שבת קודש חגים ומועדים שבת קודש

לקישורים נוספים...

חגים ומועדים

ראשי >חגים ומועדים
ט"ו בשבט - מידע על חג טו בשבט מהו החג
14:11:16
תראו סרט יפה של טו בשבט


                                                 תראו סרט
של בטו בשבט
בשבט הוא ראש השנה לאילנות.

נהוג לאכול בט"ו בשבט משבעת המינים שבהם נתברכה ארץ ישראל המפורטים בפסוק הבא:


"ארץ חיטה ושעורה, גפן ותאנה ורימון, ארץ זית ותמר ודבש" (דברים ח', 8).

חכמי הקבלה אף מהדרים ומוסיפים "סדר" ט"ו בשבט, שמסביר ומרחיב את משמעותם הפנימית של הפירות, וכולל גם ברכות, שירים ודיון.

מברכים על אכילת פירות:


"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ".

בט"ו בשבט מקובל לאכול "פרי חדש" (פרי העונה שעדיין לא טעמתם ממנו בעונה הנוכחית), ולומר את הברכה הבאה:


"ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

עבור לאתר הבית של ט"ו בשבטתפילה לט"ו בשבט נכתבה על-ידי הרב אליעזר ברלנד שליט"א
תפילה לט"ו בשבט
נכתבה על-ידי הרב אליעזר ברלנד שליט"א

אב רחום וחנון, שומר עמו ישראל באהבתו, אשר עליו גאוותו ובו תפארתו, אמצני נא וחזקני לכבוד השנה החדשה,מתחילה בחמישה עשר בשבט לגלות ברחמיך הרבים את ההתפארות החדשה, העולה לפניך מכל יהודי ויהודי באשר הוא, כי אתה למדתנו על ידי צדיקיך האמיתיים, שאתה מחדש עולמך בשפע רב ובתפארת חדשה, כפי ההתפארות החדשה המתגלה בכל איש ישראל בכל עת ושעה. וככל שנגלה ונמצא נקודות טובות ופאר גוונין בכל אחד ואחד, כהתחדשותם בו בכל יום תמיד, ובגילויים שלא היו מעולם. תפתח לנו פתחים ושערים לעולמות מרוממים של פדות וישע ותגלה לנו סודות כמוסים ושבילים חדשים להיכלות של מעלה.

אבינו, אב הרחמן, אוהב עמו ישראל לעד, חננו מאתך לב טוב ועין טובה למצוא חן ושכל טוב יופי ופאר בכל הבריאה הנפלאה אשר בראת ובכל ברואיך מעשי ידיך, כולם בחכמה עשית, ובפרט אזכה למצוא ולגלות בעמך ישראל אשר בו תתפאר, בכל אחד מהם אפילו בפחות שבפחותים, את הוד כבודך, את זיו הדרך לרצונך ולתפארתך, עד שנזכה להמשיך על ידי כך לעולם כולו את כל הגוונים הנפלאים, שבהם אתה חפץ להעשיר ולקשט את עולמך, זכנו לקדש את עינינו, למען נראה אך טוב, זיו והדר בכל ענין ודבר, ובפרט באחינו בית ישראל, למען נזכה לכל הטוב והשפע שאתה חפץ להשפיענו כרצונך הטוב לחדש מלכותך בעולם באורך האינסופי בכל יום בהתפארות חדשה ביפעת הוד של פריחה ושגשוג, שלא היו מעולם, בגוונים נפלאים ומחודשים, באופן שיהא עולמך יפה יותר ויותר מיום ליום.

לפיכך זכנו, א-ל אדיר ונורא, שוכן שחקים יושב על חוג הארץ, שעיניו משוטטות בכל הארץ, זכנו בעין טובה ובלב אוהב, טע בלבנו אחוות אחים ואהבת חברים, למען נתחדש כולנו יחד עם כל אחינו בית ישראל להאמין בטוב הנפלא המתחדש בכל יום, טוב שלא היה מעולם, אשר אתה בכבודך ובעצמך משפיע אותו עלינו מכסא כבודך, מעצמיותך ממש, שהוא שורש כל נשמות ישראל, עד אשר נזכה באחוותנו זו למשוך אותך אלינו ולהשכין שכינתך בבית מקדשנו שיבנה במהרה בימינו אמן

רבונו של עולם חוס וחננו ביום קדוש זה שהוא בחינת ראש השנה ראש השנה לאילנות שנאצלו בו נשמות ישראל לשיטת ( רבי יהושוע ) יום אשר אתה מחדש בו את כל הבריאה ומוריד שפע של שכל ושפע של מוחין חדשים לנשמות ישראל, המשולות לאילנות, אנא השפע עלינו מאור המקיפים הקדושים ביום שמתחברים בו שני שמותיך הקדושים הוי-ה ואד-ני = בגימטריא איל"ן, ביום שנמשכים בו שפע המקיפים הקדושים של הוי-ה ואד-ני גימטריא סוכ"ה. חוס וחננו, ושמע קול תפילתנו ברחמים, ותשפיע עלינו שפע קודש, שפע אלקי, שפע השכל באמת, שפע המקיפים הקדושים, שפע רוח קודש. ויופתח לנו אור השכל, וימהר תנועת שכלנו להשיג במהירות גדולה השגת המקיפים הקדושים, ונזכה להשיג השכל הנורא, הנקרא "קדם", שהוא אור הפנים, עד שלא נצטרך להשתמש בשום הקדמה ועל ידי השכל הזה נזכה, שתהא שלהבת הלב עולה מאליה תמיד. ותעזרנו שיתלהב לבנו בהתלהבות עצומה תמיד באמת לעבודתך וליראתך ברשפי שלהבת י-ה, עד אשר נתקן על ידי התלהבות הלב דקדושה כל הפגמים שפגמנו על ידי התלהבות הלב דסטרא אחרא, ונזכה לתקן את כל פגמי החמימות וההתלהבות לדברים גשמיים, לתאוות רעות ולמידות רעות, אשר הביאונו רחמנא ליצלן לתאוות עולם הזה.
תפילה על אתרוג נאה ועל עצי הפרי מה"בן איש חי"
מועד טו בשבט בהלכה הוא ראש השנה למעשרות פירות האילן .

טו בשבט

 "וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את
 פריו שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. ובשנה הרביעית
 יהיה כל פריו קדש הלולים לה`. ובשנה החמישית תאכלו את
 פריו להוסיף לכם תבואתו אני ה` אלוהיכם".
"לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו..."
 לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך" (ויקרא יט/כג/כו).

מועד טו בשבט בהלכה הוא ראש השנה למעשרות פירות האילן .
הוא יוצר את ההבחנה בין החובה במעשר עני לבין פירות המחוייבים
במעשר שני וכן את דין ההפקרה. אך בטרם הפרשת מעשרות נצטווינו
בנטיעה ובהלכות מאוד ברורות הקשורות בכך
 
לשון הצווי "וכי תבאו אל הארץ" מורה על הקשר ההדוק בין חובת ההגעה אל הארץ לבין חובת הנטיעה . על הקשר זה כותב בעל אור החיים (ר` חיים בן עטר).
ג` מצוות נאמרו כאן:
א. ביאת הארץ ע"ד אומרם הכל מעלין לא"י.
ב. לנטוע כל עץ מאכל לשבת הארץ.
ג. לנהוג שני ערלה
בעל אור החיים רואה כאן את שילובן של שלוש המצוות וקיומן בארץ -
"כי תבואו אל הארץ
 
דברי בעל אור החיים משלימים את דברי המדרש:
אל תאמרו נשב ולא נטע, אלא היו זהירים בנטיעות. כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם היו נוטעים לבניכם, שלא יאמר אדם אני זקן, כמה שנים אני חי מה אני עומד ומתייגע לאחרים? למחר אני מת!... לפיכך אמר להם הקב"ה לישראל אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב לא יבטל אדם מן הנטיעות, אלא כשם שמצא ,עוד יוסיף ויטע, אפילו יהיה זקן".
[מדרש תנחומא פי קדושים ויקרא רבה פ` כה].
 
את דברי המדרש ואור החיים ניתן להבין במספר הבנות -
א. אין להשלים עם נטיעותיהם של הכנענים שישבו בארץ ונטעו אותה. אלא יש לנטוע
    מחדש בקדושה ובטהרה.
ב. אין להיתפס לייאוש ולרפיון בנטיעה בשל גילו ומצבו של אדם אלא יש להמשיך
    ולקיים את הארץ לאחרים
על כך מעיד בעל המדרש על ספר קהלת.
"בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון, נטלו וחזרו לפני כל
 אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה משובחים המה! וכל
 מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את
 עולמי שאם תקלקל אין שיתקן אחריך."
   [קהלת רבה ט].
הנטיעה היא יצירה אלוקית, יצירה שעלינו לשמרה ולחקותה וחלילה לא להשמידה. אנו מצווים להמשיך ביצירה ולטפחה. המדרש אינו עוסק רק
בעץ מאכל אלא בכל עץ גם אם אינו מניב פירות.
ננסה עתה לבחון מה הן ההגבלות המוטלות עלינו בשעה  שאנו
           עוסקים בנטיעת עצי פרי וכיצד עלינו לנהוג בפירות האילן?
             נחזור ללשון התורה בויקרא יט`:
           "וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם את
          פריו שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל".

מהי ערלה?
 ואטמטם אטימותו, כלומר הפרי סגור ואטום מליהנות ממנו.
 אסור לנו ליהנות מפרותיו של עץ במשך שלוש שנותיו הראשונות
 מאז נטיעתו.

מה טעם איסור זה? מדוע דווקא שלוש שנים?

נעיין במספר נימוקים לעניין הערלה.

א. הרמב"ם: במורה נבוכים חלק ג` . טעם איסור הערלה להרחיק את האומה הישראלית מעבודת אלילים. אומות העולם היו נוהגים לעשות מיני כישוף בזמן
נטיעת האילן כדי לזרז צמיחתו של האילן והנבת פרותיו. אחרי שהפירות צמחו
היו מקריבים אותם לאלילים. לכן ציוה הקב"ה שלוש שנים לא לגעת בפירות.
בשנה הרביעית במקום להביא את הפרי לבית עבודה זרה יתן אותו בקדושה
לכהנים ורק בשנה החמישית יהנה מהפרי בקדושה.
ב. הרמב"ן: נותן נימוק על דרך הטבע. לדעתו שלוש השנים הראשונות הלחות
 רבה בפירות והם מזיקים לגוף כך סובר גם ראב"ע (ר` אברהם אבן עזרא) .
ג. ראב"ע: "הפרי הבא עד שלוש שנים אין בו תועלת ומזיק" . הסבר זה על דרך
 הטבע מעורר תמיהה היות ולהלכה יש הבחנה בדין ערלה בין הארץ לבין חו"ל.
 בארץ ישראל ,ספקה - אסור ואילו בחו"ל,ספקה - מותר. ואם אכן דין ערלה מקורו
 בנזק גופני , היה מקום להחמיר בדין זה גם בארץ וגם בחו"ל במידה שווה
ד. הרב הירש ורד"ץ הופמן: סוברים כי יש כאן הסבר חינוכי.קיימת כאן פעילות
 חינוכית הבאה להחדיר אדנות השם בבריאה ולעקור את תחושת כחי ועוצם ידי
 מהאדם. ההתאפקות במשך שלוש שנים מחנכת את האדם ומלמדת אותו על
 מקומו בבריאה.
 
ה. בעל הכלי יקר: סובר כי יש כאן מעשה שהוא זכר למעשה בבראשית.
האילנות נבראו ביום שלישי והבשלתם הייתה רק לאחר שנבראו המאורות
ואז הבשילו הפירות. יום ה` נבראו החיות, יוצא כי בשנה החמישית הפירות
 הותרו לאדם.

נראה כי בתוך מכלול הדעות שהוצעו דעת הכלי יקר היא הדעה
           הדרשנית ביותר.
           לעומת זאת דעת הרמב"ם היא הדעה המתקשרת ביותר ללשון
           הציווי "וכי תבאו אל הארץ"... לבין המשך הציוויים המופיעים
           בפרק יט` .הבאים להבדיל אותנו מיתר אומות העולם :
           "לא תאכלו על הדם, לא תנחשו ולא תעוננו..."
           כל אלה צווים הבאים להרחיק ולהבדיל את האדם מדרכם של העמים.

מנהג הנטיעה

על הקשר בין ההגעה לארץ לבין מצוות הנטיעה כפי שראינו לעיל ניתן לראות בראשיתו של המפעל הציוני. הנטיעה הראשונה של אילנות בטו` בשבט הייתה במושבה יסוד המעלה בשנת תרמ"ד 1884. אז נטעו יותר מחמש עשרה מאות אילנות. היוזמה לקביעת מסורת נטיעות ביום טו` בשבט יצאה מהרב זאב יעבץ, סופר והיסטוריון ומחנך ששימש כמנהל בזכרון יעקב.
באלול תרס"ו 1906 המורה ח.ל. זוטא הציע בהסתדרות המורים העברים ביפו "לחוג את טו` בשבט מפני שהוא חג האילנות" מאז ההצעה התקבלה

שבחה של ארץ ישראל

בדברים פ` ח` פס` ח` נאמר:
"ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש".
ארץ ישראל נשתבחה במיגוון מעניין של צמחיה. צמחיה שמתאפיינת באיזורי אקלים שונים.
אינו דומה האקלים הנדרש לחיטה ולשעורה לאקלים הנדרש ל"דבש" שהוא התמר. התמר צומח באיזור חמים יותר. יוצא שארץ ישראל נשתבחה בכל.

סדר הופעת הפירות בפסוק שימש כבסיס להלכה העוסקת באדם אשר התכבד במבחר כבודים החל מעוגות וכלה בפירות מגוונים.עליו לברך ולהתכבד תחילה במזונות שכן הפסוק פותח במילים "ארץ חיטה ושעורה".

חז"ל קבעו ראשי תיבות לסדר הברכות והוא:
 

ארץ חיטה ושעורה.

מ זונות

וגפן...

ג פן

עץ - ותאנה ורימון זית שמן ודבש

ע ץ

אדמה.

א

שהכל.

ש

* ראוי עוד להעיר כי כל הפירות שהוזכרו בפסוק הוזכרו לצורך שיעורים
  שקבעו חז"ל בהלכה כגון:
"עצם כשעורה מטמא".
"המוציא אוכלין כגרוגרת מטמא"(כתאנה יבשה).
"כלי בעלי בתים שיעורם כרימונים".
"אכילת חלב כזית".
" בכותבת הגסה היום הכיפורים"(הכוונה לתמר).

כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור" (דברים כ/יט).

ההשוואה בין האדם ועץ השדה מעניינת במיוחד לאור ההקדמה שעסקנו בנושא
חובת הנטיעה והיחס המיוחד לתוצר הנטיעה.
כאשר אנו צרים על עיר של האוייב,במלחמת רשות,כדי להביא אותה לידי כניעה ולתפשה מצווה אותנו התורה:
"לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא
 תכרת - כי האדם עץ השדה..."
כריתת עצים יש בה משום השחתה. דרכם של הלוחמים היה להשחית את
העצים מסביב לעיר הנצורה כדי להקל על הראות ועל מלאכת ההכנעה והכיבוש
 כשם שראינו בצווי שנאמר ע"י אלישע, מלכים ב` ג/יט:
 "כל עץ טוב תפילו וכל עיני מים תסתמו" .
 ציווי שהיה בבחינת הוראת שעה שחרג מההלכה הכתובה בתורה.
התורה מצווה אותנו לא לנהוג כדרכי אומות העולם. אולם אם המצוקה קשה ויש
 צורך בהגנה על ידי כריתת עצים , מותר לקצץ עצים. תחילה עצי סרק ואחר כך
 עצי פרי.

 

על כך כתב הרמב"ם:
"כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה - לוקה..."
אך לצורך הגנה ההלכה שונה.
וזאת מדוע

יפה כתב הראב"ע, "כי האדם עץ השדה" -
כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. חיי בן אדם הוא עץ השדה".
 כלומר אדם אל ישחית עץ פרי שממנו הוא נזון כי אז מחבל במקור מחייתו

רש"י לעומתו ראב"ע ולעומת רמב"ן מפרש את מילת "כי" בהוראה
של "שמא", היינו וכי האדם עץ השדה שאתה נלחם בו ומשחית אותו?
בין אם נפרש את "כי האדם עץ השדה" כמשפט המסתיים בנקודה ,
בין אם נפרשו כמשפט המסתיים בסימן שאלה, המסקנה שווה -


בין אם נפרש את "כי האדם עץ השדה" כמשפט המסתיים בנקודה ,
בין אם נפרשו כמשפט המסתיים בסימן שאלה, המסקנה שווה -

                  אין להשחית עצים סתם כך.

אתר אמי"ת

 

בשבט הוא ראש השנה לאילנות.

בס"ד                                      

 

                                                                      

 

בשבט הוא ראש השנה לאילנות.

נהוג לאכול בט"ו בשבט משבעת המינים שבהם נתברכה ארץ ישראל המפורטים בפסוק הבא:

"ארץ חיטה ושעורה, גפן ותאנה ורימון, ארץ זית ותמר ודבש" (דברים ח', 8).

חכמי הקבלה אף מהדרים ומוסיפים "סדר" ט"ו בשבט, שמסביר ומרחיב את משמעותם הפנימית של הפירות, וכולל גם ברכות, שירים ודיון.

מברכים על אכילת פירות:

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ".

בט"ו בשבט מקובל לאכול "פרי חדש" (פרי העונה שעדיין לא טעמתם ממנו בעונה הנוכחית), ולומר את הברכה הבאה:

"ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

עבור לאתר הבית של ט"ו בשבט                          

  

 

סגולות עצומות חג חנוכה
                                                 
                              

ס ג ו ל ו ת ע צ ו מ ו ת ל ח ג ח נ ו כ ה

בס"ד

ס ג ו ל ו ת ע צ ו מ ו ת ל ח ג ח נ ו כ ה ל נ ש י ם
סגולה לזיווג (בחג החנוכה)
כל יום לאחר הדלקת נרות חנוכה סגולה עצומה לנשים :
לשבת חצי שעה ליד הנרות הדולקים - לא לעשות מלאכה , להסתכל על הנרות ולהתפלל , לשאוב מהנרות את האור הגנוג , בימי בראשית היה אור גנוז שאדם הראשון השתמש בו לראות מקצה העולם עד הקצה השני , אחרי חטא האדם הראשון הקדוש ברוך הוא גנז את האור והשאיר חלק בשמש, חלק בתורה וחלק בצדיקים הגדולים שלומדים תורה , ולכן גנז את האור והשאיר חלק בשמש , חלק בתורה וחלק בצדיקים הגדולים שלומדים תורה , ולכן אפשר להבין מדוע צדיקים כמו הבעל שם טוב, אור החיים הקדוש , באבא מאיר אבוחצירא ועד , יכלו לראות מקצה העולם עד הקצה השני , אנחנו מקבלים מתנה את האור הגנוז בכל שמונת ימי החנוכה , לעתיד לבוא כשיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו ה` יתברך יחזיר לנו לתמיד את האור הגנוז,

מצווה מן המובחר להדליק נרות חנוכה בשמן זית ובפתילות,

יש לומר מזמורי תהילים לפי הסדר הבא ליד הנרות :
מזמור צ` לקרוא את הפסוק האחרון שבמזמור "ויהי נועם ..." ומזמור צא` לקרוא את כל המזמור , לומר אותם ביחד 7 פעמים בקול ופעם אחת בשקט {ביחד 8 פעמים }
מזמור ל`לקרוא פעם אחת את כל המזמור,
מזמור לג`לקרוא פעם אחת את כל המזמור .
מזמור סז`לקרוא פעם אחת את כל המזמור ,להשתדל לקרוא את המזמור בצורת המנורה,
מזמור יט`לקרוא פעם אחת את כל המזמור,
מזמור ק` לקרוא פעם אחת את כל המזמור ,
מזמור קלג`לקרוא פעם אחת את כל המזמור ,


להוסיף עוד פרקים קיא' ,קיב, קכד ,קנ,

בסוף כל המזמורים יש לומר:
"אנא בכוח גדלות ימינך תתיר צרורה , קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא, נא גיבור דורשי ייחודך כבבת שמרם , ברכם טהרם רחמי צדקתם תמיד גמלם , חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתם , יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך , שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות,
ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד"

במשך התפילות להסתכל על הנרות ולשאוב את האור הגנוז
אחרי התפילות זאת שעת רצון גדולה ועצומה

להתפלל לרפואה , זיווג , פרנסה טובה ולכל הישועות

נר ראשון , נר שמיני וראש חודש שחל בחנוכה - לא לעבוד בכלל,
נר שמיני של חנוכה - סגולה להתפלל לזרע של בר קיימא,
צריך לעשות תנאי בפרוש שאינה מקצה את השמן למצוות נרות חנוכה אלא כשעור המצווה {חצי שעה מזמן הדלקתם }ואז אפשר להשתמש בשמן לכל הדעות , את השמן שנשאר כל יום מהרנות שכבו לשים בצנצנת ולשמור - סגולה לרפואה שלמה ולמחלת השושנה - למרוח על מקום החולי , את הפתילות לשים בשקית ולשמור לפסח - לשרוף אותם עם החמץ,
רצוי מאוד בחג סוכות הבא -לתלות שמן זית בסוכה , להשאיר אותו עד סוף החג - שישאב את כל קדושת האושפיזין ובשמן זה סגולה עצומה להדליק נרות חנוכה
להקמא שכינתא מעפרא למען ה` יתברך
בקרוב גאולה שלמה בביאת משיח צדקנו ובנין בית מקדשנו
ותפארתנו במהרה בימנו כי אתה שומע תפלה

                                
ס ג ו ל ו ת ע צ ו מ ו ת ל ח ג ח נ ו כ ה ל נ ש י ם
                                                                               

ס ג ו ל ו ת ע צ ו מ ו ת ל ח ג ח נ ו כ ה

בס"ד

ס ג ו ל ו ת ע צ ו מ ו ת ל ח ג ח נ ו כ ה ל נ ש י ם
סגולה לזיווג (בחג החנוכה)
כל יום לאחר הדלקת נרות חנוכה סגולה עצומה לנשים :
לשבת חצי שעה ליד הנרות הדולקים - לא לעשות מלאכה , להסתכל על הנרות ולהתפלל , לשאוב מהנרות את האור הגנוג , בימי בראשית היה אור גנוז שאדם הראשון השתמש בו לראות מקצה העולם עד הקצה השני , אחרי חטא האדם הראשון הקדוש ברוך הוא גנז את האור והשאיר חלק בשמש, חלק בתורה וחלק בצדיקים הגדולים שלומדים תורה , ולכן גנז את האור והשאיר חלק בשמש , חלק בתורה וחלק בצדיקים הגדולים שלומדים תורה , ולכן אפשר להבין מדוע צדיקים כמו הבעל שם טוב, אור החיים הקדוש , באבא מאיר אבוחצירא ועד , יכלו לראות מקצה העולם עד הקצה השני , אנחנו מקבלים מתנה את האור הגנוז בכל שמונת ימי החנוכה , לעתיד לבוא כשיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו ה` יתברך יחזיר לנו לתמיד את האור הגנוז,

מצווה מן המובחר להדליק נרות חנוכה בשמן זית ובפתילות,

יש לומר מזמורי תהילים לפי הסדר הבא ליד הנרות :
מזמור צ` לקרוא את הפסוק האחרון שבמזמור "ויהי נועם ..." ומזמור צא` לקרוא את כל המזמור , לומר אותם ביחד 7 פעמים בקול ופעם אחת בשקט {ביחד 8 פעמים }
מזמור ל`לקרוא פעם אחת את כל המזמור,
מזמור לג`לקרוא פעם אחת את כל המזמור .
מזמור סז`לקרוא פעם אחת את כל המזמור ,להשתדל לקרוא את המזמור בצורת המנורה,
מזמור יט`לקרוא פעם אחת את כל המזמור,
מזמור ק` לקרוא פעם אחת את כל המזמור ,
מזמור קלג`לקרוא פעם אחת את כל המזמור ,


להוסיף עוד פרקים קיא' ,קיב, קכד ,קנ,

בסוף כל המזמורים יש לומר:
"אנא בכוח גדלות ימינך תתיר צרורה , קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא, נא גיבור דורשי ייחודך כבבת שמרם , ברכם טהרם רחמי צדקתם תמיד גמלם , חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתם , יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך , שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות,
ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד"

במשך התפילות להסתכל על הנרות ולשאוב את האור הגנוז
אחרי התפילות זאת שעת רצון גדולה ועצומה

להתפלל לרפואה , זיווג , פרנסה טובה ולכל הישועות

נר ראשון , נר שמיני וראש חודש שחל בחנוכה - לא לעבוד בכלל,
נר שמיני של חנוכה - סגולה להתפלל לזרע של בר קיימא,
צריך לעשות תנאי בפרוש שאינה מקצה את השמן למצוות נרות חנוכה אלא כשעור המצווה {חצי שעה מזמן הדלקתם }ואז אפשר להשתמש בשמן לכל הדעות , את השמן שנשאר כל יום מהרנות שכבו לשים בצנצנת ולשמור - סגולה לרפואה שלמה ולמחלת השושנה - למרוח על מקום החולי , את הפתילות לשים בשקית ולשמור לפסח - לשרוף אותם עם החמץ,
רצוי מאוד בחג סוכות הבא -לתלות שמן זית בסוכה , להשאיר אותו עד סוף החג - שישאב את כל קדושת האושפיזין ובשמן זה סגולה עצומה להדליק נרות חנוכה
להקמא שכינתא מעפרא למען ה` יתברך
בקרוב גאולה שלמה בביאת משיח צדקנו ובנין בית מקדשנו
ותפארתנו במהרה בימנו כי אתה שומע תפלה

                                


סגולות עצומות לאלול לראש השנה ליום הכיפורים

סגולות עצומות לאלול לראש השנה ליום הכיפורים
    לחג סוכות הושענא רבה ושמחת תורה

חודש אלול

אלול הוא חודש הרחמים והסליחות , הקב"ה נמצא איתנו , יורד כמו מלך , מוכן לחבקנו לבוא לקראתנו ולקבל את תשובתנו מומלץ באלול לעשות בדיקת מזוזות ותפילין ,ולהרבות באמירת תהילים , מ-א אלול מתחילים לומר פעמים ביום מזמור כז` מתחילים , -" לדוד ה` אורי וישעי",,,, וצריכים להמשיך אמירתו עד שמיני עצרת ,ביום כדי אור ל-כה` באלול יום בריאת העולם , להדליק חמש נרות כי מוזכר חמש פעמים , "אור" בפרשת בראשית ולמד שנזכה לבנים מאירים בתורה כי נר מצווה ותורה אור ונזכה במהרה לאור הגנוז ,ביום כה` באלול , יום בריאת העולם , מאוד מומלץ לקחת את חומש בראשית בכול יום מהחומש יום אחד ממעשה בראשית , עד שמסיימים את כל השבוע של בריאת העולם -בראש השנהראש השנה - יום הדין ערב ראש השנה טוב לעשות פדיון נפש להפריש סכום של 10 ש"ח  לכל נפש ולעשות עליו את הפדיון , ויחזור ויעשה אותו הדבר בערב כיפור {בכסף אחר - מלבד כסף הפדיון של ראש השנה },יש ולשמור את כסף שני הפדיונות עד ערב סוכות , ולחלקם ולעניים , או לאנשים נזקקים , ומובטח
לו שישלים שנתו בע"ה , בראש השנה שוקלים את כל מצוות ועבירות האדם ונקבע מה יהיה עם כל נשמה ונשמה והכל לפי מעשיה , זה זמן רחמים גדול בשמים , וצריך לעשות תשובה ולהתפלל בכוונה מאוד עמוקה וטהורה ולבקש מאבינו שבשמים שירחם עלינו ויבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות ובורא עולם באהבתו לעם ישראל , אב הרחמן שומע כל תפילה מעומק הלב , והוא ברחמיו יכפר לכלל ישראל , מומלץ לצום בערב ראש - השנה , מעלות השחר ועד הצהרים , הצום מוחק לנו שליש מעוונותינו , את השליש השני של העוונות מכפרים לנו על ידי התשובה שאנו עושים בעשרת ימי תשובה ואת השליש השלישי מכפרים לנו על ידי יום הכיפורים ,רצוי להרבות בצדקה , טוב לומר מזמור כד` בתהילים - -"מזמור לדוד" -סגולה פרנסה , טוב שיקנה כל אחד בערב ראש - השנה סכין חדש וישחיזנו- מסוגל לפרנסה לכל השנה - ביום א` של ראש השנה רצוי לסיי שני ספיר תהילים כנגד "כפר " וביום ב` של ראש השנה לסיים עוד שני ספרים טוב לעשות תענית דבור בראש השנה כדי לסגור את הפיות של המקטרנים שרוצים לקטרג ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם "למטה האדם שותק , גם אתם שותקים ", רצוי לקום מקודם בבוקר לשחרית ולהשתדל לא לישון {רק בלילה }- שמזלנו לא ישן כל השנה- צריך להיות בשמחה , וקדושה ולא בכעס חס וחלילה כי זה ישפיע על כל השנה כולה , רצוי לעשות חלות עגולות לכל הסעודות,

יום הכפורים- מומלץ לעשות חלות בצורת סולם לסעודות של ערב יום הכיפורים - שכל תפילתינו יעלו לשמים,

חג הסוכות -חג הסוכות מרבים בשמחה , אנו נמצאים בסוכה כמו תחת החופה והשכינה עוטפת , אותנו יש שנוהגים לנשק את קירות הסוכה שהם כנגד מידת הרחמים , מי שתמיד בצער ויסורים הסגולה סגולה למחלוקת ילמד מסכת סוכה , מצוות סוכה היא סגולה אריכות ימים , מומלץ לתלות בסוכה שמן זית ולהשאירו עד סוף החג שישאב את כל קדושת האושפיזין ובשמן זה סגולה עצומה להדליק נרות חנוכה , וכן לתלות הסוכה שני בקבוקי יין שאחד מהם יהיה כשר לפסח , ולהשתמש ביינות בליל הסדר ובסעודת פורים - חיבור בין קודש לקודש , טוב לתלות חיטה ושעורה עד סוף החג ולאחר מכן להשתמש בהם לחמין של שבת, אפשר לתלות אתרוגים ולאחר סוכות לעשות מהם ריבה , להשתמש בה בטו- בשבט -סגולה לזרע בר קיימא וללידה קלה , אפשר לתלות צנצנת של דבש ולהשתמש בה , בחג שבועות -"חלה ודבש תחת לשונך"-"שיר השירים ", מומלץ לתלות רימונים -סגולה לזרע בר קיימא ,{סגולה לזרע בר קיימא - לתלות שבע רימונים בשבע סוכות של רבנים- , ולאחר סוכות לעשות מיץ מהרימונים האלה ומהכמות הזאת מחלקים למספר נשים לשתות }טוב לתלות בסוכה תפוחים ולאחר סוכות לאכול אותם - סגולה לרפואה שלמה כל יום צריך להדליק נר לאחד מהאושפיזין של אותו היום,

הושענא רבה- התחנה הסופית של כל הימים הנוראים ,מרבים מאוד בתפילות ותחנונים כי הוא סיום נא` ימים שנתנו לישראל בחסד עליון לעשות בהם תשובה - והכל הולך אחר החתום , ביום זה צריך לעשות תשובה והיות שזה האושפיזין של דוד המלך - מומלץ לקרוא את כל ספר התהילים כל הלילה ,

שמחת תורה - מצוה גדולה להרבות בשמחה לכבוד התורה הקדושה,

סגולה ליראת שמים - בשמחת תורה לשים בצד חתיכות חלה , לייבש אותם , לעשות צנימים ולהקפיא , לאכול אותם בשבת הגדול לפני פסח,

מצוה לצלם ולשכפל לזיכוי הרבים
:,  
 
                                   גמר וחתימה טובה לכל עם ישראל |
                                     חג שמח שנה טובה
               כל בני בית ישראל כל ישועות| בשורות טובות


תפילה נפלאה להצלחת הבנים , וצאצאיהם ,זווגיהם , וכל צרכיהם
                                                      
< קודם 1 2 3 4 5 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש