אותו שילך מעצמו , וכן כל אדם שמתחיל לתהקרב , יש לו סיוע בתחלה הרבה משמים , אבל אחר כך נוטלין ממנו ההארה וצריך לילך מדרגה לדרגה , ולכן אל יפול לב האדם בראותו שהיו ימים שהאירה עבודתו את השם יותר מעכשו ,כי עכישו אתה בדרגה גבוהה יותר ומשליכין אותך משמים כדי שתצעד שלב שלב ,,,,


ולא יכלו להתמהמה - בתחלת התשובה כשיוצאים מהסטרא אחרא ,צריך חפזון גדול ולזהר ממחשבות רעות { חימוץ המוח היינו חמץ} ופסח הוא בחינת חסד ואהבה בידוע ,{ובכן חודש ניסן הוא חודש רחמים והוא בחינת זרוע ימין ,האריז"ל} ואחר כך {כשמסתקלת ההארה הגדולה של תחלת התשובה } אזי מקריבין עומר שעורין וסופרין הימים והוא עניין ההתעוררות מלמטה שכל אדם ישתדל מעצמו ויבסוף וישתוקק לזכות לקבלת התורה בשבועות ,{ולכן נקרא פסח השם על כל המדרגות כדי לקרב את ישראל,}


היה פעם בחור צעיר חסיד ברסלב שמחמת עניותו חפש מקום ללון ,


ומצא בית כנסת ונכנס לשם ,הניח ראשו בפינה ובאמצע הלילה קם לעבודת השם וישב על הארץ לומר תקון חצות, באותה עת ישבו כמה למדנים בבית הכנסת ללמוד תורה , וכשראו את הבחור יושב על הארץ התפלאו כי לא ראו דבר כזה .... בין כה וכוה החלו גם לצחוק ממנו כי מתנהג כמו צדיק גדול {לדעתם } ונכנסו עמו בדברים הבחור שמע אותם ואמר: "לכם הלמדנים יש תורה ולכ טוב ולא חסר לכם בית המקדש  ,.... אני אין לי תורה ולא כולם ולכן חסר לי בית המקדש ....!!!!< קודם 2 3 4 5 6 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש