שבת קודש פרשת שבוע שבת קודש

לקישורים נוספים...

פרשת שבוע

ראשי >פרשת שבוע
פרשת שבוע וארא דברי נחמן מברסלב
בס"ד
                                                                      
פרשת שבוע וארא דברי נחמן מברסלב
העמק דבר

אני ה' - אי אפשר לך להשיג את אמתת דרכי כי מידת רחמים ומידת הדין הכול אחד באמת ולכן כתוב "וידבר אלוקים " מידת הדין "ואימר אליו אני ה'" מידת הרחמים ,שכול הנעשה בעולם הוא טוב , רק מצד המקבלים יש חלוק , וצריך כל אדם שידע שאי אפשר לנו להשיג דרכי הנהגתו של השם ,רק להאמין שכל מה שנעשה עמו טובות ורעות , הכול באמת טוב ,וככתוב "טוב ה' לכול ",


וידבר אלוהים וכו' - הוכיח השם את משה על שאמר "למה הרעות" הוכול היה על ידי דתן ואבירם שגרמו לתרעומת של משה כי הם אמרו לו "ירא ה' וישפט ",


{באמת אם היו כולם שומעים לקול הצדיקי אמת להאמין בהשם שהכול לטובה , בודאיי היו מתבטלים חצרות לגמרי ,ועיקר עכוב הגאולה הוא על ידי החולקים על הצדיק האמת בכל דור ומזה באים כל הנפילות והתרחקות של כל בני אדם "}


כי דתן ואבירם הטו רבים אחריכהם {וכן נמצא בכל דור ,המעתיק }  עד שיצאו נגד משה כאלו הם בעד ישראל ובעזותם הרעה מסרו דין לשמים {!!!!...}


על משה רבנו ואמרו :" ירא ה' וישפט " .... ומשה מעצם אמר :" למה הרעות לעם הזה כי הרי זהו שדברתי אליך מתחלה כשסרבתי ללכת בשליחות מחמת שראיתי שיהיו הרבה חולקים ", והשיבו השם :


וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב - הבטיח השם שיגאל את ישראל ברחמיו ובזכות האבות ובזכות הנלוים לצדיקי האמת בכל דור , אשרי מי שמתקרב לרבנו לספריו ולתלמידיו , ולא ישים לבו לחולקים , כי כמו שיש משה רבנו בכל דור כן יש דתן ואבירם בכל דור ,,,,,ולא שמעו אל משה מקוצר רוח - יצר הרע עקם לבם על ידי קטנות המוחין {והיא עוונה פסולה } שלגדול חסרונם אמרו שאינם ראויים לניסים ,וכן כל אדם צריך ליזהר מאוד מענווה פסולןה וקטנות המוח, שלא יחשוב שמרוב עוונותיו אינו ראוי לגאולה , כי אמנם מצד מעשינו אין אנו ראויים לגאולה והתקרבות אבל מצד חסדו יתברך ורחמיו ראויים אנו לגאולה וכל טוב ,ופעם התבטא רבנו : אסור לאדם שהקטנות שלו תכסה על הגדלות שבו ",


|הדגש|רבנו נחמן היה סבלני מאוד ,ודרכו שלא היה מתעקש על שום דבר יותר מדאי פעם כשהיה רבנו חולה בשחפת ניסה רבנו לפלוט הלחה , החוצה ולא הצליח , ובמקום ללחוץ שוב , הניח רבנו את עצמו ולאחר כמה דקות יצאה הלחה מאליו החוצה בנקל ,,


וכן אמר רבנו על מי שקשה לו להרדם ,שלא ידחוק עצמו יותר מדאי להרדם ,אלא יסיח דעתו או יעשה מה שיעשה וממילא יזכה להדרם בעתו ובזמנו ,|סדגש|


 |הדגש|היה איש חסיד מכניס אורחים גדול , וכשעבר רבנו בעידו בקש מרבנו שיבוא לאכול אצלו ,השיב רבנו :" הלא יש לך בלעדי הרבה אורחים " ענה האיש החסיד : "רוצה אני לקיים מצוות הכנסת אורחים בכם " אמרו לו רבנו:" אם כן רוצה אני בעצמי את המצווה :" ואף על פי כן הפציר בו מאוד עד שהכרח רבנו להבטיחו שיאכל אצלו סעודה אחת ,ואכל רבנו אצלו , אחר כך אמר רבנו לתלמידיו : "התקאנתי בו כשראיתיו יושב כמו רבי עם חסידים , והנה כל הרביים כשנוסעים מהם נותנים להם החסידים מעות ,והוא עוד נתן לכל אורחיו מעות צדקה.....",|סדגש
פרשת שבוע שמות דברי נחמן מברסלב
בס"ד
                                              
                                                 
יעקב ובניו -הצדיקים שבכל דוד {יעקב ובניו "} בכוחם הגדול מחיים ומשמחים נפשות כל ישראל בכל מה שעובר עליהם ,{גם כשהם במצרים ,בנפילות ובעצבות},


ויוסף היה במצרים - יוסף הצדיק הפך את העצבות לשמחה , וכמובא במדרש שיוסף היה מפזז ומרקד , וכן דוד המלך כשהיה אצל אבימלך , עשה מעשי שטות ועל ידי זה נצול , וכן הזהיר רבנו נחמן שבדורות הללו אי אפשר לבוא לשמחה אלא כשיעשה האדם שטות וקפיצות ובדיחות כדי לבוא לשמחה,אמרו רבנו " " לבדיחה צריך שלוש תנאים : 1} לבלי לפגוע בשני , 2} לא לגבל את הפה , 3} לא להתכון לכבוד עצמו ", והפטיר :" כעת כבר יכולים הנכם להתבדח ",,,,


אשר עבדו בהם בפרך -יצר הרע מפתה בפה רך לאדם : א אפשר כל היום ללמוד ולהתפלל בבית המדרש , וההכרח לצאת לעסוק בעבודה .... וכי אתה רוצה למות או להיות עני ? ,,,,, וכך משליך את האדם למרירות החיים עד שאפילו ירויח כסף רב אינו מספיק לו כל ימיו ,כי "אוהב כסף לא ישבע כסף "


את פיתום ואת רעמסס - היצר מפתח לאדם לבנות  בנינים גדולים ובית מפואר לעצמו,


והנה נער בוכה ותחמול עליו - כשהאדם בוכה בתפילה ,אז תכף הקב"ה חומל עליו ,


והנה חסנה בוער באש- משה רבנו בתחלה סרב לקבל על עצמו לגאול את ישראל , ,כי ראה אריכת הגלות שהגם שכבר יבער איש הישראלי להתקרב להשם יתברך ,אבל

והסנה איננו אכל - אף על פי כן מתגבר עליו העצבות ולכן התפלא משה ,

מדוע לא יבער הסנה - מדוע לא כלה כוח הרע,,,,

{כי רצה משה להגיע עד סוף הקץ האחרון ,איך יזכו ישראל לגאולה שלימה }


ויקרא אליו ה' .... של נעליך מעל רגליך - אמר לו שאי אפשר לכלות הרע לגמרי אלא צריכים להמתין הרבה ,

ויהי לנחש - הראה השם למשה שרוב העם מנחים בארציות בגלל יצר הרע שהוא נחש הקדמוני , ואחר כך אמר ה'


שלח ידך ואחוז בזנבו .... ויהי למטה - יש בידך כוח לעזור לאלו מישראל שנפלו ביותר {ותאיר בהם כי עדיין השם עמו } עד שיתהפכו מנחש למטה ,


ויאמן העם - כשישראל ראו את משה אזי האמינו , וכן בכל דור על ידי שרואה האדם את הצדיק אזי מאידה ,בו האמונה וזוכה לגאולת נפשו,  אשרי מי שיתקרב לרבנו נחמן מברסלב ותלמידיו שבזה הדוד וספריו ויתבונן בהם בעין האמת ואז יזכה לכל הנ"ל.....


ספר רבנו!!!! היה יהודי עני מטפל בידלים ששכר בית מרוח והתפרנס ממנה שנים רבות ,והנה הופיע יהודי אחר שנתן סכולם גודל לבעל הבית -מרוח ושכר אותו ,ונאלץ היהודי העני לצאת משם באמצע החורף עם בניו הקטנים , והיהודי ששכר את בית המרוח , לא היו לא שנים רבות זרע קימא , ובדיוק באותה שנה זכה לבן זכר ,,,, והיה הדבר לפלא ,שלא די שעשה עולה לעני כזה, עוד זכה לבן זכר...."

וסיים רבנו:" כך הקב"ה מנהיג את עולמו..."למה הרעות עלם הזה -עיקר הגאולה תבוא כשהאדם בזמן צרותיו ועוונותיו - בתחלה יבקש :" רבש"ע איכה !!! למה שזכתני!!!" וכיוצא וכשיבקש את השם מתוך ההסתרה אזי יזכה לעלות לתכלית העליה ,
כמו שמשה אמר להשם "למה הרעות וכו'" כי השם יתברך הסתיר עצמו אז מאוד , ומשה עצמו לא הבין דרכיו ושאל :" איה הבטחתך לגואלם ועכישו הכול הפוך ?..." ואז על ידי דוקא נגאלו ,


פרשת שבוע ויחי דברי נחמן מברסלבו
בס"ד


ויחי יעקב בארץ מצרים - לכאורה תמוה מודע יעקב כשהיה בישראל סבל הרבה , ובארץ מצרים שהיא מקום הטומאה היה יושב בשלווה ...<?


תשובה : הצדיקים האמיתיים משיגין שלמות השמחה {על ידי שהופכים את היגון ואנחה לששון ושמחה } וכל יגעתם להמשיך שמחה לכל ישראלי ,ואפילו שלא שבר תאות גופו ופגם הרבה , שבכל עת שיחפוץ להתקרב להשם ,אזי יוכל לשמח נפשו, והצדיק מגלה שכל מצווה אפילו של פושעי ישראל עולה על כל התענוגים ועשירות של העולם הזה!!!!!!..... ולכן יעקב ובניו ירדו למצרים ושם דוקא חי יעקב בשמחה ושלווה , כי הצדיקים יורדים לעומק הרע והעצבות ובכוחם הגדול הופכין היגון והאנחה לששון ושמחה ,

והעליתם את עצמותי ---עיקר הגאולה של מצרים היתה בזכות עצמות יוסף וזהו עצם מעלת קברי הצדיקים שמי שנוסע אליהם זוכה לצאת מכל צרותיו ולתקון נפשו,


המוק דבר

ויקרא יעקרב אל בניו- אמרו חז"ל בקיש לגלות להם הקץ ונסתלקה ממנו השכינה , הינו שרצה לגלות העוצת העמקות מאוד שעל ידם יבוא הקץ, {ובאמת גם בתוך דבריו רמז והעלים בתוכן במה יזכו לקץ הגאולה ,}בזמן רבנו היו כמה מגדולי שאמרו ופעלו הרבה שיבוא משיח בזמן מסוים , ורבנו ז"ל לא הסכים עם זה כלל ואמר שבכל זמן שאומרים איזה קץ , אז בודאי לא יבוא משיח!!!!!! רק .... רק יבוא במהרה בימינו בהסח הדעת לגמרי {שלא יחשבו כלל על אותו קץ שיבוא } ופתאום יבוא במהירה בימינו אמן,,


הקבצו ושמעו--- הנפשות הבאים לשמוע דברי השם מן הצדיק האמת , ועל כן דבר יעקרב קשות לשלושת השבטים הראשונים כי הצדיקים הגדולים בתחלה רואים מהם הקפדות לפני שמגלים תורה ואחר כך :


הפעם אודה את ה' - נתבטל הרוגז לגמרי והצדיק מגלה תורה וזהו שדבר יעקב בטוב אל שאר השבטים , ומכל מקום עיקר הגאולה תלויה בשלושת השבטים הראשונים ,להמתיק הדין ,כי הם בחינת עבור ושאר השבטים הם בחינת לדה ,

בס"ד


אתם מזומנים לאתר פורום מאוחד בשמחה
          http://vitaminim.org/1/
              לרפואת הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל טוב
                   יזכה לראות  פני משיח מהירה אמןןןןן
ברוכים הבאים מצווה להיות בשמחה תמיד    http://www.happy.org.il/fzivug/    

סגולות ותפילות כדאי להכנס 
     http://sgula.goop.co.il/Web/SiteHomePage.aspx     
הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותךךך

פרשת שבוע לך לך פינת שבתתתו
                                                  
פרשת שבוע בראשית ספר אור הגנוז
                                                        
לב|כל בית ישראל שנה טובה ומבורכת לב||ו
     
לב|כל בית ישראל  שנה טובה ומבורכת    לב|


שנהיה בריאים

שנהיה שמחים בחלקנו    

שנדע לדבר מעט לעשות הרבה    

שנדע להקשיב  

שתהיה לנו הרבה אהבה     לב|לב|

ושהיה לנו שלום   לב| לב|

שנה טובה   לב|  לב|
לב|
שתהיה לכם ולכל בית ישראל     לב|לב|

שנה מבורכת     

שתהיה לכם שנה שפע ושגשוג     לב|לב|

שנה טובה וברוכה     לב|לב|

תמשיכו לגדול ולהתפתח   לב| לב| לב|

ותדעו רק בריאות ושמחה   לב|  לב|

שנה טובה חג שמח     לב| לב|

   באהבה רותלב|

פרשת שבוע וזאת הברכה דברי רבנו מברסלב
פרשת שבוע האזינו דברי רבנו מברסלב
                                                                      
פרשת שבוע וילך דברי רבנו מברסלב
                                                        
פרשת נצבים דברי רבנו ברסלב
                                                                 
< קודם 3 4 5 6 7 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש