שבת קודש לחיות עם משיח " / ראש חודש /א' שבט עד ל' חודש שבט שבת קודש

לקישורים נוספים...

לחיות עם משיח " / ראש חודש /א' שבט עד ל' חודש שבט

ראשי >לחיות עם משיח " / ראש חודש /א' שבט עד ל' חודש שבט
הברכות שנברך בבוא המשיח בקרוב!!!!!!!
        משיח סגולות
*- על - יד ספורי של צדיקים ממשכיכין אור של משיח בעולם דוחה הרבה חושך וצרות מן העולם , גם זוכה לבגדים נאים {ס"ה משיח ב- א}
*- על ידי תשובה על משיח מנשבת על גזרות המלכיות ומבלטן {ס"ה משיח
ב-ב}
עתיד דור אחד שיהיה בעולם שיהיה כלו זכאי {ס"ה משיח
ב- }
על ידי אמת בא הקץ {ס"ה משיח
ב-ד}
=על - ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אור של משיח
גם על - ידי תשובה {ס"ה  אמונה א- לט}
משיח
יבוא בפתע פתאום , ועל - ידי זה מחמת שמחה יפחדו ישראל {ס"ה אמונה א- לט}
אין ירושלים נפדית אלא בצדקה {ס"ה אמונה א- מה}
משיח
יבוא פתע פתאום, ועל -ידי זה מחמת שמחה יפחדו ישראל,{ס"ה אמונה א -לט}-
אין ירושלים נפדית אלא בצדקה {ס"ה אמונה א -מה}
מלחמה את חלת גאולה מהוא {ס"ה אמונה א-מד}
מי שמגדל חזירים , הוא מעכב את הגאולה ,{ס"ה אמונה א- מה}-
לא יבנה ירושלים , עד שיהיה שלום בין ישראל {ס"ה אמונה א- מו}
מה שישראל הולכים בגלות מאמה לאמה הוא סימן שיבוא משיח
{ס"ה אמונה א- מז}
כשאמות מחרפין אותנו ביותר זה סימן על משיח
{ס"ה אמונה א- מה}-
אין בית -המקדש נבנה , עד שיכלה גאווה {ס"ה אמונה א-מט}
- ידי אחדות שיהיה בישראל , יבוא משיח
{ס"ה אמונה א-נ}
משיח
יבוא בשנת ברכה {ס"ה אמונה א- נא}
אין משיח
בא , עד שיכלו כל הנשמות שבגוף {מ"ה אמונה א- נב}
גאווה מעכבת את משיח
ומטריד את האדם מן העולם {ס"ה גאווה א- לט}=
העוסק בהלכות עבודה , כאלו נבנה בית - המקדש בימיו , {ס"ה למוד א- מב}-
הלומד תורה לשמה , משים שלום בפמליא של מעל ושל מטה , ומגן על כל העולם -כלו, וכאלו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה ומקרב את הגאלה {ס"ה למוד א- נד{}
בזכות שהנקבות נזהרים מנאף , יבוא משיח
, גם לא יצטרך אדם לחברו , וכבוד הצדיקים נתגדל {ס"ה נאוף א -לז}
בזכות שהנקבות נזהרים מנאוף , יבוא משיח
, גם לא יצטרך אדם לחברו , וכבוד הצדיקים נתגדל {אוף א- לז}
כשאתה רואה שענה נתרבה בעולם , תצפה לרגלי דמשיח
א {ס"ה ענוה א-י}
האומר דבר בשם אומרו , מביא גאלה לעולם {ס"ה פדיון שבועים א-נ}
גדולה צדקה שמקרבת את הגאלה {ס"ה צדקה א-ב}
ביאת המשיח
תלוי בקרבת הצדיק {ס"ה צדיק א- קנא}
כשיתבטל הקנאה , אזי יהיה קבוץ גליות ,{ס"ה קנאה א- א}
מי שמרחם על עניים , זוכה לראות בנחמות השם יתברך {ס"ה רחמנות א-א}
מעלה הקבוץ של ישראל , האוחזין עצמן בהצדיק האמת באהבה ואחדות גדול , ובתכלית השלום האמיתי , וממשיכין על עצמן בכל עת הארת הדעת הקדוש שלו , ומתקבצין ומתועדין בכל עת לדבר זה עם זה ביראת - שמים , ומראת הדעת הקדושה שעוסק הצדיק הצדיק הנזכר לעיל להאיר בהם - הקבוץ הקדוש הזה הוא יקר ונעלה מאוד , ועל - ידי -זה הקבוץ תהיה הגאלה במהרה בימינו, ויבוא משיח
ויתקן הכול בשלמות {אב"י הנחל א-א}
עקרבי את המשיח הוא , לגלות האמת בעולם , כי עכשו האמת בגלות גדול וכל אחד אומר שאצלו האמת , ועקר האמת יתגלה על -ידי משיח
{אב"י הנחל א- לו}
על ידי משיח
צדקנו ,,, יבער ויבטל המינות ואמונות כזביות מן העולם , ויחזיר כולם אל האמת להשם יתברך ותורתו , וימלא כל הארץ דעה לדעת כי ה` הוא האלוקים, {אב"י הנחל א-לח}
....שחדד את אזניו ולבבו לשמוע נפלאות נוראות השיר והניגון העליון ובמבחר של הצדיק האמת , שעל -ידו הוא מוציא מלבנו כל מיני חצים ארסיים , שהם הטעיות והמבוכות של כפירות ואמונות כזביות , ורופא אותנו בשלמות , מלך המשיח
ינגן זה הניגון לעתיד , ועל -ידי -זה יקרב כל העולם להשם יתברך וימלא הארץ דעה את ה` ,{אב"י הנחל א-מה}
מלך המשיח
ימשיך ויגלה קדושת הדעת של הצדיק האמת בהתגלות נפלא ובשכל נפלא ואמת בתכלית השלמות ,ועל - ידי זה ילכו כולם בדרכי התשובה וישובו להשם יתברך אפילו אמות העול , וימלא כל הארץ דעה {אבי הנחל א- מז}
ועתה כל תקונו , שיתקן הכול על -ידי משיח
צדקנו שיגלה אור הצדיק בכל העולם , ויבטל המחלקת ויעשה שלום נפלא בעולם {אב"י הנחל א - נז}
כי כל עיקר הגאולה השלמה תלויה אך בזה , שיתגלה ויזרח אור הצדיק האמת בכל הארץ , ולהרים את דגל הצדיק בעולם עד שיתקרבו אליו כל נפשות ישראל ... {אב"י הנחל א- סב}
עתיד הקדוש- ברוך הוא לנקום נקמת עמו מאותם נביאי השקר ומשיח
י השקר , שממלאים בטנם בכבוד וגאות וכל התאוות רעות, ומראים עצמם כצדיקי ומנהיגי הדור , וצורים נפשות יקרות ודורסים וטורפים אותם ברגל גאווה , ושקר , ומעורים עיניהם של ישראל מלראות אור הצדיק , המנהיג האמת של כל ישראל, שמגלה ומאיר אור ידיעת אלקותו יתברך לכל באי עולם לדור דור , שבע מדורים יש בגיהנום , וכל מדור יש בו שבע אלפים חור , וכל חור - שבע אלפים סדקים , וכל סדק- שבע אלפים עקרבים , וכל עקרב - שבע אלפים חליות , וכל חילא - שבע אלפים כדים של רעל תלויים בה :וכולם מזמנים לרשעים , הדוברים על הצדיק האמת בגאווה ובוז , ומתלוצצים ומבזים ספריו ותלמידיו הקדושים {אב"י הנחל א- קז}
....הגודל וצומח מטפי גן - עדן של הצדיק , שהוא שורש נשמת משיח
, שורש כל =מעינות החכמה , שיכול להעלות ולחדש את העולם לטובה , לקשר ולהמשיך את כולם להשם יתברך , אפילו את הרחוקים מאוד מקדשת ישראל בתכלית הרחוק ביותר {אב"י הנחל א- קטז}
עיקר עבדות הצדיק - לברר ולהעלות הטוב מעומק הרע, והוא מעלה אפילו הנפשות =הנפולות מאוד , על - ידי שמוצא להם זכות:אפילו לרשעים גמורים הגרועים ביותר , כל זמן ששם ישראל נקרא עליו מחפש ומבקש ומוצא איזה זכות כל - שהוא , ועל - ידי מעלה אותם גחם מעומק הרע , ונתברר הטוב ונדחה הרע ונתבטל לגמרי , הזה בחינת התגלות משיח
{אב"י הנחל א- קכ}
מלך המשיח
יהי השדכן , שישדך ויקשר אליו את כל ישראל עם הצדיק , ויודיע ויגלה להם נוראות גדלתו וגדלת תורתו , עצותיו וחכמתו שהכין לנו בנוראותיו , ובכוחו יקרב הכל, כולם להשם יתברך , אפילו אמות העולם כולם , לעבדו שכם אחד {אב"י הנחל ב-פו}
....לעתיד , בעת קץ האחרון , יבוא המשיח
לגאול את ישראל , ויעורר זה הניגון הנורא בעולם , ועל -ידי -זה יגאל את ישראל ויתקן כל העולם ויגלה לעין כל אלקותו ומלכותו וממשלתו {אב"י הנחל ב-פט}=
נ נח נחמן נחמן מאומן , שאני הוא זה השיר ! בואו אלי ותהיה נעש


                      משיח
סגולות
  כן, יהיה בכל מקום ובכל הרחובות ובכל מקום יזמרו נ , נח שיר חדש , ננח נחמ נחמן מאומן זה הניגון , הוא חדש , זה שלח רבינו בראש השנה ה` מלך , ה` מלך , ה` ימלוך , זה הניגון , הוא מודיע , ה` מלך , ה` מלך , ה` ימלוך , עולם ועד , זה הניגון , "כי אתה שומע , קול שופר ומאזין תרועה, ואין דומה לך , נחמן מאומן , נ נח נחמ נחמן מאומן,,,,,"
"גדולתינו תפארתינו יגלה משיח
צדקנו" מי המנהיג של ישראל נ נח נחמ נחמן מאומן זהו המנהיג של כל ישראל ! של כל ... מיום בריאת העולם הוא הרבי {שיחות רבי ישראל}

     תפלות      
ותעורר רחמיך הרבים עלינו ותמהר ותחיש לגאלנו , ותשלח לנו מהרה את משיחינו ,משיח בן דוד ומשיח בן יוסף , ושניהם יתחברו ויכללו יחד ויכניעו וישפילו את כל השבעין עכו"ם וכל הסטרא אחר עד עפר , ויגלו חכמתם בעולם, ויפוצו מעינותיהם חוצה , "ותמלא הארץ דעתה לדעת את את יהוה כמים לים מכסים ", וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו , וישובו כל העמים על - ידי חכמתם של התירן משיחין לעבודתם וליראתך, ויקים מקרא שכתוב :"כי אז הפך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם יהוה לעבדו שכם אחד":{ילקוטי תפלות טז}
ותמהר ותחיש לגאלנו גאלת עולם , ותביא לנו את משיח צדקנו , ותבנה לנו בית קדשנו ותפארתנו , ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו ,ככתוב בתורתך:" שלוש פעמים בשנה יראה כל זכרך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר , בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות , ולא יראה את פני יהוה ריקם , איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך", ונזכה לסדר בבית המקדש לחם הפנים לפניך תמיד , ותוציא חמה מנרתיקה ותתגלה השמש בתקפה , ותקדשנו בקדושתך העליונה, תן לנו כוח לקבל עצם אור החמה שתתגלה לעתיד בתקפה ובגברתה , ותרפאנו על ידה מכל תחלואינו ומכל מכאובינו , רפואת הנפש ורפואת הגוף , ותתקן ברחמיך כל הפגמים שפגמנו לפניך בכל העולמות כולם, ויקים מקרא שכתוב :"וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה" ותכניס את השפע והפרנסה מן החוץ לפנים לתוך הקדושה , ולא תלך עוד רבו השפע והפרנסה לעכו"ם והרשעים חס - ושלום, רק כל השפע טובה והפרנסה והעשירות יהיה נמשך לנו מאתך , ותקים לנו מקרא שכתוב :"יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך , והלווית גווים רבים ואתה לא תלווה כי יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר לך, והעבטת גווים רבים ואת לא תעבט , ומשלת בגווים רבים ובך לא ימשלו ":{ילקוטי תפלות לא}
ותשמרני ברחמיך הרבים , ותזכני שמצדי לא יהיה עיכוב ביאת משיח חס - שלום , כי אתה ידעת את אשר כבר גרמנו במעשינו הרעים עיכוב ביאת המשיח כמה פעמים והארכנו את הגלות , בעוונותינו הרבים , אמור לצרותינו די , ושמרנו והצילנו מעתה מחטאים ועוונות ופשעים ומהרהורים רעים וממחשבות רעות ומכל מיני בלבול הדעת, וזכנו למחשבות זכות למחשבות קדושות צחות ונכונות , מלא רחמים קרבני אליך באמת וזכני ללכת בדרכי ישרים לפני , הפכני מרע לטוב גמור , לבבי אליך באמת , זכני לטוב אמתי ולבד שלם "ובנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני , נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו", וזכני להתקרב לצדיקים אמתיים ולתמימים וישרים בלבותם באמת ,ותן לנו ברחמיך מנהיג אמתי רועה נאמן , כמו משה רבנו עליו השלום ריעא מהימנא ,אשר ישא אותנו "כאשר ישא האומן את הינק ", עד אשר יבואנו לתוך הקדשה והתשובה באמת , ותמהר ותחיש לגאלנו ותביא לנו את משיח צדקנו ותעזרנו להיות כרצונך הטוב כל ימי חיינו , ונזכה לקיים מקרא שכתוב , :"בט ביהוה ועשה טוב , שכן טוב , שכן ארץ ורעה אמונה" השיבנו יהוה אליך ותשובה חדש ימינו כקדם{ילקוטי תפילות פא}


משיח צדקנו כבר החל פועל ועתיד להתגלות !
בס"ד

כבר לפני 3 שנים יצא הרב יצחק כדורי זצ"ל בכמה מאמרים בנושא המשיח ואמר :

 

"....התעברה נשמת משיח באדם מישראל !!!???? משיח צדקנו כבר החל פועל ועתיד להתגלות ! המשיח ממנהיג לא יישב בשום לישכה ,אלא רק יאמר את דבריו בכלים שונים , שביניהם גם כלי התקשורת ",

 

 

על מי ששואלים ותמהים כיצד אפשר לומר על אדם כלשהו בזמננו שהוא משיח אמר הרב :" " האם יאמינו בו כולם מיד ? אין הכרח כזה : משיח יתגלה ויתכסה ושוב יתגלה ויתכסה בטרם יוכר כמשיח ,אף לעצמו לא יתגלה כמשיח ,אלא יפעל את פעולתיו כיהודי פשוט , יהיו שיאמינו בו ויהיו שלא יאמינו בו - כך יהיה בתחילה , בהתגלותו לכלל יהיה הדבר בהיסח הדעת ,וכשיתגלה יתמהו רבים : מה , זה הוא ?! שכן רבים מכירים אותו והוא מכיר רבים , אך עד כה לא ידעו שהוא המשיח , סודו של המשיח הינו סוד חצי מדינה ....?

 

 

*בכל דור יש אדם שנבחר בידי בורא עולם להיות משיח והוא יתגלה וינהיג כמשיח רק אם הדור ראוי ,אבל מגיעה התקופה של גאולה בעיתה ,בה ה` כופה עלינו את מלכותו דרך גילוי משיח כפי שנכפתה הנהגת משה!! ה` גרם לבני ישראל שיצעקו למלכותו דרך פרעה שזרק את ילדי ישראל ליאור - ורק אז נשלח משה!!

 

"הממונה " הפעם על "הוצאת הצעקות " מעם ישראל ,מחליפו של פרעה לדור זה - מתואר בגמרא מראש כ מלך שגזרותיו קשות כהמן"-

 

אחמדינג`ד ,הנקרא בפרסית אהמן -ניגאד ! לימינו אלו נכתב מראש בגמרא :" ....אם ישראל עושין תשובה -נגאלין ,ואם לאו - אין נגאלין ?! אלא הקב"ה מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן" {סנהדרין צ"ח} ואז כמו במצרים -נצעק ויתגלה המשיח זו הברירה הנוראית לגילוי משיח: יש אפשרות מכובדת ונכונה -עליה ייכתב בהמשך !!! כמו שהמן {וגם היטלר ימ"ש }איים על בני ישראל בלוי ומראש -כן גם עושה כיום אחמדינג`אד , אשר מפעיל ושולט על סוריה , חיזבאללה וחמאס - ומאיים על ישראל בטילים רגילים ,כימיים וביולוגים

 

ובעוד שנה יהיה ברשותו נשק גרעיני!!!! בילקוט שמעוני גם נכתב מראש שהתגלות המשיח תהיה  בהקשר למנהיג פרסי שמאיים על מנהיג ערבי שמצידו פונה לעזרה למנהיג נוצרי ,וישראל נבהלים :" ...שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה מלך פרס {איראן} מתגרה במלך ערבי {ערב הסעודית} והולך מלך הערבי לאדום {ארה"ב } ליטול עצה מהם , וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם {פצצת אטום ?} וכל אומות העולם {הנשארים } מתרעשים ומתבהלים ונפלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי היולדה , וישראל מתרעשין ומתבהלים ואומרים : להיכן נבוא ונלך ? ואמרו להם  {האלוקים }: בני אל תתיראו , כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם ,מפני מה אתה מתיראים :הגיע זמן גאולתכם !!!""

 

הרב יצחק כדורי זצ"ל הזכיר לפני 5 שנים את חשבונו של הגאון מולינה {מלפני 200 שנה } לפיו:

סימנה של מלחמה גוג ומגוג הוא שהיא פורצת הושענה רבא של מוצאי "שביעית ", שנת שמיטה,

מבדיקה מתברר כי המתקפה האמריקינית על בן לאדן החלה בדיוק ביום הושענה רבא בשנה שהייתה מוצאי שנת שמיטה:

כ` תשרי התשס"ב -7..10.2001 לפי חישובי הגאון מוילנה מאותו רגע נספרות שבע שנים עד התגלות המשיח,

גם בגמרא במסכת סנהדרין דף צ"ז מתואר שגילוי בן דוד - צפוי להיות במוצאי שביעית :" בשישית קולות {מלחמה }

השנה הבא ה : מוצאי שביעית = ה` תשס"ט 579 -79 = אליהו התשבי בגימטירה

 

האוסטראווצער זצ"ל : תשס"ט שנת קידוש החמה שנת הגאולה !!!!!

 

כל 28 שנים חוזרת החמה למקומה המקורי ביום בריאת המאורות ,מאז בריאת העולם חלה ברכת החמה , רק 3 פעמים

 

|הדגש|ביום י"ד ניסן , שגם חל ביום רביעי ,הפעם בעזרת ה` ב- י"ד בניסן שנה זו ה` תשס"ט - שנת גאולה ,|סדגש|

 

לפי כל סימני הדור המתוארים בגמרא אנו קרובים לגילוי המשיח:".....המלכות תיהפך למינות {השלטון כופר }.... בית הועד יהיה לזנות {השלטון זנותי ומשחת}.... האמת תהא נעדרת , נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו בפני קטנים בן מנבל אב בת קמה באמה , כלה בחמותה , אויבי איש אנשי ביתו ,פני הדור כפני הכלב , הבן אינו מתבייש מאביו , ועל מי יש לנו להישען , על אבינו שבשמים "{סוטה ט`}

 

 

עם ישראל נמצא כעת בסכנה גדולה :::כפי כבר מתואר גם בחדשות -התקפת הטילים על ישראל מצד סוריה ,חיזבאללה , חמאס ואיראן מתקרבת ! בידיהם עשרות אלפי טלים כולל כימים וביולוגים !!!!גם רעידת אמדה קשה קרבה על ישראל כפי שגם המומחים מדווחים בנביאים זכריה פרקים י"ב -י"ד , בנביא יחזקאל פרק ל"ח ,ל"ט , בצפניה במלאכי וביואל מתואר מראש :זהו יום הדין הגדול של ה` , בו ה` שולח את כל אומות העולם על ישראל !!!!!

 

בהתחלה מדינות האיסלם עלות על ירושלים בהמשך מדינות אירופה וארה"ב!!!

 

|הדגש|אף צבא ולו החזק ביותר לא יוכל לגבור על האסונות הצפויים ,אשר יד אדם לא תוכל להם

 יש רק דרך אחת להנצל -אם ה` ילחם לנו , ה` נלחם דרך המנהיג שהוא בחר - משיח בן -דוד , אשר נמצא כבר ביננו ועתיד להנהיג את ישראל כבר במהלך הכנסת ה-18

 

|הדגש|יום הדין הגדול והנורא של ה` הולך וקרב – יום נורא שכמוהו לא היה בעולם מאז היבראו !!!!

יום בו נופלת ההחלטה מי נשאר לחיי –נצח ,ומי ילך לאבדון !!!!

 

לאחרונה התפרסמה בעיתון הדתי המשפחה כתבה על הרב שכנא זאהן מירושלים {בגיל קרבל – 100 } שהוא מתלמידי החפץ חיים זצ"ל הרב שכנא חלם פעמים חלום שבוע נגלה אליו החפץ חיים ואומר לו שצריך לפרסם בעולם שהגאולה קרובה וצריך להתכונן לקראתה ,ועל כל אחד לשוב בתשובה על חטאיו מתוך שברון לבב! גם הרבנית קנייסבקי אשת מרן הגר"ה קנייבסקי התבטאה כי "במקורי לסיפור הוא נכון ומצווה לפרסם "1 לאחרונה מתרבים האנשים שמתקבלים חלומות בהם מופיעים צדיקים ידועים שהסתלקו , כמו הבבא סאלי זצ"ל שמודיעים להם שגילוי משיח קרוב ועליהם לפרסם זאת ברבים ,ולפרסם שעל עם ישראל לבקש גילוי משיח!!!!

*הרב דוד אבוחצירא מנהריה :" חלמתי את סבי {ר` ישראל אבוחצירא הבבא סאלי } כשהוא כעוסע –המשיח היה אצלך כבר פעמים ולא קמת לכבודו כראוי , הוא צריך להגיע אליך פעם שלישית ,ראה לכבוד כראוי ! כעת איני יודע מיהו המשיח שאלילו התכוון סבי , לכן התחלתי לקבל קהל בעמידה ," בדרשותיו ,האחרונות של הרב ,פתח ספר קדמון , והראה שהוא כותב שהמשיח יבוא בשנת תש"ס , "כוונתו היתה לומר שנת סוף" אמר הרב ,אבל עדיף שהסוף הזה יהיה סוף טוב לכן יש לפרש את דבריו על השנה הזאת {תשס"ט תהא שנת סוף טוב }" אמר הרב לפיאתם על השומעים ,

,זאת הפעם האחרונה ."

*הרב ברלנד –מחסידות ברסלב ירושלים :*כדאי לכם לנצל את ה]עם הזו שאתם נוסעים לאומן זאת הפעם האחרונה,

*הרב קנייבסקי מבני ברק לגבי קניית דירה , "בשביל מה : המשיח הרי מגיע בקרוב מלחמת גוג ומגוג מתחילה –לא כדאי להשקיע בדירה !!!"

*הצדיק המקובל רק יורם אברג`ל אמר באחת מדרשותיו האחרונות כי מלחמת גוג ומגוג קרובה והוסיף :" אני מעדיף לא לדבר על מה שיקרה בחודשים הקרובים ",

 

 

**שאלה : מה עלינו לעשות בעת צרה זו?

עונה על כך הרמב"ם במסכת תענית:" מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה ,שתבוא על הציבור , אבל אם לא יזעקו ולא יריעו  אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לבנו וצרה זו נקרה נקראית הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה צרות אחרות , הוא שכתב בתורה " והלכתם עצמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי` כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו – אם תאמרו שהיא קרי , אוסיף לכם חמת אותו קרי ",

 

 

*ינצל ממלחמת גוג ומגוג הקרבות מרעידת הקשה ומשאר הצרות של יום הדין הגדול והנורא  שבפתח

1} מי שיתחיל מייד לשמור מצוות תורת משה , לשמור שבת ,תפילין לבקר בבית הכנסת וכו` ,

2} מי שיצעק כל יום בקול רם לבקש משיח :" ה` מלך העולם ! אנא שלח משיח בן דוד מיד!"

3} מי שיזהיר אחרים לבקש משיח ולשמור ולשמור מצוות: במודעות בעיתונים ובתקשורת,

4}לחלק דפים בנושא זה בתיבות הדואר דגלים למכוניות עם כיתוב "משיח" בחזית הבית לתלות שלט" בוחרים משיח"

5} חובה לתת לאישה כבוד כמלכה בביתה , כפי שהקב"ה נוהג בכבוד ואהבה עם השכינה , מי שמרים יד על אישה או נוהג בחוסר כבוד בה –לא יהיה בגאולה ,

}חובה להזהיר את יהודי העולם שהם בסכנה : בגאולה ראשונה מי שלא יצא עם משה ממצרים – הושמד!

כך גם בגאולה זו : מי שישאר בגלות עגל הזה של חו"ל ולא יעלה לישראל מיד – יאבד !

 

גם הרב כדורי זצ"ל חזר והזהיר את יהודי חו"ל שיעלו מיד לישראל לקראת גילוי משיח  כי הם בסכנה ה` יכה בגויים באסונות טבע קשים !!!

 

*ארה"ב לקראת שקיעה תחת המים : מיליונים שם יאבדו ! ה` יתחיל בקרוב להכות בגויים ברעידות אמדה שיטפונות ואסונות טבע שלא נראו בעולם מאז המבול של נח!

 

*כאשר סוריה חיזבאללה וחמאס יפתחו בהתקפת הפתע הקשה של הטילים על ישראל : גם ערביי ישראל יצטרפו למתקפה על היהודים

מתוך הארץ – בנשק חם ,ובארגון אינתיפאדה של תאונות דרכים המוניות שיפגעו ביהודים ויחסמו את הדרכים בארץ!

 

*ה` קבע שארץ ישראל ניתנת לאברהם ולזרעו עם עולם : אם ימשיכו חלילה לדבר מנהיגים בישראל על מסירת "שטחים " ה` ישלם לעם ישראל במכות נוראיות כפי שהכה בדור המדבר שהוכיח בחטא המרגלים ,שארץ ישראל אינה בראש מעייניו!

 

*אל תגידו "לא ידענו" רק מי שהכין את בוא המשיח – יהיה בגאולה !!!! רק מי שהוכיח ציפייה מוחשית למלכות ה` דרך משיח והזהיר אחרים מכספו וזמנו}גם שמר מצוות וגם ביקש משיח – הוא יזכה להשאר בזמן משיח!!! מי ששומר מצוות אבל לא פירסם והזהיר אחרים לבקש משיח כנאמר קודם – הרי הוא בפועל מחק מ- 13 עיקרי הרמב"ם את העיקרון ה- 12 : " אחכה לו {למשיח} כל יום "!!!!!

 

 

*קיראו ביחזקאל פרק ל"ג : אדם שלא הזהיר אחרים הצופה שרואה מלחמה בפתח } על ראשו יהיה גורל כל מי שלא הוזהר ואבד !!!!

 

*ה` דרך משיח במודעות,

תהלוכות ,דגלים וכינוסים למשיח ! למה נצעק למשיח אחרי טילים , רעידת אדמה ושאר צרות!!!!!!1

 

 

*אמר חכמים : בעשה שמכניסין אדם לדלין –שואלים אותו :ציפית לישועה !??" {שבת דף ל"א ,ע"א } וישאלו כל אחד מאיתנו בבית דין שמים ,או המשיח כשיתגלה ישאל : צעקתם למשיח ???? פירסמתם והזהרתם אחרים שיבקשו משיח {ישמרו מצוות וכו` ,??!

 

*כל אחד מאתנו ,לפני שנשמתו ירדה לעולם : היא נשבעה לפני השכינה שתפעל לפרסם את שם ה` בהקשר שמירת מצוות = משיח !!! כך שלא מספיק שאדם שומר מצוות עליו בנוסף לכך גם להזהיר האחרים שבסכנה!!!!

 

520-2096446
הברכות שנברך בבוא המשיח בקרוב!!!!!!!
                                  

גוג ומגוג כדאי לקרוא
בס"ד

תראו..

כתוב על מלחמה זו: 3 מלחמות של מהומה עתידים בני ישראל לעורר באחרית הימים.
אחת תהיה ביבשה
שניה תהיה על הים
ושלישית תהיה בסמוך לירושלים.

כתוב ששתי פעמים ינסה גוג לכבוש את ירושלים ולא יצליח, אבל בפעם השלישית שהוא יבוא עם צבא רב, הוא יכבוש את העיר ירושלים. ורק צדיקים וקדושי עליון ישארו לחיות לאחר המלחמה.

כתוב שהקב"ה יגרור את צבא גוג לעמק יהושפט ושם הוא ישפוט אותם בדם ואבני אלגביש. כתוב שהמגיפה אשר תהיה בהם היא נמק בכל האיברים. וזה אומר שתהיה מלחמה ביולוגית אשר תגרום לנשירת איברים.

בכך יתגדל שמו של הקב"ה אשר יפרע מכל אויבי ישראל אשר היו מאז בריאת העולם.
כתוב שבאחרית הימים הקב"ה יקים לתחיה את כל רשעי אומות העולם שהרגו בישראל בכל הדורות על מנת להיפרע מהם לעיני עם ישראל.

בתוך המלחמה או בסיום המלחמה יתגלה משיח בן דוד. אבל יש אומרים כי קודם ביאת משיח בן דוד יתגלה משיח בן יוסף ועדיין לא תהיה הגאולה שלמה על ידו, הוא ילחם בגויים והוא ימות בידי ארמילוס הרשע, ומשיח בן דוד יהרוג את ארמילוס הרשע.

וישראל יברחו למדבר ויהיו שם בצער נורא ללא אוכל ומים במשך 45 ימים, ושם יהיה הברור הגדול לגבי מי שיהיה ראוי להיכנס לארץ ישראל, ושם יתגלה אליהם אליהו הנביא וכן הצדיקים ושם יתחילו הניסים הגדולים, ואחר כך יבואו לארץ ישראל.

אליהו הנביא יתגלה שיו מתי זה קורה?

סרט - המלחמה האחרונה "גוג ומגוג"
                                                   סרט - המלחמה האחרונה "גוג ומגוג"                                 כתובות אינטרנט נלוות:
                        
סרט - המלחמה האחרונה "גוג ומגוג"

לחיות עם משיח " / ראש חודש /יום שלישי א' שבטו
                                                                     
לחיות עם משיח" יום רביעי ב' בשבטו
לחיות עם משיח" יום חמישי ג' בשבטו
לחיות עם משיח" יום שישי ד' בשבטו
לחיות עם משיח" יום מוצאי שבת ה' בשבטו
1 2 3 4 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש