שבת קודש חודש אייר חודש הרפואה אני ה` רופאך שבת קודש

לקישורים נוספים...

חודש אייר חודש הרפואה אני ה` רופאך

ראשי >חודש אייר חודש הרפואה אני ה` רופאך
חודש אייר -מזל שור {אדמה }
בס"ד
                                                         

               לומד   חודש אייר -מזל שור {אדמה } לומד 
                  *********************************
ונקרא חודש "זיו" על שם זיו השמש ששופעת בו בכל זהרה , והוא חודש שמסוגל לרפואה {"אני יי רופאך" ראשי תבות אייר ,רבנו נחמן מברסלב} בהרבה דברים יש קשר בין השמש והרפואה ,בחודש זה התחיל לרדת המן לישראל והמן לא היה עמו שום מחלות כי היה אוכל נקי וזך ביותר השבט שלו הוא יששכר מובא בספר יצירה :" המליך אות ו' וקשר לו כתר וצר בו שור בעולם אוייר בשנה ויד שמאל בנפש ", אות ו' מסמלת את האמת והחיים וכן את המשפט ,השור הוא סמל הגבורה {מלך הבהמות}וזה לשון הזוהר :"שור מצד הדין והוא דבוק בקדושה ", מזל שור מקבל השפעתו מכוכב נגה ,כוכב זה קשור בעומק רגקשות הנפש ובו תלוי היופי והחן , הזוהר הקדוש מונה את חודש איר בין ארבעת החודשים שהרצון העליון נמצא בעולם {אדר , ניסן ,אייר , סיון }
חודש אייר הוא חודש שבכלו סופרים את העומר והוא סמל הכנות האדם {טהרה} כדי לקבל את התורה , ואמרו חז"ל שההכנה העקרית לתורה היא מדת היראה {השור מסמל ביותר את הריאה }, גם אייר הם אותיות "ירא" בחודש זה מופיע היום הגדול לג' בעומר יום הילולא של רבי שמעון בר יוחאי שענינו התעוררות{"עיר וקדיש מן שמיא נחית -" ראשי תבות שמעון }, בחודש אייר התחיל המן לירד לישראל במדבר וכן באר המים נתן לישראל בחודש אייר ,

תכונות הנולד בחודש זה:
המוטיב העקרי באישיותו היא השמירה ,עקשן , יש בו פשטות רבה , מתפתח וחפץ בהנאה חושית מתעוני העולם ,השגרה והפשטות חביבים עליו, שנויים אינם לפי רוחו {אלא אם הוא יזם אותם }, בדרך כלל מעדיף את שמירת הקים ,שומר מאוד על שלו , כל עוד קיומו מבטח ומוגן הריהו שבע רצון וננוח ,לא נזקק הרבה לזולת ,בעל מזג נוח ושלוה פנימית ,חוש עסקי מפתח ,הממון חשוב אצלו מאו ד, ולעתים גם מסנור אותו , מצטין במידת הגבורה שבו טפוס שמוכן לשאת בעל ,
הנולד בחודש זה ידע כי כל הצלחת תלויה במידת היראה ,כתוב בתורה "את אלהיך תירא " ודרש רבי עקיבע "את "לרבות תלמידי חכמים אם תמיד {ואף ישכיל אחרים } אם לא ישכיל במדה הזו אזי יפול בנקל לגבורות של מידת הדין {כעס , מחשבות רעות על אחרים ,מריבות וכיוצא}


לפעמים בפתע פתאום נופל שמחה על האדם ,ואינו יודע מאיפה באה ,ובאמת הוא בגלל שבאותה שעה מזכירין אותו למעלה {בשמים } לטובה ,
                                       {ספר הזכירות }
חודש אייר חודש הרפואה אני ה` רופאך
                                          
אור רבינו
חודש אייר חודש הרפואה אני ה` רופאךוו
בס"ד

כתובות אינטרנט נילוות:
לבקר קבר צדיקים
צפת
טבריה


אייר - אני ה` רופאך

חודש רפואה


חודש אייר מסמל בזהוב קרני השמש את הרפואה והמזור. מצאנו כי אייר ר"ת: "אני ה` רופאך". א- אני  י (כפולה) - שם ה`  ר- רופאך. הרפואה בחודש אייר באה על ידי בורא העולם דווקא -"אני ה` רופאך" ולא ע"י רופא בשר ודם. יש הבדל מהותי בין רפואה שנעשית ע"י הקב"ה, מלך מלכי המלכים לבין רפואה של רופא בשר ודם. על רפואת הקב"ה נאמר: "אם שמוע תשמע לקול ה` אלוקיך, והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו... כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה` רופאך". (שמות טו,כו) - הקב"ה מבטיח לנו שאם נתנהג על פי רצונו, ונקיים את מצוותיו, מובטח לנו שלא תבוא עלינו כל מחלה. על פי דברי הרמב"ם (רבינו משה בן מימון) אדם שנזהר מלאכול מאכלות אסורים "אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימי חייו".החידוש ברפואת הקב"ה על רפואת בשר ודם שהיא איננה רק מונעת את החולי מלבוא על האדם באם הוא מקיים מצוות ומתנהג על פי רצון ה`, אלא גם אם חלילה לא התנהג כראוי והמחלה באה עליו (רח"ל) הרי שרפואת מלך מלכי המלכים עוקרת מעליו את החולי כאילו לא היה מעולם.


זאת בשונה מרופא בשר ודם, שיכולת הריפוי שלו מוגבלת ומועילה בד"כ רק מכאן להבא, ולא יכולה לתקן את העבר. ואפילו אם הרופא אכן מרפא למפרע, הרי זאת רפואה שמטרתה בירור, כדי לברר שלא היה כל חולי מלכתחילה. כיון שחודש אייר יש לו סגולה מיוחדת של ריפוי המסומלים בר"ת של אייר: אני ה` רופאך, הרי מובן שסגולת החודש הזה ברפואה היא באופן של "אני ה` רופאך"-  היא ברפואה שע"י הקב"ה העוקרת כל חולי מעיקרו.


בתורה אנו מוצאים שלא ניתנו שמות לחודשי השנה, אלא הם ממוספרים בסדר עולה: ראשון שני, שלישי וכו`. שהחודש הראשון לספירה הוא חודש ניסן. יש קשר מהותי בין חודש לחודש הבא אחריו, ונתינת כח מיוחדת העוברת מכוחו של חודש לחודש הבא. המתבטאת בשבת מברכים החודש- המברכת את החודש הנכנס מכוחו של החודש היוצא.


גם בין החודשים ניסן ואייר, הבאים ברצף זה אחר זה, אנו מוצאים קשר הדוק ונתינת כח מיוחדת. בחודש ניסן בא לידי ביטוי כוחו הניסי של הקב"ה. ניסן מלשון נס, בשם החודש "ניסן" מצויים שני נו"נים המרמזים על ניסי ניסים שנעשו לאבותינו בחודש זה. המיוחד בחודש ניסן שהניסים שנעשו בו הם פלאיים באופן גלוי ומוחשי יותר מאשר בכל חודש: עשר המכות, יציאת בני ישראל כאומה שלימה ממצרים וקריעת ים סוף. ניסים שחשים בהם באופן מוחש את יד ה` ואת הניסיות שבו. עד ש"נגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הקב"ה וגאלם". בלי התלבשות כלל בטבע.


וזהו ההמשך בין החודשים ניסן ואייר: החודש הראשון- חודש ניסן, נותן כח לחודש השני - אייר שהוא מסוגל לרפואה, באופן של "אני ה` רופאך" רפואת הקב"ה בכבודו ובעצמו, שהיא רפואה שלמעלה מהטבע, העוקרת את החולי כאילו לא היה מעולם. שני סוגי רפואה יש: רפואת הגוף ורפואת הנפש. ידוע כי הגוף והנפש תלויים זה בזה ומשפיעים זה על זה, ואם חלילה אחד מהם לקוי, יפגע גם תפקודו של השני. כח הרפואה שבחודש אייר מתייחס לשני חלקי הרפואה, שבראש ובראשונה היא רפואת הנפש, שהיא משפיעה ומקרינה גם על רפואת הגוף. (רפואת הנפש מתייחסת כאן במובן הרוחני, של רפואת הנשמה).


ומזה מובן מה העניין של רפואה ובמיוחד רפואת הנפש (והנשמה) בחודש אייר דווקא. חודש אייר מסמל את תחילת הקיץ, השמש החמימה שולחת קרניה ומחממת את היקום שספג את קור החורף. העצים והפריחה נעשים משובבי לב, ומטבע הדברים נוכחות הקיץ משפיעה על האדם, גורמת לו לשחרור החושים והיצרים, והנה מתעורר לו היצר הרע ומחפש תאוות חדשות בעולם הגשמי. הדבר מופיע במדרש שמואל (בהקדמה למסכת אבות) : "מכאן מתחיל הזמן להתחמם ומתעוררים התאוות הגופניות ויצר הרע מתחיל להשתחרר ולהתגבר" ומכאן הנחיצות דווקא בחודש זה - שהוא מסמל את תחילת הקיץ לרפואת הנפש. נהגו מחודש זה ללמוד את מסכת אבות מדי שבת, ומדוע דווקא מסכת זו? שהיא מליאה במידות ומעשים ללמוד מהם. כפי שאומר בעל מדרש שמואל: "מסכתא זו מליאה תוכחות, ומעוררת את האדם לרדוף אחרי כל מידה טובה ומגברת יצר טוב על יצר רע".


חודש אייר כולל בתוכו מצד אחד יכולת ניסית של רפואה כפי שמתבטאת במילים "אני ה` רופאך", ומצד שני הכח הניסי שמגיע מהחודש שקדם לו - חודש ניסן. מכיון שבניסן יש יכולת מיוחדת מעצם טבעו של החודש, שמתבטא בכך שלא אומרים תחנון כל ימי החודש, עד ש"חיב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" לחוש את הניסיות בעבודת ה` בכל יום ויום מימי החודש, יש לחודש ניסן את הכח להקרין מניסיות זו על ימי הטבע הפשוטים לכאורה והגשמיים עד מאוד של חודש אייר ולהפריח בהם כח ניסיות מחודש בעבודת ה` -רפואת הנפש- ביכולת לקיים תורה ומצוות מתוך הידור והוספה, ורפואת הגוף.(ע"פ ליקוטי שיחות של הרבי מליובאוויטש. כרך ל"ב. עמ` 72-76)
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש