שבת קודש מדריך לקברי צדיקים שבת קודש

לקישורים נוספים...

מדריך לקברי צדיקים

ראשי >מדריך לקברי צדיקים
יום הולליה של ה"באבא סאלי" תאריך עברי ביום ד' שבט
א'שע


ב"ה, כ"ו טבת, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלמא רבה להאי גברא רבה עמוד התורה בוצינא דנהורא חד מבני עלי' מראשו ומעלה עטרת זהב גדולה


הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ חו"ב וכו' וכו' כש"ת מוהר"ר ישראל שליט"א אביחצירא, לפנים רב ראשי לק"ק ארפוד ואגפי' ועתה בארעא דישראל ת"ו.שלום וברכה!לרגלי עלותו לארצנו הקדושה, תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו בעגלא דידן אכי"ר, יהא בואו ברוך לה'.מה' מצעדי גבר כוננו, ומכיון שזיכהו הקב"ה לעלות לארצנו הקדושה ת"ו, הנה בטח העמיסה עליו ההשגחה העליונה תפקיד מיוחד על אדמת הקדש, להיות רוח חי' בקרב אחב"י הספרדים, ולהשפיע עליהם בחיזוק התורה והמצוה בכלל, ובפרט אשר ישמרו על בניהם וטפם לבל יהיו לבז ולא יפלו ברשת חינוך של הפקר ר"ל, אלא ישמרו עליהם בעינא פקיחא, אשר כלם, בניהם ובנותיהם בלי יוצא מן הכלל, יתחנכו על ברכי התורה והמצוה ביראת שמים ומסורת אבותינו הק' במוסדות חינוך המתנהלים על טהרת הקדש.ובזכות עבודתו למילוי תפקידו זה במסירת נפש, יאריך השי"ת ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים ועוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יצליח בעבודתו כבירה להגדיל תורה ולהאדירה ובעניניו הפרטים מנפש ועד בשר די והותר.בברכה.א'שע


שלמא... אבוחצירא: אגרת נוספת אליו - לקמן א'תצט.
http://chabadlibrary.org/books/default.aspx?furl=/admur/ig/5 /1370&search=%d7%90%d7%91%d7%99%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%a8% d7%90


   
רבי ישראל אביחצירא - הבבא סאלי

יום: ד' שבט אזור: נתיבות


אביו: ר' מסעוד.
אמו: מרת עישא (ממשפחת בן חמו).
אחיו: ר' דוד, ר' יצחק-בבא חאקי, ר' מסעוד שטרית-בבא סידי (אח חורג).
אשתו: מרת פריחה (בזיווג שני).
בניו: ר' מאיר.
מוריו: ר' יצחק פדידה (בבא חאקי בן ננה), ר' משה תורג'מן (בבא סי בן יוסף), ר' עזרא עטיה.

נולד ביום ראש השנה ה'תר"ן. אביו מל אותו ודודו (ר' יצחק) שימש כסנדק. היות ואביו חרד לקרוא את שמו על שם זקנו, נקרא בשם "ישראל" בהתאם לפסוק "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם-ישראל, כי-שרית עם-אלוקים ועם-אנשים ותוכל" (בראשית ל"ב/כ"ט).
מילדותו שקד על תלמודו בכל ענפי התורה. אביו החל ללמדו את דרכי הקדושה, מגיל 6 כיסו את עיניו בגלימה כשיצאו עמו לרחוב בכדי לשמור על טהרת עיניו ובגיל 9 כאשר אביו שמע אותו מוכיח במילים קשות את אחד מעשירי תאפיללת, הזדרז להשתיקו ואמר: 'הישמר לך מלהעניש יהודי ואל תוציא דבר קשה מפיך, כי את אשר תברך יבורך ואת אשר תאור יואר'.
בילדותו נחטף ע"י ערבים מבני תאפיללת, שדרשו כופר גבוה תמורתו. ר' מסעוד לא נענה להפצרותיו של אחד הנכבדים הערביים אשר רצה להילחם בחוטפים בכדי לשחרר את ר' ישראל, העביר את מלוא הסכום לידי החוטפים והילד שוחרר. בהגיעו לגיל בר מצווה אביו השיאו את בת אחותו, אך לאחר נישואיהם חלתה וכעבור שנתיים נפטרה. לאחר מספר חודשים נשא לאישה את מרת פריחה לבית אמסלם. לאחר נישואיו אחיו ודודו החלו ללמדו את תורת הקבלה, כתבי האריז"ל וסידור האריז"ל על פי כוונות של אביר יעקב. ר' ישראל כתב לעצמו סידור על דרך האריז"ל בנוסף לסידור שקיבל מאביו בילדותו. בגיל 16 נתמנה כריש מתיבתא בישיבת "אביר יעקב" ובשנת ה'תרס"ט מונה לעמוד בראש הישיבה. בשנת ה'תר"פ מילא את מקום אחיו ועבר לעיר ארפוד, משם לעיר בודניב ובשנת ה'תרפ"ב עלה לארץ הקודש. למד בישיבת המקובלים "בית א-ל" יחד עם המקובל ר' אליהו לעג'מי גם את כוונות הרש"ש ולאחר שנה נאלץ לחזור למרוקו בגזרת ר' משה תורג'מן. געגועיו לארץ הקודש הלכו וגברו ובשנת ה'תרצ"ג עלה לארץ ישראל יחד עם משרתו - משה שיטרית. התגורר בירושלים בביתו של ר' יוסף שלוש, תקופה ממושכת שהה בטבריה והרבה להשתטח על קברי הצדיקים בגליל. בהגיעו לירושלים החל ללמוד בישיבת "פורת יוסף" בצוותא עם ראש הישיבה, ר' עזרא עטיה.
הרבי מלעלוב העיד בפני חסידיו כי ר' ישראל עמל רבות בעבודת ה' בצעירותו: סיגף את עצמו בתעניות, התענה משבת לשבת, נשאר ער לילות שלמים ולמד הרבה, טבל פעמים רבות במקוואות קרים ועוד. מרן אביר יעקב אמר בחזיון לילה למקובל ר' מרדכי שרעבי: 'נשמתו של נכדי - ר' ישראל, חוצבה מנשמתו של חזקיהו המלך ע"ה וכל המקבל את ברכתו כמי שזכה להתברך מפי המלך חזקיהו עליו השלום'.
שוב בגזרת רבו (ר' משה תורג'מן) שב למרוקו בשנת ה'תשי"ד להנהגת הקהילה בתאפיללת. בביתו הורגשה העשירות והרחבות אך למרות זאת הטכנולוגיה החדשנית לא הוכנסה אליו. מספר פעמים שהה במהלך חודש אלול והימים הנוראים בין כותלי ישיבת "תומכי תמימים" בברינווא (צרפת), הנהלת הישיבה הכינה עבורו שני חדרים בהם היה עוסק בתורה, בתפילה ומחצות הלילה עד אור הבוקר עסק בלימוד “ליקוטי תורה” של אדמו”ר הזקן (ר' שניאור זלמן).
עם שובו לארץ ישראל בשנת ה'תשכ"ד התגורר ביבנה. כעבור זמן החליט בעקבות מאורע לעבור לאשקלון ובשנת ה'תש"ל קבע את משכנו בנתיבות. ה"בבא סאלי" נודע כבעל רוח הקדוש וכמקובל גדול ומכל הזרמים ביהדות הגיעו לקבל את עצותיו ולהתברך מפיו. את כולם ה"בבא סאלי" קיבל בסבר פנים יפות, באהבה ובכבוד - מנהיגים ורבנים, גדולי עולם ופשוטי עם אך לא אבה לשמוע ואף הרחיק את המדברים בגנות החסידות, הבעש"ט הקדוש וממשיכי דרכו. האדמו"ר רבי מנחם מענדל מליובאוויטש אשר ה"בבא סאלי" העריך והעריץ ואף ביקש לעבור לגור בקרבתו התכתב עמו ופתח את מכתביו בתארים רמים בהם אף העיד כי ה"בבא סאלי" הינו מהצדיקים הנקראים "בני עליה" אשר הינם יחידים בדור. כל מעשיו ועבודת הקודש שלו עמדו בציפייה לביאת המשיח והיו לו בגדים מיוחדים שזורים בחוטי זהב שהכין לקבלת פני משיח צדקנו.
בשנת התשד"מ נתעלה ה"בבא סאלי" למרומים והשיב את נשמתו הקדושה ליוצרה.
 http://www.mytzadik.com/tadik.asp?kever_id=222&safaid=6
                                              
 ר' מאיר בעל הנס זיע"א

 
 הכותל

 
 חברון מערת המכפלה

 
 ציון סידנא באבא סאלי זיע"א בנתיבות

 
 בית הקברות העתיק, מקווה האר"י ומירון


י"א חשוון פטירת רחל אימנו הצדיקה!!
מצלמות בזמן אמת קברות צדיקים נלקח אתר
מצלמות בזמן אמת קברות צדיקים
 
 ר' מאיר בעל הנס זיע"א

 
 הכותל

 
 חברון מערת המכפלה

 
 ציון סידנא באבא סאלי זיע"א בנתיבות

 
 בית הקברות העתיק, מקווה האר"י ומירון

 
סיפורי צדיקים וכו'
חישוב גמטריה (הקש ביטוי או מספר)
רב החודש כל הצדיקים
להורדת התמונה כטפט לסלולרי,כל צדיקים
מדריך לקברי צדיקים כל הארץ
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש